Tuesday , July 23 2024

O tanara familie a renuntat la viata de Bucuresti si a strans bani in Anglia pentru a creste vaci la Iacobesti

N Eugen [i Mihaela Gojnea, de 32 [i respectiv, 33 de ani, au renun]at la via]a destul de `ndestulat\ din Capital\, au v=ndut tot ce aveau [I au investit `ntr-o ferm\ de vite n pentru c\, la un moment dat, banii nu le ajungeau pentru terminarea fermei, cei doi, absolven]i de Drept [i cu slujbe bune `n Bucure[ti, au plecat [i au muncit `n Anglia n patru ani, Mihaela a lucrat `ntr-un restaurant [i Eugen a fost [ofer n cu banii str=n[i “afar\” [i cu ajutorul unui proiect SAPARD, cei doi au finalizat o minune de ferm\ [i au devenit acum unul dintre cei mai importan]i furnizori de lapte pentru firma SC LaDorna SA

O suceveanc\ [i so]ul acesteia au renun]at la casa din Capital\ [i s-au mutat `n localitatea sucevean\ Iacobe[ti.  Aici [i-au `nfiin]at o ferm\ de cre[tere a animalelor de care sunt m=ndri. Eugen [i Mihaela Gojnea, de 32 [i respectiv, 33 de ani, au o poveste a vie]ii destul de interesant\. El este originar din Ploie[ti, a absolvit Liceul de Transporturi [i Facultatea de Drept din Bucure[ti. Mihaela s-a n\scut `n Suceava [i a absolvit aceea[i unitate de `nv\]\m`nt superior `n Bucure[ti, acolo unde avea s\-[i cunoasc\ viitorul so]. Dup\ finalizarea studiilor universitare, t`n\ra a lucrat ca func]ionar la Guvern.  ~mpreun\ cu Eugen au cump\rat o cas\ situat\ `n zona Pipera,  hot\r`nd de comun acord  s\-[i continue via]a `n Capital\.  ~ns\ so]ii Gojnea nu s-au putut acomoda cu aglomera]ia de zi cu zi  [i s-au hot\r`t s\ v=nd\  locuin]a pentru a se apuca de altceva .
“Bucure[tiul e frumos, mai ales pe vremea studen]iei, e[ti t=n\r, fascinat de via]a de student, de distrac]ie , de petrecerile din c\mine, `ns\ Capitala ne-a pl\cut enorm  noaptea c`nd nu este aglomerat\. A[ spune c\  ziua deja era sufocant. Am stat [i m-am g=ndit ce am putea face dac\ ne-am mutat la ]ar\. Mi-au pl\cut animalele [i i-am spus so]iei s\ ne cump\r\m c=teva. Apoi, dac\ tot aveam ceva b\nu]i, am decis s\  cump\r\m [i o bucat\ de teren s\ `ncropim o ferm\. Am v`ndut casa cu 80.000 de dolari `n 2004, am achizi]ionat ceva p\m=nt [i am `nceput construc]ia grajdului. Ne-am trezit c\ banii se terminau dar ferma nici pe departe nu era gata. Atunci a decis ca  `mpreun\ cu so]ia s\ plec\m la munc\ `n str\in\tate [i am mers `n Anglia cu inten]ia s\  adun\m bani”, ne poveste[te Eugen Gojnea.
~n cei patru ani c`t au lucrat `n str\in\tate, Mihaela a lucrat la un restaurant, iar Eugen ca [ofer. Nu le-a fost ru[ine chiar dac\ am=ndoi aveau studii universitare. Au c`[tigat bine, iar agoniseala adunat\ `n Anglia a fost investit\ tot `n ferm\ . Al\turi de aceasta au ridicat  casa pentru locuit. “Ne-a pl\cut Anglia, dar nu ne-am dus cu gândul s\ r\m`nem acolo. Nu ne-am gândit niciodat\. Am l\sat socrii s\ se ocupe de finalizarea lucr\rilor [i am plecat. ~n to]i ace[ti ani, socrul a accesat un proiect SAPARD prin care am achizi]ionat utilaje agricole, un lot de 35 de vaci din Austria, echipament de muls [i tancuri de r\cire a laptelui, proiect ce a fost finalizat `n 2006. ~ntre timp junicile s-au `nmul]it [i aveam 70 de vaci” ne-a spus Mihaela Gojnea.
Au revenit acas\ `n 2008 [i au m\rit efectivele de animale cu `nc\ 30 de vaci de lapte. Zilnic, livreaz\  c\tre SC LaDorna SA 1.200 litri lapte, fiind produc\torul cu cea mai mare cantitate livrat\ din jude].
Ceea ce este `ngrijor\tor, sus]ine la unison familia Gojnea este lipsa for]ei de munc\ [i plata combustibilului pentru utilaje. “E greu de for]\ de munc\. Noi i-am pl\ti, dar tinerii de aici au plecat `n str\in\tate [i a r\mas popula]ia `mb\tr`nit\. Nu oricui `i place s\ lucreze cu animalele. Apoi, spre exemplu `n Anglia, exist\ “motorin\ ro[ie” adic\ combustibilul pentru agricultur\, care este la un pre] mai mic dec`t cel care este destinat ma[inilor pe drumurile publice. Nu este normal s\ pl\tesc acela[i pre] la motorina atunci c`nd lucrez `ntr-un circuit `nchis”, spune Eugen Gojnea.   Celor doi fermieri le place munca, nu i-au speriat  creditele [i vor s\ fac\ noi investi]ii. “So]ia, la `nceput, avea re]ineri la munca cu animalele `ns\ acum consider\ c\ este ceva normal s\ lucrezi la ferm Avem doi medici veterinari care ne-au ajutat [i ne ajut\ ori de c`te ori avem nevoie”, ne-a spus Eugen Gojnea. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …

No comments