Friday , April 19 2024

O asociatie familiala cere insolventa firmei AIDA SRL din Galanesti

N societatea comercial\ g\l\ne[tean\ este beneficiara unui proiect Sapard de dou\ milioane de euro `n domeniul industrializ\rii laptelui n AF P[elni]chi A. Ilie din Arbore reclam\ c\ nu a primit de la AIDA peste 30.000 de lei, contravaloarea laptelui livrat `n perioada martie – octombrie 2009


Asocia]ia Familial\ P[elni]chi A. Ilie din Arbore a depus la Tribunalul Suceava o cerere de deschidere a procedurii insolven]ei impotriva SC AIDA SRL G\l\ne[ti, societate de procesare a laptelui reprezentat\ de L\cr\mioara Danieliuc. Asocia]ia Familial\ reclam\ faptul c\ societatea g\l\ne[tean\ a achizi]ionat `n perioada martie – octombrie 2009 lapte, ca materie prim\, `n valoare de 27.290 lei, pentru care s-au `ntocmit borderouri de achizi]ie dar nu s-a efectuat plata produselor livrate. AF P[elni]chi A. Ilie cere [i penalit\]i de `nt=rziere `n sum\ de 3488 de lei. De re]inut c\ Judec\toria R\d\u]i a emis o sentin]\ civil\ prin care SC AIDA SRL a fost obligat\ s\ pl\teasc\ suma total\ de 30.780 de lei c\tre AF-ul din Arbore, sentin]a a r\mas definitiv\ [i a fost investit\ cu titlu executoriu, a fost `naintat\ executorului judec\toresc dar p=n\ `n prezent nu s-a `ncasat niciun leu de la procesatorul de lapte.
Firma AIDA are [i o pagin\ proprie de internet unde se arat\ c\ aceasta este o societate cu capital integral românesc, care produce o gam\ diversificat\ de produse lactate de calitate superioar\: ca[caval Ruc\r [i Dalia, telemea de vac\, lapte de consum, lapte b\tut, iaurt natural, iaurt dietetic, sana,- rulad\ din ca[caval cu m\rar, m\sline, ciuperci, urd\ sau boia de ardei, brânz\ fr\mântat\ (produs ob]inut din ca[ de vac\ maturat), smântân\.
Pe aceea[i pagin\ de internet se arat\ c\ unitatea de procesare a laptelui AIDA a beneficiat în cursul anului 2007 de o investi]ie Sapard de 2 milioane eur, în urma acestei moderniz\ri capacitatea de procesare lapte crescând la 20.000 litri/zi.
Se precieaz\ tot acolo c\ “laptele folosit ca materie prim\ este colectat de la cresc\torii independen]i de bovine din Bucovina, atât din zona de munte a jude]ului Suceava cât [i din zona de podi[“. Cu sau f\r\ plat\, am ad\uga noi. (Neculai RO{CA)

Vezi si

21 de elevi de la ”Hurmuzachi”, calificați la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, de la aproape toate disciplinele din planurile-cadru

”Lotul olimpicilor naționali de la CNEH cuprinde, astfel, 21 de elevi calificați la 13 discipline …