Obiective de investitii ale Primariei Suceava in anul 2011

reportersite
08 decembrie 2010, 21:36

Prim\ria municipiului Suceava î[i va fundamenta bugetul pe anul 2011 în ultima [edin]a de Consiliu Local din acest an iar în acest buget vor fi prev\zute [i fonduri pentru sus]inerea unor proiecte de investi]ii. Referindu-se la acest aspect, primarul Ion Lungu a declarat ca anul 2011 va fi „un an al dezvolt\rii”, sper=nd ca anul 2011 sa fie anul municipiului Suceava. O buna parte din investi]iile pe care primarul vrea sa le demareze sau sa le continue în municipiul re[edin]a de jude] vor fi realizate pe fonduri europene sau guvernamentale.

Printre principalele obiective de investi]ie ale Prim\riei Suceava pe anul 2011 sunt finalizarea rutei ocolitoare unde finan]area este guvernamentala [i a proiectului ISPA, precum [i realizarea de parcaje subterane, modernizarea de str\zi [i parcuri prin Programul Opera]ional Regional (POR), modernizarea iluminatului public la bulevardul principal p=na la ie[irea spre Boto[ani – tot prin POR. De asemenea, cu finan]are prin POR, Prim\ria are ca obiectiv construirea Centrului de Tradi]ii Populare l=nga patinoar, în vreme de construirea Centrului Cultural Bucovina în locul cinematografului MODERNse va face cu fonduri guvernamentale [i locale. Tot în cursul anului viitor are loc finalizarea repara]iilor la podul de la Burdujeni – este vorba de cea de-a doua etap\, prima urm=nd a fi finalizata în 23 decembrie.

Printre celelalte obiective de investi]ii se num\ra sala polivalent\, sediul Prim\riei din I]cani în locul cinematografului ARTA, reabilitarea parcului Areni, amenajarea zonei de agrement la strada Parcului, dar [i amenajarea unui parc în zona Moldova din cartierul Burdujeni, în colaborare cu Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”. Pe lista de priorit\]i a municipalit\]ii sucevne se mai afl\, conform celor spuse de primarul Ion Lungu, cimitirul multiconfesional de la I]cani, consolidarea dealurilor Teodoreni [i Filadelfia, finalizarea lucr\rilor de la Dealul M\n\stirii. (D.P.)