Tuesday , November 29 2022

O treime din locurile scoase la concurs de universitatea suceveana sunt subventionate de la bugetul de stat

906 locuri subven]ionate de la bugetul de stat sunt disponibile `n cadrul celor nou\ facult\]i ale Universit\]ii ,,{tefan cel Mare” Suceava t
De[i mul]i dintre absolven]ii suceveni ai ciclului liceal se `ndreapt\ spre marile centre universitare din ]ar\, precum Ia[i, Cluj sau Bucure[ti, `n detrimentul universit\]ii locale, pentru a-[i continua studiile superioare, universitatea sucevean\ r\m=ne, totu[i, prima op]iune a multora dintre ace[tia.
Marea provocare a conducerii universit\]ii este de a-i convinge pe ace[ti elevi s\ urmeze cursurile facult\]ilor sucevene, iar `n acest sens universitatea pune la dispozi]ia lor 906 locuri bugetate `n oferta educa]ional\ pentru studii universitare de licen]\ pentru iulie 2011.
~nscrierea candida]ilor la toate domeniile universit\]ii [i la toate formele de `nv\]\m=nt, pentru sesiunea iulie 2011 se desf\[oar\ `n perioada 11- 20 iulie, rezultatele urm=nd a fi afi[ate `n intervalul 20 – 22 iulie. Probele pentru pretenden]ii la un loc la Facultatea de Educa]ie Fizic\ [i Sport se vor sus]ine `n zilele de 21 [i 22 iulie.
Taxa de `nscriere la oricare dintre specializ\rile universit\]ii variaz\ `ntre 50 [i 150 de lei.
Cele nou\ facult\]i din cadrul universit\]ii au scos la concurs 2.773 de locuri
Absolven]ii ciclului liceal care vor s\ urmeze cursurile Facult\]ii de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\ pot alege dintr-o ofert\ bogat\ de domenii de licen]\ (finan]e, management, contabilitate, administrarea afacerilor, drept) [i subspecializ\ri, iar num\rul de locuri subven]ionate de la bugetul de stat, c=t [i cele cu tax\ sunt cele mai numeroase dintre toate facult\]ile universit\]ii. Cifrele de [colarizare pentru sesiunea de admitere 2011, propuse de Biroul Consiliului academic al Facult\]ii de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\ sunt: 146 de locuri bugetare (^1 rom), 743 de locuri cu tax\ pentru `nv\]\m=ntul la zi [i 330 pentru `nv\]\m=ntul la distan]\. O noutate `n oferta educa]ional\ a universit\]ii sucevene o reprezint\ specializarea Economie General\ [i Comunicare economic\ din cadrul FSEAP, unde sunt disponibile patru locuri f\r\ tax\ [i 46 cu tax\. Admiterea la aceast\ specializare se face pe baza unui concurs de dosare, media de admitere calcul=ndu-se `n func]ie de media general\ a bacalaureatului (60%) [i media general\ a anilor de studiu (40%).
La Facultatea de Inginerie [i {tiin]a Calculatoarelor, cifra de [colarizare pentrul anul universitar 2011 – 2012 aprobat\ de Biroul Senatului USV `n data de 10 iunie este de 157 de locuri la buget
(^ 1 rom) [i 192 de locuri taxabile. Oferta cea mai generoas\ se reg\se[te `n cadrul domeniului Calculatoare [i Tehnologia informa]iei, pentru programul de studiu Calculatoare – 125 de locuri. Pentru un loc subven]ionat de stat ultima medie de admitere `n 2010 a fost de 8,13.
La Facultatea de Istorie [i Geografie sunt scoase la concurs 117 locuri f\r\ tax\, cele mai multe la Geografia turismului – 20, 215 cu tax\ [i 160 la ID.
Facultatea de Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii pune la dispozi]ia candida]ilor 444 de locuri, dintre care 124 subven]ionate de la bugetul de stat, 270 cu tax\ [i 50 pentru `nv\]\m=ntul la distan]\.
{i Facultatea de Inginerie Alimentar\ vine cu o ofert\ generoas\ pentru poten]ialii candida]i la unul din cele trei domenii de licen]\ propuse, respectiv cu 83 de locuri bugetare [i 246 la cele cu tax\.
Facultatea de Silvicultur\ Suceava pune la dispozi]ia absolven]ilor o ofert\ educa]ional\ variat\, pentru concurs fiind scoase 204 locuri, dintre care 50 sunt bugetate. Taxa de [colarizare pentru domeniul Silvicultur\ este de 2.200 lei/ an la zi,  3.000 lei/an la ID, specializarea Silvicultura, iar pentru domeniul  {tiin]a mediului taxa este de 1.800 lei/an, la specializarea „Ecologia [i protec]ia mediului”.
La Facultatea de {tiin]e ale Educa]iei sunt disponibile 59 de locuri, 50 bugetate, `ns\ candida]ii care nu au absolvit un liceu cu profil pedagogic sunt nevoi]i s\ sus]in\ o prob\ eliminatorie de aptitudini voca]ionale.
Tinerii care vor s\ opteze pentru Facultatea de Inginerie Mecanic\, Mecatronic\ [i Management au la dispozi]ie 154 de locuri bugetare [i 40 de locuri cu tax\ `n cadrul celor cinci domenii [i [ase specializ\ri ale facult\]ii.
Avantaje pentru laurea]ii concursurilor [i
olimpiadelor
Candida]ii care au fost premia]i la concursul regional „Student pentru o zi” organizat de Universitatea „{tefan cel Mare”, vor fi admi[i f\r\ concurs de admitere pe locurile f\r\ tax\, fiind pozi]iona]i primii pe listele de admitere dac\ domeniul de licen]\ la care se înscriu este compatibil cu disciplina la care au ob]inut premiul.
Candida]ii la studiile universitare de licen]\ care au ob]inut în perioada studiilor liceale distinc]ii – premiile I, II, III, men]iuni, premii speciale – la olimpiadele [colare interna]ionale sau la olimpiadele [i concursurile [colare na]ionale recunoscute de MECTS beneficiaz\ de dreptul de a se înscrie f\r\ sus]inerea concursului de admitere, pe locuri finan]ate de la bugetul de stat, la cursurile a dou\ specializ\ri.
(Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Ziua Bucovinei și Ziua Marii Uniri au fost sărbătorite cu fast la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”

Toată suflarea Colegiului a purtat costume populare. Unitatea de învățământ a răsunat de cântece patriotice, …