Sunday , April 14 2024

Numarul contractelor de munca din Suceava a intrat din nou pe panta descendenta

N luna august a fost prima din ultimele [ase luni c=nd num\rul contractelor individuale de munc\ `nregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava a fost mai mic dec=t cel al contractelor de munc\ `ncetate n [eful ITM Suceava, Gabriel Harja, sus]ine `ns\ c\ exist\ [i semnale pozitive [i anume c\ tot mai mul]i tineri cu studii superioare sunt `ncadra]i potrivit preg\tirii profesionale
Num\rul deciziilor de `ncetare a raporturilor individuale de munc\ `ntre angaja]i [i angajatori, comunicate luna trecut\ la Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava, a fost de 1.974. ~n luna august este prima dat\ de la `nceputul prim\verii c=nd la nivelul ITM Suceava num\rul contractelor de munc\ `ncetate `l dep\[e[te pe cel al contractelor individuale de munc\. Potrivit eviden]elor ITM Suceava, num\rul contractelor individuale de munc\ `nregistrate `n luna august este cu 50 mai mic dec=t cel al contractelor de munc\ a c\ror valabilitate a `ncetat. Chiar dac\ nu este o diferen]\ foarte mare, spre deosebire de anul trecut c=nd `n oricare lun\ diferen]a era de ordinul sutelor sau al miilor, totu[i este prima dat\ `n ultimele [ase luni c=nd se `nregistreaz\ un recul `n ce prive[te num\rul angaj\rilor. Num\rul persoanelor r\mase f\r\ conrtact de munc\ a fost `n luna august de 1.974, `n timp ce doar 1.924 [i-au g\sit un loc de munc\, din care sub trei sute au fost contracte de munc\ cu timp par]ial. La finele lunii august, potrivit [efului ITM Suceava, Gabriel Harja, num\rul contractelor individuale de munc\ la nivelul jude]ului Suceava este de 118.353, fa]\ de 118.403 c=t era la `nceputul lunii trecute.
Gabriel Harja consider\ c\ aceast\ diferen]\ nu este neap\rat un motiv de `ngrijorare at=t timp c=t num\rul angaj\rilor continu\ s\ fie apropiat de cel al disponibiliz\rilor [i nu total dispropor]ionat, a[a cum se prezenta situa]ia `n cursul anului trecut. „Singur c\ ne dorim ca num\rul angaj\rilor s\ revin\ „pe plus” `n lunile urm\toare, a[a cum a fost [i p=n\ acum. Ne dorim c\ s\ fie angajate `n munc\ tot mai multe persoane tinere”, a declarat Gabriel Harja. Potrivit acestuia, `n ultima perioad\ apar semnale tot mai multe din jude] c\ sunt mai mul]i tineri angaja]i potrivit preg\tirii lor profesionale sau specializ\rilor f\cute, [i nu ca muncitori necalifica]i.
Gabriel Harja a declarat c\ exist\ o astfel de practic\ printre angajatori ca s\ `ncadreze `n munc\ tineri, `ns\ nu pe domeniul `n care ace[tia s-au specializat, motivele ]in=nd `ndeosebi de cheltuielile salariale mai mici ale patronilor. „Faptul c\ `n ultima perioad\ avem semnale c\ tinerii `ncheie contracte de munc\ `n domediul `n care s-au specializat [i primesc salarii corespunz\toare, potrivit indicatorilor, consider c\ ar putea fi un semnal `n ce prive[te o anumit\ redresare financiar\ a firmelor din jude], chiar dac\ este totu[i un semnal slab”, a declarat Gabriel Harja. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …