Thursday , April 18 2024

Numarul cadrelor didactice necalificate si al claselor cu predare simultana s-a redus

N num\rul cadrelor didactice necalificate care predau în [coli a sc\zut semnificativ în jude]ul Suceava fa]\ de anii preceden]i, iar num\rul claselor cu predare simultan\ s-a redus, ceea ce va duce la îmbun\t\]irea calit\]ii înv\]\mântului,a apreciat, mar]i, [eful ISJ Suceava, Petru Carcalete
Carcalete a spus, într-o conferin]\ de pres\, c\ în noul an [colar vor fi foarte pu]ine cadre didactice necalificate în unit\]ile de înv\]\mânt sucevene, ar\tând c\, dac\ în anul [colar precedent num\rul acestora a fost de aproximativ 80, în prezent ace[tia sunt mult mai pu]ini.
El a explicat c\ s-ar putea ca aceste cadre didactice necalificate s\ se reg\seasc\ acolo unde, dup\ data de 13 septembrie, nu se pot acoperi posturile didactice cu profesori califica]i.
Carcalete a spus c\ majoritatea cadrelor didactice necalificate î[i desf\[urau activitatea în [coli care în prezent sunt desfiin]ate.
[eful ISJ Suceava a precizat c\ în jude]ul Suceava s-au desfiin]at 54 de unit\]i de înv\]\mânt, din care 37 de [coli cu clasele I-IV, majoritatea cu predare simultan\, alte 15 gr\dini]e [i dou\ [coli cu clasele I-VIII.
El a spus c\ sunt situa]ii în jude] în care p\rin]ii creeaz\ presiuni asupra [colii [i ISJ pentru men]inerea unor unit\]i de înv\]\mânt din localitatea de domiciliu ce au fost incluse pe lista unit\]ilor care se desfiin]eaz\.
Carcalete a dat ca exemplu situa]ia înregistrat\ în localitatea Poieni-Solca, unde [coala primar\ a fost desfiin]at\ întrucât nu sunt suficien]i copii care s\ formeze o clas\ cu predare simultan\, urmând ca elevii s\ fie transporta]i la [coala din centru cu microbuzul [colar.
“[coala respectiv\ nu poate func]iona legal”, a spus Carcalete.
O alt\ situa]ie se înregistreaz\ în localitatea Glodu din comuna Panaci, unde [coala cu clasele V-VIII va fi desfiin]at\ din cauz\ c\ nu sunt suficien]i copii astfel încât unitatea s\ poat\ func]iona.
{eful ISJ Suceava a spus c\ în localitatea Glodu sunt câte [apte pân\ la 12 elevi în clasele a V-a, a VII-a [i a VIII-a, în timp ce la clasa a VI-a nu sunt elevi [i c\ în aceast\ situa]ie nu se poate discuta despre înv\]\mânt simultan la [coala respectiv\.
“Distan]a de la Glodu la Panaci nu e mic\, nici drumul nu e foarte bun, dar copiii pot fi transporta]i în condi]ii satisf\c\toare pân\ la {coala din Panaci, mai ales c\ drumul respectiv urmeaz\ s\ fie finalizat anul viitor”, a explicat Carcalete.
În jude]ul Suceava, vor func]iona în anul [colar 2010 – 2011 un num\r de 866 de unit\]i de înv\]\mânt, din care 228 sunt unit\]i cu personalitate juridic\, iar restul sunt structuri ale acestora.
Totodat\, peste 126 000 de pre[colari [i elevi vor începe cursurile de lunea viitoare.

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …