Saturday , November 26 2022

Numarul angajatilor in 2010 nu l-a depasit pe cel al persoanelor cu contracte de munca desfacute

Anul trecut num\rul contractelor de munc\ `ncheiate nu a fost mai mare dec=t cel al celor desfiin]ate, cel pu]in la nivelul jude]ului Suceava. De[i `n perioada martie – august s-a constat o afluen]\ a angaj\rilor, care a dep\[it-o pe cea a disponibiliz\rilor, `n lunile urm\toare raportul s-a schimbat. Astfel, chiar dac\ nu sunt diferen]e mari `ntre angaj\ri [i disponibiliz\ri, totu[i [i pentru anul trecut a fost un bilan] negativ `n ce prive[te dinamica locurilor de munc\. Mai exact, `~n anul 2010, au fost `nregistra]i un num\r de 901 noi agen]i economici [i au fost `ncheiate nu mai pu]in de 27.749 de contracte individuale de munc\. Au `ncetat, `ns\, un num\r de 27.908 de astfel de contracte.
Efectivul de salaria]i la sf=r[itul lunii decembrie 2010, `n jude]ul Suceava a fost de 92.170 de persoane, `n sc\dere cu 914 persoane fa]\ de anul 2009. C=[tigul salarial mediu net `n luna decembrie 2010, `n jude]ul Suceava a fost de 1.055 de lei/persoan\ cu 29,5% sub nivelul c=[tigului salarial mediu net la nivel na]ional, acesta fiind de 1496 lei.
~n ceea ce prive[te rela]ia de munc\, securitatea [i s\n\tatea `n munc\, asisten]a social\ [i incluziunea social\, s-au `ntreprins controale la un num\r de 3.199 unit\]i din care au fost sanc]iona]i 1.742 angajatori [i au fost aplicate 3.188 sanc]iuni din care 536 amenzi contraven]ionale. ~n timpul controalelor efectuate au fost depista]i un num\r de 224 angajatori care practicau munc\ f\r\ forme legale. (D.P.)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …