Tuesday , June 18 2024

O delegatie de oficialitati din Republica Moldova a vizitat sala tronului de la Muzeul de Istorie

N potrivit vicepre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, cei 28 de primari [i [efi de raioane din Republica Moldova au fost invita]i `n Rom=nia pentru a vedea diferite obiective istorice de pe teritoriul ]\rii iar la Suceava urmau s\ viziteze Cetatea de Scaun [i Sala Tronului
Ieri, dup\ ora 16.00, a avut loc o vizit\ la Sala Tronului de la Muzeul de Istorie din Suceavca a unei numeroase delega]ii din Republica Moldova. Mai mul]i primari [i [efi de raioane din ]ara vecin\ au vizitat diverse obiective din ]ar\, `n general fiind vorba de locuri care au o `nsemn\tate cultural\ [i istoric\ at=t pentru Rom=nia, c=t [i pentru Republica Moldova. Potrivit vicepre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie – cel care s-a ocupat de organizarea [i protocolul acestei delega]ii din Republica Moldova – au fost 28 de reprezentan]i din administra]ia local\ [i raional\. „Invita]ia pentru o vizit\ de c=teva zile a fost adresat\ de c\tre pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i, Constantin Simirad, `ns\ acesta l-a rugat [i pe domnul Gheorghe Flutur, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, ca s\ se ocupe de aceast\ delega]ie din Republica Moldova pe parcursul vizitei `n jude]ul Suceava”, a declarat Vasile Ilie. Potrivit acestuia, obiectivele pe care primarii [i [efii de raioane urmau s\ le viziteze `n jude] erau Cetatea de Scaun [i Sala Tronului, `ns\ din cauza unor probleme cauzate de condi]iile meteo, vizita la Cetatea de Scaun nu a mai fost f\cut\.
La Muzeul de Istorie, delega]ii din Republica Moldova au fost `nt=mpina]i [i de directorul Complexului Muzeal Bucovina, Emil Ursu. {efii de raioane [i primarii basarabeni au fost condu[i prin `nc\perile Muzeului de Istorie, prezent=ndu-li-se exponatele, `ns\ punctul de atrac]ie pe acre de altfel ei au dorit expres s\ `l vad\ a fost Sala Tronului. „Au vizitat muzeul, `ns\ vizita lor a fost contra cronometru. Se gr\beau pentru c\ ar fi dorit s\ ajung\ [i la M\n\stirea Putna”, a declarat Emil Ursu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

A început modernizarea străzii Luceafărului din cartierul George Enescu

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat deschiderea unui nou șantier în zona George Enescu, …

error: