Friday , June 2 2023

O mie de suceveni cu telefoane ascultate in primele opt luni ale anului

In doi ani, numarul interceptarilor telefonice in judet s-a dublat
N ascult\rile telefoanelor [i `nregistr\rile ambientale tind s\ devin\ mijlocul de prob\ predilect al anchetatorilor N num\rul solicit\rilor adresate instan]elor pentru acest gen de ac]iuni de urm\rire dep\[e[te semnificativ toat\ statistica de anul trecut, c=nd au fost intercepta]i sau `nregistra]i doar 901 persoane n dac\ facem compara]ia cu anul 2008, num\rul de intercept\ri ale telefoanelor [i de `nregistr\ri ambientate aproape s-a dublat
Ascult\rile convorbirilor telefonice [i `nregistr\rile ambientale tind s\ devin\ mijlocul de prob\ predilect al procurorilor din jude]ul Suceava, fiind mai la `ndem=n\ dec=t multe alte mijloace utilizate `n sistemul de anchet\ clasic, mai facil [i, de ce nu, mai sigur asupra rezultatelor, de c=nd telefonia mobil\ [i nenum\ratele gadgeturi ce pot fi folosite pentru astfel de investiga]ii au ap\rut pe pia]\. Pentru fi luate `n considerare ca  probe la dosarul prezumptivilor infractori, trebuie acceptul instan]elor de judecat\. Dac\ la Curtea de Apel se fac `n general solicit\ri din partea procurorilor DNA [i DIICOT, pentru cauze de anvergur\, la Tribunal [i la judec\torii se cere acceptul pentru intercept\ri sau `nregistr\ri ambientale `n cauze diverse, conform resortului fiec\rei spe]e.
O situa]ie statistic\ pus\ la dispozi]ie de instan]ele care func]ioneaz\ `n jude]ul Suceava, care arat\ num\ul de solicit\ri de intercept\ri telefonice sau `nregistr\ri ambientale relev\ faptul c\ `n doi ani, num\rul acestora practic s-a dublat iar anul 2010 `nc\ nu s-a terminat. De la 574 asemenea solicit\ri `n tot anul 2008 s-a ajuns `n 2009 la 901 solicit\ri venite din partea procurorilor iar `n primele opt luni ale acestui an s-au adunat deja 969 de solicit\ri.
Analiza datelor ce ne-au fost puse la dispozi]ie poate fi comentat\ dac\ lu\m `n calcul ponderea acestor solicit\ri f\cute de parchete la una sau alta dintre instan]e. Se constat\ astfel o sc\dere foarte mare a solicit\rilor adresate Cur]ii de Apel, de c\tre procurorii serviciilor teritoriale Suceava ale DNA [i DIICOT. Dac\ `n anul 2008 s-au `nregistrat 107 solicit\ri de interceptare, `n anul 2009 num\rul acestora a fost de 196 pentru ca `n primele opt luni ale anului `n curs, cererile procurorilor de la structurile sus-amintite s\ se rezume la 19. Desigur, aceast\ cifr\ poate s\ aib\ o explica]ie dincolo de lipsa de activitate a acestor structuri, pentru c\, a[a cum vom vedea mai `ncolo, cel pu]in DIICOT a profitat din plin de aceast\ oportunitate procedural\ `n activitatea de st=rpire a contrabandei cu ]ig\ri, cu mai mult sau mai pu]in succes.
La Tribunalul Suceava, num\rul solicit\rilor a crescut cu peste 50% fa]\ de toat\ perioada anului trecut. S-a ajuns `n primele opt luni ale anului la un num\r de 835 de cereri depuse de diferite structuri ale parchetelor, fa]\ de 574 `n tot anul 2009 [i 467 `n anul 2008.
De la parchetele inferioare au ajuns de asemenea solicit\ri de interceptare la mai trei dintre  judec\toriile arondate Tribunalului Suceava. Cele mai multe au fost `nregistrate la Judec\toria Suceava. {i aici, num\rul cererilor f\cute de procurori `n primele opt luni ale acestui an sunt cu 50% mai multe fa]\ de cele `nregistrate pe tot parcursul anului 2009 – 99 de cereri de intercept\ri convorbiri telefonice [i ambientale p=n\ la sf\r[itul lunii august a acestui an fa]\ de 63 `n anul precedent.
{i procurorii de la Gura Humorului au cerut acceptul instan]ei pentru astfel de intercept\ri, mai pu]ine anul acesta – numai dou\, fa]\ de [ase anul trecut. ~n sf=r[it, Judec\toria C=mpulung Moldovenesc a aprobat [i ea o astfel de solicitare `n acest an, ceea ce constituie o premier\.
Pentru c\ anchetele `n care s-au folosit `n acest an ori se folosesc `n continuare intercept\ri telefonice sunt `n derulare, reprezentan]ii parchetelor nu au dorit s\ ofere detalii despre aceste cazuri, p=n\ la finalizarea cercet\rilor [i trimiterea `n judecat\, dac\ este cazul, a b\nui]ilor.
Se [tie `ns\ c\ o bun\ parte din solicit\rile de intercept\ri telefonice [i `nregistr\ri ambientale au fost formulate `n acest an de DIICOT `n cel mai cunoscut dosar de contraband\ cu ]ig\ri, care `i are ca exponen]i pe „na[ul maneli[tilor” – Paul Iova, „prin]esa Ardealului – Roxana Rotar” dar [i pe vicovenii George T\r=]\ – Cu[u [i Constantin Nistor – Copilu, al\turi de al]i 11 inculpa]i, care au trimis c\tre Bucure[ti ori `n alte p\r]i ale ]\rii mai multe sute de mii de pachete de ]ig\ri trecute ilegal `n ]ar\ pe grani]a rom=no – ucrainean\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Foresta este pregătită pentru manșa tur a finalei barajului de promovare în Liga  a II-a

“Echipa mai pragmatică, echipa care va greși mai puțin, care va avea sclipiri în anumite …