Sunday , April 21 2024

Numarul cardurilor europene eliberate de CAS a crescut considerabil in acest an

De la `nceputul anului p=n\ la momentul actual, la Casa de Asigur\ri de S\n\tate  (CAS) Suceava au fost eliberate 4.552 carduri europene [i certificate provizorii de `nlocuire a cardului. Directorul general al CAS Suceava, Victor Cristi Bleor]u, a declarat c\ pe `ntreg anul 2009 a fost eliberat un num\r de 4.149 de carduri europene sau certificate provizorii de `nlocuire a cardului, ceea ce arat\ c\ mai mul]i oameni au devenit interesa]i [i au solicitat carduri europene pe parcursul acestui an, comparativ cu anul precedent. Cele mai multe carduri au fost eliberate, `n acest an, `n lunile iunie – au fost eliberate 720 de carduri- [i `n iulie – au fost eliberate 696 de carduri. Num\rul acestora, `ns\, s-a diminuat `n urm\toarele luni, astfel: `n luna august s-au eliberat 458 de carduri, `n septembrie 459 carduri, `n octombrie 272 de carduri, iar `n primele 11 zile ale lunii noiembrie 2010 au fost eliberate 127 de carduri. Cardul este livrat la domiciliul asiguratului, sub form\ de scrisoare recomandat\, `n termen de [apte zile lucr\toare de la data verific\rii actelor depuse de asigurat, introducerii datelor `n sistemul informatic unic la nivel na]ional [i transmiterea solicit\rii de tip\rire a acestuia. Cardul este livrat personal asiguratului, deoarece nu este acceptat\ livrarea acestuia `n cutia po[tal\. ~n cazul `n care nu se realizeaz\ livrarea cardului personal c\tre asigurat, acesta va fi livrat la CAS Suceava, `n termen de 15 zile lucr\toare, de la introducerea cererii de card `n aplica]ia informatic\. Cardul european [i certificatul provizoriu de `nlocuire a cardului, dau titularului dreptul la servicii medicale, care devin necesare ( [i nu pentru tratarea unor afec]iuni existente) pe perioada deplas\rii `ntr-un stat membru al Uniunii Europene, `n conformitate cu legisla]ia statului respectiv [i nu poate fi utilizat pe teritoriul Rom=niei. Directorul CAS Suceava, Victor Cristi Bleor]u, a semnalat c\ aceste carduri pot fi utilizate pentru a beneficia de servicii medicale `n ]\rile membre ale Uniunii Europene doar `n cazul `n care apar situa]ii de urgen]\. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Autoutilitară încărcată cu lemn fără acte, descoperită ca fiind sub sechestru cu ajutorul aplicației ”E-dac”

Folosind  aplicația E-Dac, polițiștii suceveni au reușit sâmbătă dimineață identificarea și imobilizarea un autoturism ce …