Thursday , September 29 2022

Numarul turistilor a crescut, `n iulie 2011, cu 40% fata de iulie 2010

Vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, este de p\rere c\ evolu]ia pozitiv\ a mai multor indicatori cu privire la activitatea din turism este efectul promov\rii intense a brandului „Bucovina”, implicarea Consiliului Jude]ean `n ceea ce prive[te promovarea unor proiecte ample la nivel de jude], dar [i a lui Gheorghe Flutur cu privire la implementarea unor proiecte mari finan]ate din fonduri europene [i guvernamentale

Num\rul turi[tilor care au vizitat jude]ul Suceava `n luna iulie a acestui an a fost cu aproximativ 40 % mai mare dec=t aceea[i perioad\ a anului 2010. Datele acestea au fost publicate `n Buletinul Statistic Oficial al Jude]ului Suceava.
Potrivit vicepre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie (foto), ultimele date primite de la Direc]ia Jude]ean\ de statistic\ Suceava arat\ o evolu]ie benefic\ a trei indicatori `n ceea ce prive[te turismul sucevean iar acestea demonstreaz\ c\ „eforturile consistente ale Consiliului Jude]ean f\cute p=n\ acum” au fost utile. ~n ce prive[te num\rul turi[tilor `n iulie 2010, acesta a fost de 18.860 fa]\ de 26.474 `n iulie 2011. Un alt indicator este cel al `nopt\rilor care au crescut de la 42.000 `n iulie 2010 la 71.000 `n iulie 2011. Al treilea indicator se refer\ la utilizarea net\ a locurilor de cazare care a crescut cu 52%.
„Programele [i ac]iunile Consiliului Jude]ean pe linie cultural\ cum ar fi Festivalul European al Artelor „Ciprian Porumbescu” [i Festivalul Medieval, al\turi de proiectele din turism, „Hora Bucovinei” [i „Pelerin `n Bucovina” au atras aten]ia asupra jude]ului Suceava [i au dus la cre[terea num\rului de turi[ti”, a declarat vicepre[edintele CJ Suceava, Vasile Ilie.
~n opinia acestuia, faptul c\ una dintre priorit\]ile pre[edintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, este atragerea de fonduri europene [i guvernamentale prin proiectele proprii ale administra]iei jude]ene sau cele ale prim\riilor a dus la `mbun\t\]irea infrrastructurii iar aceasta, la r=ndul ei, la `mbun\t\]irea imaginii pe care o are jude]ul Suceava. „Avem azi peste 900 de proiecte finalizate sau in curs de finalizare care `nsumeaz\ undeva la un miliard de euro”, a explicat Vasile Ilie. Din punctul s\u de vedere, acest lucru poate fi corelat [i cu statisticile oficiale referitoare la for]a de munc\, num\rul [omerilor `n iulie 2011 fiind de 10.514 fa]\ de 19.336 `n luna 2010. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Absolventă a Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, premiată și felicitată de conducerea ASE București și de ministrul Educației

Absolventa Colegiului Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, promoția 2022, Denisa Siminiuc, a fost premiată și felicitată …