Tuesday , December 5 2023

Numarul somerilor din judetul Suceava s-a diminuat in luna octombrie a acestui an

La sf=r[itul lunii octombrie 2010, num\rul total de [omeri care a fost `nregistrat `n eviden]a Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) este de 18.966 de persoane, dintre care 8.076 sunt femei, care reprezint\ un procent de 42 %. Directorul institu]iei, Aurelia Foc[a, a declarat c\ num\rul total de [omeri `nregistrat la sf=r[itul lunii octombrie 2010 este mai mare cu 609 dec=t cel de la sf=r[itul lunii octombrie 2009. Totodat\, num\rul de [omeri a fost `n sc\dere `n luna octombrie, deoarece s-a `nscris pe pia]a muncii un num\r de 1416 persoane, din care 67 absolven]i ai unei forme de `nv\]\m=nt, iar 157 de presoane au solicitat adeverin]\ pentru a beneficia de prevederile Legii 416/2001. ~n acela[i timp, au intrat `n [omaj, `n luna octombrie 2010, un num\r de 1069 de persoane absolven]i ai unei forme de `nv\]\m=nt [i 724 persoane provenite din munc\, care vor beneficia de indemniza]ie. Num\rul de [omeri care a ie[it din eviden]ele agen]iei este de 3052 persoane, din care: 1307 de [omeri indemniza]i [i 1745 de [omeri neindemniza]i, fie prin `ncadrarea `n munc\, fie pentru c\ nu [i-au re`noit cererile pentru loc de munc\. Aurelia Foc[a, directorul institu]iei a mai spus c\ `n acest\ lun\ s-au `ncadrat pe pia]a muncii 667 persoane din care: 217 [omeri beneficiari de 75 % din salariul de baz\ minim brut pe ]ar\, 13 [omeri proveni]i din r=ndul absolven]ilor [i 444 [omeri neindemniza]i. AJOFM Suceava a f\cut o `ncadrare a [omerilor pe categorii socio – profesionale, iar din num\rul total de [omeri `nregistra]i, 69 % sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial [i profesional, 24 % persoane cu nivel de instruire liceal [i postliceal [i 7 % cu studii superioare. Ponderea cea mai mare a [omerilor, pe categorii socio – profesionale, o de]in persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial, profesional cu un procent de 57 %, secondate de persoanele cu nivel de instruire liceal [i postliceal cu 33 %, iar ultimul loc, cu un procent de 10 % ,e ocupat de persoanele cu studii superioare. Aurelia Foc[a, directorul institu]iei, a opinat c\ persoanele cele mai afectate de [omaj sunt cele cu v=rsta cuprins\ `ntre 40 [i 49 de ani, cu un procent de 28 % din totalul de [omeri, o pondere de 23 % o au persoanele cu v=rsta cuprins\ `ntre 30 [i 39 de ani, iar un procent de 22 % `i revine categoriei de persoane cu v=rsta sub 25 de ani. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Șase percheziții la o rețea româno-ucraineană de contrabandiști. Trei indivizi arestați, patru mașini și aproape 40.000 de pachete cu țigări, confiscate (FOTO, VIDEO)

Vineri, 1 decembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii …