Tuesday , October 3 2023

Numarul de salaria]i din judet a scazut intr-un an cu 8.248 de persoane

N num\rul de angaja]i a sc\zut de la 104.000 la 95.706 persoane, sc\derea fiind de 7,9% N salariile `n Suceava sunt mai mici, `n medie, cu 24% fa]\ de media pe ]ar\ N `ntr-un an, num\rul [omerilor a crescut cu 4.640 de persoane
Conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, efectivul de salaria]i la nivel de jude] pentru luna iunie 2010 în jude]ul Suceava a fost de 95.706 persoane. Comparativ cu luna iunie 2009, efectivul de salaria]i a sc\zut de la 104.000 la 95.706 persoane, respectiv cu 8.248 persoane, sc\dere procentual\ de 7,9%.
Analiza statistic\ pe sectoare de activitate relev\ faptul c\ 63,0% din efectivul de salaria]i existent la 30.06.2010 a fost concentrat în sectorul ter]iar – prest\ri servicii, 34,0% în sectorul secundar – industrie [i construc]ii, [i 3,0%  în sectorul primar – agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\.
Efectivul de salaria]i din jude]ul Suceava la sfâr[itul lunii iunie 2010 reprezenta 17,7% din efectivul de salaria]i din cadrul regiunii Nord-Est [i 2,0% din efectivul de salaria]i înregistrat la nivel na]ional.
Câ[tigul salarial mediu net în luna iunie 2010 în jude]ul Suceava a fost de 1.083 lei/persoan\, cu 11 lei mai mic decât câ[tigul salarial mediu net din luna mai 2010 (-1,0%).
Pe sectoare de activitate, fa]\ de luna mai 2010, câ[tigul salarial mediu net a crescut cu 13,1% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\ [i a sc\zut cu 1,1% în industrie [i construc]ii, cu 1,7% în servicii.
Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câ[tigul salarial mediu net a înregistrat o cre[tere cu 3,2%. Pe sectoare de activitate, fa]\ de luna iunie 2009, câ[tigul salarial mediu net a crescut cu 13,8% în agricultur\, vân\toare [i servicii anexe, silvicultur\ [i piscicultur\, cu 8,5% în industrie [i construc]ii [i a sc\zut cu 0,9% în servicii.
Indicele câ[tigului salarial real, calculat ca raport între indicele câ[tigului salarial mediu net [i indicele pre]urilor de consum, în jude]ul Suceava, în luna iunie 2010, fa]\ de luna mai 2010, a fost de 98,8%. Comparativ cu luna iunie 2009, indicele câ[tigului salarial real în luna iunie 2010, în jude]ul Suceava, a fost de 98,9%.
La nivel de ]ar\, indicele câ[tigului salarial real în luna iunie 2010 a fost de 99,4%, fa]\ de luna mai 2010, [i de 98,8%, fa]\ de luna iunie 2009.
Câ[tigul salarial mediu net în luna iunie 2010 în jude]ul Suceava a fost cu 23,8% sub nivelul câ[tigului salarial mediu net la nivel na]ional, acesta fiind de 1.422 lei.
N `ntr-un an, num\rul [omerilor suceveni a crescut cu 4.640 de persoane
La sfâr[itul lunii iunie 2010, num\rul [omerilor `nregistra]i a fost de 18.749 persoane, în cre[tere cu 4.640 persoane fa]\ de luna iunie 2009. În totalul [omerilor înregistra]i la 30.06.2010, preponderente au fost persoanele de sex masculin (58,6%), fa]\ de persoanele de sex feminin (41,4%). Comparativ cu aceea[i lun\ a anului precedent, num\rul [omerilor îndemniza]i a crescut cu 1.315 persoane (115,2%).
Comparativ cu luna iunie 2009. num\rul de [omeri a înregistrat o cre[tere cu 2.628 de persoane la [omerii de sex masculin (131,5%) [i cu 2.012 persoane la [omerii de sex feminin (135,0%).
La 30.06.2010, num\rul [omerilor indemniza]i a fost de 9.943 persoane [i reprezenta 53,0% din totalul [omerilor, fa]\ de 10.936 persoane la sfâr[itul lunii mai 2010 (reprezentând 55,6% din totalul [omerilor) [i 8.628 persoane la sfâr[itul lunii iunie 2009 (61,2% din total [omeri). La sfâr[itul lunii iunie 2010, din totalul [omerilor indemniza]i, 484 persoane erau absolven]i (4,9%).
Num\rul [omerilor neindemniza]i la sfâr[itul lunii iunie 2010 a fost de 8.806 persoane [i reprezenta 47,0% din num\rul [omerilor înregistra]i, fa]\ de 8.733 persoane la sfâr[itul lunii mai 2010 (44,4%) [i 5.481 persoane la sfâr[itul lunii iunie 2009 (38,8%).
Dup\ nivelul de instruire, ponderea cea mai mare în totalul [omerilor înregistra]i la sfâr[itul lunii iunie 2010 o de]in persoanele cu preg\tire primar gimnazial\ sau profesional\, 13.888 persoane (74,1%), urmate de persoanele cu studii liceale sau postliceale, 3.800 persoane (20,3%) [i cele cu studii superioare, 1.061 persoane (5,6%).
Pe centre teritoriale ale jude]ului Suceava, repartizarea [omerilor înregistra]i la 30.06.2010 se prezint\ astfel: Agen]ia Suceava cu 5.885 [omeri (din care 41,5% femei), Agen]ia F\lticeni cu 4.141 [omeri (din care 40,3% femei), Agen]ia Câmpulung Moldovenesc cu 1.521 [omeri (din care 42,1% femei), Agen]ia Gura Humorului cu 1.944 [omeri (din care 40,1% femei), Agen]ia R\d\u]i cu 3.565 [omeri (din care 42,4% femei), Agen]ia Vatra Dornei cu 1.285 [omeri (din care 43,9% femei) [i  Agen]ia Siret cu 408 [omeri (din care 39,7% femei).
Rata [omajului la 30.06.2010 în jude]ul Suceava a fost de 7,4%, cu 1,8 puncte procentuale mai mare fa]\ de rata [omajului din luna iunie 2009, c=nd era de 5,6%.
La femei, rata [omajului a fost, la sfâr[itul lunii iunie 2010, de 6,4%, în cre[tere cu 1,6 puncte procentuale fa]\ de rata [omajului înregistrat\ în luna iunie 2009, care era atunci de 4,8%.
La b\rba]i, rata [omajului, înregistrat\ la sfâr[itul lunii iunie 2010, a fost de 8,3%, cu 2,0 puncte procentuale mai mare fa]\ de rata [omajului înregistrat\ în luna iunie 2009, c=nd era de 6,3%.
În luna iunie 2010 decalajul între rata [omajului înregistrat\ la persoanele de sex masculin [i cea înregistrat\ la persoanele de sex feminin a fost de 1,9 puncte procentuale, fa]\ de 1,5 puncte procentuale înregistrate în luna iunie 2009, fiind egal cu cel înregistrat în luna mai 2010.
Rata [omajului la 30.06.2010, pe total jude] Suceava, s-a situat la acela[i nivel cu rata [omajului înregistrat\ la nivel na]ional (7,4%).
Ponderea [omerilor în totalul popula]iei stabile în vârst\ de 18-62 ani la sfâr[itul lunii iunie 2010 în jude]ul Suceava a fost de 4,3%, fa]\ de 4,5% în luna mai 2010 [i 3,2% în luna iunie 2009.
~n luna iunie 2010, în cadrul regiunii Nord-Est, rata [omajului înregistrat\ de jude]ele componente a fost: în jude]ul Bac\u de 8,1%, jude]ul Boto[ani 6,6%, jude]ul Ia[i 7,7%, jude]ul Neam] 9,2%, jude]ul Suceava 7,4% [i jude]ul Vaslui 13,9%. (N.RO{CA)

Vezi si

Au început probele de furnizare a căldurii în municipiul Suceava

Thermonet a anunțat că începe, ca urmare a scăderii accentuate a temperaturilor exterioare în timpul …