Wednesday , February 21 2024

O studenta la Psihologie, pasionata de muzica, vrea sa îsi faca o cariera în domeniu

Calit\]ile vocale ale Cristianei Andrada Pintrijel, în vârst\ de 21 de ani, din Siret au atras aten]ia unor soli[ti vocali din Bucovina care au ales ca vocea tinerei s\ apar\ pe fundalul unor albume de colinde

Cristiana Andrada Pintrijel, în vârst\ de 21 de ani, din Siret c=nt\ din copil\rie [i este pasionat\ de muzic\ “de când se [tie”. Are adunate zeci de diplome de la concursuri jude]ene,na]ionale [i interna]ionale. In copilarie, jocul cu p\pu[ile a fost `nlocuit cu orele de muzic\ . În prezent este student\ în anul II la Facultatea de Psihologie  [i {tiin]e ale Educatiei din cadrul Universit\]ii Alexandru Ioan Cuza din Ia[i. Calit\]ile sale vocale au atras aten]ia unor soli[ti vocali din Bucovina care au ales ca vocea tinerei s\ apar\ pe fundalul unor albume de colinde. Regret\ c\ nu a dat la Conservator, dar sus]ine c\ nici nu e prea t=rziu.
Talentul s\u muzical a fost remarcat de la o v=rst\ fraged\, c=nd nici nu `ncepuse bine [coala. La doar patru ani,  Andrada a participat la primul concurs de muzic\, mai exact la „Tip Top Mini Top” unde talentul i-a fost r\spl\tit cu locul I. ~ncuraja]i de talentul neb\nuit al fiicei lor, p\rin]ii s-au hot\r=t s\ `[i duc\ fiica ulterior la un curs de pregătire. Au urmat numeroase concursuri na]ionale [i interna]ionale de interpretare vocal\, muzic\ u[oar\ [i popular\, de la care t=n\ra  a reu[it s\ fure locurile I [i multe felicit\ri. A[a a ajuns Andrada ca `n scurt timp s\ fac\ parte din grupurile Clubului Copiilor din ora[ [i la Palatul Copiilor, Ansamblul Balada Bucovinei [i mai apoi la Ansamblul Kolomeika, grupuri ce cuprindeau un num\r destul de mare de copii care c=ntau muzic\ u[oar\, folclor rom=nesc sau ucrainean. Aici [i-a pus bazele `n materia de muzic\ [i a `nv\]at ce `nseamn\ munca `n echip\ al\turi de copii de toate v=rstele. Calit\]ile sale vocale au  fost repede apreciat [i de c\tre mentorul s\u, dirijorul George Sîrbu de la Ansamblul Folcloric Balada care i-a sugerat s\ renun]e la muzica u[oar\ [i s\  cînte doar muzic\ popular\. “Am interpretat [i `nregistrat colinzi de Cr\ciun al\turi de membrii Ansamblului Folcloric Balada dar [i c=ntece pascale. Am fost backing vocals pentru interpretul de muzică populară Cristian Pomohaci  pentru albumul de colinde”,  ne-a spus tânăra.

Câ[tig\ bani de la vîrsta de 15 ani
Pe c=nd era elev\ `n clasa a  IV-a la {coala General\ din Siret  a început s\ studieze pianul cu o profesoar\. A absolvit sec]ia canto a {colii Populare de Art\ din Suceava, a f\cut ore de muzic\ sub `ndrumarea profesorului Dobo[ Cristian [i a f\cut cursuri intensive de canto la {coala de Muzic\ din Bucure[ti, “Crina Mardare Music Experience”, profesor Crina Mardare.
În viitor nu concepe s\ aib\ alt\ meserie, decât cea de cânt\rea]\. {tie doar c\ îi place s\ încânte oamenii prin muzica sa [i î[i dore[te s\ fac\ o carier\ din aceast\ pasiune. Studiaz\ psihologia tot din dorin]a de a ajuta oamenii [i a-i `n]elege, pentru c\, sus]ine Andrada, pentru a-i cunoa[te pe ceilal]i trebuie s\ te cuno[ti `n primul r=nd pe tine.
Andrada a reu[it s\ cî[tige bani din cîntat de la vârsta de 15 ani. Ea î[i aminte[te c\  abia împlinise vârsta de 14 ani cînd parin]ii  au fost invita]i la o nunt\ iar ea i-a înso]it. Mirii [tiau c\ ea [tie s\ cînte [i au invitat-o s\ le interpreteze cîteva cîntece. Vocea sa a  avut succes, fiind r\spl\tit\ cu aplauze iar in prezent iata, are 5 ani de cand c=nta la nunti. „Cântam de mic copil [i cel mai bun drum pe care îl puteam urma era cel al muzicii. Primul pas l-am făcut `n data de 8 martie 1994, c=[tig\nd primul meu concurs cu public [i oferindu-i mamei cel mai frumos cadou. Pe lâng\ faptul c\ îmi place s\ cânt, îmi place s\ merg la biseric\ s\ m\ simt aproape de Dumnezeu. Îmi place muzica popular\ autentic\ [i cea de calitate. Îmi place tradi]ia [i o respect. Sprijinul meu au fost întotdeauna p\rin]ii, ei au fost cei care m-au încurajat s\ cânt. Nu-mi imaginez via]a f\r\ muzic\, e parte din ceea ce sunt [i este singurul lucru care m\ face s\ m\ simt fericit\ deplin. În prezent lucrez  [i la un album de muzic\ popular\ [i odat\ cu el, la `mplinirea visului meu ”, ne-a mai dest\inuit studenta. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Bărbat de 50 de ani din Nisipitu, băgat după gratii pentru că a omorât o cățea Husky cu o țapină

Luni, 19 februarie, un bărbat de 50 de ani din Nisispitu, comuna Ulma, a fost …