Saturday , November 26 2022

O parte din modulele trimise pentru sinistrati nu sunt locuite

N potrivit Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\, `n comuna P\tr\u]i sunt trimise 12 module, `ns\ prefectul de Suceava spune c\ `n doar patru din acestea stau familii sinistrate, restul locuind mai mult pe la rude sau pe la prieteni

Nu toate familiile sinistrate accept\ s\ locuiasc\ `n modulele trimise `n localit\]ile sucevene afectate de inunda]ii. Potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) „Bucovina” al Jude]ului Suceava, locotenent Ioana Istrate, `n diverse localit\]i din jude] sunt trimise mai multe module, func]ie de cererile transmise de prim\rii la Comitetul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\. Num\rul modulelor se poate modifica de la o zi la alta, `n func]ie de solicit\rile prim\riilor sau de notific\rile acestora prin care anun]\ c\ nu se mai impune ca unul sau mai multe module s\ fie folosite. ~n total, potrivit ISU Suceava, erau 44 de module `n jude], cele mai multe fiind trimise la P\tr\u]i unde sunt 12.
~n fiecare modul ar trebui s\ locuiasc\ o familie sinistrat\ p=n\ la data la care se finalizeaz\ o nou\ cas\. „Doar patru familii din cele de la P\tr\u]i locuiesc `n module. Restul stau mai mult pe la rude”, a declarat, `ns\, prefectul de Suceava, Sorin Popescu. Potrivit acestuia, de[i la P\tr\u]i era cea mai mare problem\ `n ce prive[te lucr\rile la reconstruc]ia caselor, la ora actual\ nu mai sunt probleme majore [i este de p\rere c\ p=n\ `n cursul lunii noiembrie, familiile sinistrate se vor putea muta `n case noi, f\r\ a mai locui pe la rude sau `n module.
Potrivit purt\torului de cuv=nt al ISU Suceava, `n jude] mai sunt amplasate module `n H=n]e[ti, Fr\t\u]ii Noi, Siret, }ibeni, Gr\nice[ti, Sucevi]a, Brodina, Volov\], Dorne[ti, Com\ne[ti [i Todire[ti. (D.P.)

Vezi si

Patru suceveni au ajuns la spital cu infarct miocardic acut în doar 24 de ore

Aceștia au salvați după ce au primit tratament în cadrul Centrului de Cardiologie Intervențională În …