Tuesday , December 5 2023

Nu sunt bani pentru asigurarea salariilor profesorilor suceveni pana la sfarsitul anului

Petru Carcalete, inspectorul sef al ISJ Suceava

N pentru ca drepturile salariale legale [i cele dob=ndite `n instan]\ s\ fie onorate, ar mai trebui aproape 100 de milioane de lei, pe l=ng\ prevederile bugetare n inspectorul general al ISJ Suceava, Petru Carcalete, a explicat c\, `n conformitate cu bugetul alocat anul acesta pentru plata angaja]ilor din `nv\]\m=ntul sucevean, nu vor ajunge banii pentru achitarea integral\ a salariilor cu majorarea prefigurat\ de 15%, deficitul fiind de peste 5 milioane de lei n pentru acordarea drepturilor salariale c=[tigate prin hot\r=ri judec\tore[ti, mai este nevoie de alte 90 de milioane de lei – 37% din suma alocat\ prin buget n “ordonatorii principali de credite sunt primarii, ei vor trebui s\ stabileasc\ modul `n care vor fi achitate salariile angaja]ilor din `nv\]\m=nt, eu m\ conformez prevederilor legale [i hot\r=rilor judec\tore[ti”, a declarat inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete

Protestul profesorilor care  au c=[tigat `n instan]\ drepturi salariale suplimentare, soldat cu acceptarea de c\tre trezorerii a pl\]ii acestor sume aferente lunii ianuarie a.c., a `nsemnat doar o victorie de moment, consider\ inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete.
Nu pentru c\ el nu ar dori ca angaja]ii din `nv\]\m=ntul sucevean [i cel na]ional deopotriv\ s\ fie pl\ti]i mai bine, ci pentru c\ bugetul alocat cheltuielor de personal pentru acest an este mult mai mic dec=t solicit\rile angaja]ilor, care au `n m=n\ hot\r=ri definitive [i irevocabile de majorare a salariilor.
Astfel, la nivelul jude]ului Suceava a fost alocat\ pentru anul acesta suma de 259,7 milioane de lei pentru cheltuieli de personal `n sistemul de `nv\]\m=nt de stat preuniversitar. Ace[ti bani nu ajung nici m\car pentru plata salariilor rea[ezate cu majorarea de 15%, prev\zut\ de Guvern. Ar mai trebui `nc\ 5 milioane de lei (50 de miliarde de lei vechi) pentru a se asigura necesarul de fonduri pentru plata salariilor, conform noilor prevederi legale. Pentru a se asigura [i plata diferen]elor salariale c=[tigate `n instan]\, e nevoie de `nc\ mai bine de o treime din suma total\ alocat\ prin buget – peste 90 de milioane de lei (900 de miliarde de lei vechi) pentru ca toate drepturile salariale ale profesorilor, `nv\]\torilor [i a celorlal]i angaja]i din sistemul de `nv\]\m=nt sucevean s\ fie achitate integral `n acest an.
“Nu putem discuta despre un buget suficient nici m\car pentru asigurarea salariilor angaja]ilor din `nv\]\m=nt dup\ m\rirea cu 15% anun]at\, nicidecum despre asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor salariale rezultate din hot\r=ri judec\tore[ti”, a declarat inspectorul general Petru Carcalete. Conform ultimelor calcule, `n scurt\ vreme se a[teapt\ ca toate unit\]ile [colare preunivesitare din `nv\]\m=ntul sucevean s\ prezinte astfel de hot\r=ri judec\tore[ti, care, conform legii, trebuie aplicate. ‘Acum o s\pt\m=n\, au fost puse `n aplicare astfel de hot\r=ri judec\tore[ti pentru un num\r de 152 de unit\]i [colare. Celelalte, p=n\ la 230 au dosare pe rol `n care `ntr-o perioad\ foarte scurt\ se a[teapt\ pronun]area. Dac\ toate aceste hot\r=ri judec\tore[ti vor fi puse `n aplicare, bugetul total pentru cheltuielile de personal al unit\]ilor de `nv\]\m=nt preuniversitar din jude]ul Suceava vor trebui s\ fie suplimentate cu `nc\ 37%”, a declarat inspectorul general Petru Carcalete.
N Dasc\lii sindicali[ti nu mai au `ncredere c\ drepturile rec=[tigate `n instan]\ vor putea fi redob=ndite cu adev\rat
Din partea sindicali[tilor nu exist\ `ns\ iertare [i nici `n]elegere. Drepturile stabilite anterior prin lege [i redob=ndite `n instan]a de judecat\ de c\tre angaja]ii din `nv\]\m=ntul preuniversitar sucevean trebuie s\ fie onorate de statul rom=n. De aceea, chiar dac\ `n cele din urm\, func]ionarii de la trezoreriile locale au pl\tit salariile conform hot\r=rilor irevocabile ale instan]elor, sindicatele au continuat depunerea de pl=ngeri penale `mpotriva conduc\torilor acestor unit\]i. Conducerile trezoreriilor sunt sanc]ionate prin pl=ngeri penale pentru `nt=rzierile pl\]ii salariilor dar [i preventiv, ca astfel de lucruri s\ nu se mai `nt=mple. “Pe noi ne intereseaz\ acum re`ncadrarea corect\ a angaja]ilor din `nv\]\m=nt, p=n\ la acordarea acelor diferen]e salariale promise [i care nu vor putea fi ob]inute `nainte de 2012”, a punctat la `nceputul acestei s\pt\m=ni,  liderul Sindicatului Bucovina din `nv\]\m=ntul sucevean, Gheorghe {orodoc.
Peste 600 de pl=ngeri penale au fost depuse de la `nceputl acestui an de c\tre cadre didactice doar la Parchetul R\d\u]i, la Suceava, Gura Humorului [i C=mpulung fiind depuse altele `mpotriva directorilor de trezorerii, num\rul total al acestora ajung=nd la 1000.
Dasc\lii  nu au renun]at la pl=ngeri penale mai `nt=i pentru c\, prin neaplicarea prevederilor legale, a fost `nt=rziat\ plata salariilor iar al doilea motiv rezult\ din nesiguran]a ce o va oferi perioada urm\toare: “Nu am  sentimentul c\ lucrurile au fost rezolvate, de azi `nainte, definitiv. Acest lucru `l vom discuta [i s\pt\m=na viitoare, la nivel superior, la conducerea federa]iei din care facem parte – FSLI, pentru c\ trebuie s\ fim foarte aten]i, dac\ dorim s\ ob]inem p=n\ la cap\t ceea ce deja am c=[tigat”, a declarat liderul sindical Gheorghe {orodoc. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Șase percheziții la o rețea româno-ucraineană de contrabandiști. Trei indivizi arestați, patru mașini și aproape 40.000 de pachete cu țigări, confiscate (FOTO, VIDEO)

Vineri, 1 decembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii …

No comments

  1. Ce spui tu straine? Parca ai da bani din buzunarul propriu.Trebuia dat in judecata pentru a primi drepturile legale?
    Du-te la catedra lighioana!