Thursday , December 8 2022

PRIMARUL LUNGU – SOCRU MARE

Petric\ Lungu, fiul primarului Ion Lungu, s-a c\s\torit, s=mb\t\ n edilul a oficiat, personal, cununia civil\ n cununia religioas\ a fost oficiat\ de 13 preo]i, în frunte cu IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor n ambele evenimente s-au desf\[urat la biserica din incinta M\n\stirii Sf=ntul “Ioan cel Nou” din Suceava n Na[ii mirilor au fost Dumitru Pard\u (colegul de partid al primarului Sucevei, secretar al Camerei Deputa]ilor), împreun\ cu so]ia, Georgeta n  la petrecerea care a avut loc la restauranul “Conacul Domnesc”, le-a urat tinerilor “Cas\  de Piatr\” toat\ protipendada democrat – liberal\ sucevean\, dar [i personalit\]i politice de la alte partide, precum [i oameni de afaceri, rude [i prieteni ai celor dou\ familii n la nunt\ au participat, `n calitate de invita]i, primvicepre[edintele PDL, Gheorghe Flutur, parlamentari de Suceava, Adriana [i Silviu Prigoan\ `mpreun\ cu viitoarea lor nor\, Corina, [i Honorius Prigoan\

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost sâmb\t\ socru mare. El [i-a c\s\torit fiul, Petric\, cu aleasa inimii, Diana. Edilul a oficiat, personal, cununia civil\ care a precedat cununia religioas\, ambele evenimente având loc la biserica din incinta M\n\stirii Sf=ntul “Ioan cel Nou” din Suceava. Diana [i Petric\ au spus un “DA” hot\rât în fa]a primarului Sucevei, care le-a înmânat celor doi însur\]ei [i dovada actului consim]it: certificatul de c\s\torie. Mireasa a purtat o rochie apar]inând Casei de Mod\ Brumihar, elegant\, cu cristale Swarovski [i a purtat în mâini un buche]el din orhidee albe.

Dar nu numai mireasa a purtat pe bra] un buchet de orhidee, ci [i biserica, ma[inile cu care au venit nunta[iii, lumân\rile, restaurantul unde s-a desf\[urat nunta, toate au fost decorate cu orhidee. Mirii au p\[it înc\ de la intarea în biseric\ pe o mochet\ alb\ pân\ la altar. Na[ii mirilor au fost Dumitru Pard\u (colegul de partid al primarului Sucevei, secretar al Camerei Deputa]ilor), împreun\ cu so]ia, Georgeta.

13 preo]i au oficiat cununia religioas\ `n frunte cu IPS Pimen

Cununia religioas\ a fost oficiat\ de 13 preo]i, în frunte cu IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, care a binecuvântat [i masa de la petrecerea de la restaurant, ce a urmat cununiei. În cuvântul adresat mirilor, IPS Pimen nu a uitat s\ pomeneasc\ faptul c\ socrul cel mare, primarul Ion Lungu a fost mereu al\turi de  Biseric\, aprob=nd alocarea de fonduri pentru construirea [i renovarea l\ca[urilor de cult din municipiu [i a f\cut personal dona]ii cu felurite ocazii. Înalta fa]\ monahal\ a f\cut cadou proaspe]ilor însur\]ei dou\ icoane, care s\ le aduc\ spor, în]elepiciune [i în]elegere. Mirii au plecat de la m\n\stire cu o limuzin\ de epoc\, închiriat\ special de la Hunedoara. Pe lista invita]ilor la nunt\ s-au aflat rude, prieteni, oficiali locali, personalit\]i politice dar [i vedete de televiziune. Dintre acestea, Adriana Bahmu]eanu, care a venit înso]it\ la cununia oficiat\ la M\n\stirea Sf=ntul Ioan de viitoarea nor\, Cornelia, cel dou\ fete l\sându-i pe Silviu [i [e Honorius Prigoan\ în camera de hotel “s\ se odihneasc\”.

Petrecerea de nunt\ a avut loc la ”Conacul Domnesc”, na[i fiind, cum am spus, secretarul Camerei Deputa]ilor, Dumitru Pard\u [i so]ia lui. Invita]ii au început s\ soseasc\ la petrecere înainte de ora 20.00. Parcarea de la ”Conacul Domnesc” era plin\ de ma[inile celor care veniser\ la nunt\. Mirii, na[ii [i p\rin]ii mirilor au fost cei care i-au `nt=mpinat pe invita]i cu care au ciocnit un pahar de [ampanie la intrarea  în sala imens\ . În aceast\ incint\ au fost amenajate 70 de mese a câte 12 locuri fiecare, niciun loc ner\m=n=nd neocupat. Jum\tate din mese au fost ”îmbr\cate” într-o nuan]\ de alb – filde[ iar cealalt\ jum\tate `n maro închis. La mesele unde îmbr\c\mintea era maro, au fost a[ezate sfe[nice imense, argintii, ornate cu aranjamente florale de orhidee [i trandafiri albi, iar la cele îmbr\cate în alb, orhideele [i trandafirii aveau nuan]e de ro[u. Masa mirilor a fost de asemenea ornat\ din abunden]\ cu orhidee.
Masa a fost binecuvântat\ de ÎPS Pimen Suceveanul, Arhiepiscopul Sucevei [i R\d\u]ilor, nu înainte de a fi rostit\ rug\ciunea ”Hristos a Înviat …” specific\ acestei perioade, dintre s\rb\toarea Pa[telui [i cea a ~n\l]\rii Domnului.
Nun]a[ii s-au a[ezat apoi la mas\ [i dup\ primele clinchete de pahare s-a dat tonul la „Valsul Miresei”, pe care cei doi miri l-au danasat pe o melodie a celebrului artist Leonard Cohen.
Floarea muzicii populare bucovinene a `nveselit nunta.  Sofia Vicoveanca a  salutat invita]ii cu  ”Hristos a înviat!” dup\ care le-a spus nunta[ilor cum,  `n urm\ cu mai bine de 20 de ani,  a cântat la nunta socrului mare de acum – primarul Ion Lungu [i a so]iei Lumini]a [i c=t este de bucuroas\ c\ poate s\ cânte [i la nunta fiului acestora. Recitalul folcloric al Sofiei Vicoveanca a ”electrizat” foarte mul]i nunta[i care s-au prins la joc, la fel cum s-a întâmplat [i când au cântat Margareta Clipa, Sorin Filip, Alexandru Recolciuc, Marius Zgâianu, George Fini[.
Ore în [ir, buna dispozi]ie [i veselia a fost ca la ea acas\, nunta[ii dansând [i sim]indu-se foare bine. Invita]ii au fost din toate mediile posibile, de la politicieni la jurnali[ti, de la poli]i[ti la preo]i, de la medici la ofi]eri [i de la directori de institu]ii pân\ la cei de firme. Unul din cuplurile invitate care au atras multe din privirile celorlal]i nunta[i a fost desigur, Silviu Prigoan\ [i  Adriana Bahmu]eanu care au venit `mpreun\ cu fiul Honorius dar [i cu viitoarea lor nor\. Silviu Prigoan\ a a prins curaj [i a `ncins un dans cu Margareta Clipa, iar Adriana Bahmu]eanu s-a prins la joc atunci când a cântat Alexandru Recolciuc.
O surpiz\ deosebit\, care a captat aten]ia `n special a nunta[ilor mai tineri, a fost recitalul sus]inut de Andreea B\nic\. Al\turi de ea, dou\ dansatoare îmbr\cate în ]inute provocatoare au furat ochii domnilor din sal\, iar doi tineri dansatori, cel al doamnelor. To]i `mpreun\, au prezentat un spectacol impresionant.  Nunta a durat p=n\ diminea]\, to]i mesenii apreciind buna organizare [i atmosfera deosebit\ de care au beneficiat at=t ei c=t [i tinerii afla]i la `nceput de via]\ `n doi. (Cristina SCOR}ARIU, Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …