Sunday , December 4 2022

Nu mai sunt bani pentru plata salariilor dascalilor suceveni

N cei peste 11.600 de angaja]i din sistemul de `nv\]\m=nt sucevean nu `[i vor primi salariile `ntregi pentru luna februarie n `n acest fel, cadrele didactice sucevene  pl\tesc poli]a pentru micul succes `n lupta cu sistemul de la `nceputul anului n “nici dac\ s-ar da afar\ tot personalul nedidactic nu ar fi bani suficien]i pentru acoperirea salariilor integrale”, constat\ inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete n totul pleac\ de la noul calcul f\cut de Ministerul Educa]iei, care prevede ca `n acest an s\ se aloce cu patru milioane de lei vechi “per capita” n dincolo de faptul c\ aloca]iile financiare pentru fiecare elev are conota]ii zootehnice, cadrele didactice din jude] `ntrev\d vremuri cr=ncene pentru `ntregul corp profesoral din jude] [i din ]ar\

Ieri, cadrele didactice de la Colegiul Na]ional Petru Rare[ au aflat c\ nu vor primi salariul `ntreg, nici m\car cel dinainte de cre[terea stabilit\ de guvern, darmite alte drepturi salariale c=[tigate prin hot=ri ale instan]ei. Nu se va putea asigura dec=t 55% din salariul aferent lunii februarie 2011. Acest lucru se `nt=mpl\ dup\ ce, cu numai o lun\ `nainte, lucr\torii acestei institu]ii de `nv\]\m=nt, cadre didactice [i personal auxiliar au protestat al\turi de colegi de breasl\ de la alte unit\]i [colare din municipiul re[edin]\ de jude] `n fa]a Trezoreriei [i mai apoi `n fa]a Prefecturii, reu[ind s\ ob]in\, pentru luna ianuarie a.c., salarii m\rite.
Ce s-a putut face pentru a asigura salariile aferente lunii ianuarie nu a mai fost posibil pentru luna urm\toare. Cele mai multe unit\]i [colare din jude] nu mai au bani pentru plata integral\ a salariilor dasc\lilor nici m\car pentru luna februarie.
Inspectorul general al IPJ Suceava, Petru Carcalete, a explicat c\ aceast\ situa]ie f\r\ precedent `n istoria educa]iei preuniversitare sucevene are o explica]ie simpl\. “S-au dat bani insuficien]i de la buget pentru cheltuielile de personal `n [colile sucevene. Chiar [i f\r\ acele hot\r=ri judec\tore[ti pe care noi le-am c=[tigat `n favoarea angaja]ilor din sistem, banii sunt insuficien]i, bugetul alocat fiind mai mic dec=t cel necesar”, a declarat Petru Carcalete. {eful I{J a ar\tat c\ `n alocarea fondurilor pentru salariile personalului din `nv\]\m=nt s-a plecat de la un calcul la care nimeni nu a avut acces, cu excep]ia func]ionarilor din Ministerul Educa]iei, prin care s-a alocat o anumit\ sum\ “pe cap de elev”, “per capita”, cum este denumit\ aceast\ baz\ a calculului `n sistemul educa]ional rom=nesc, formul\ care are, pentru cei mai mul]i dasc\li, conota]ie mai degrab\ zootehnic\ dec=t sociologic\ sau pedagogic\. F\c=nd abstrac]ie de latura statistic\ a termenului utilizat, anul acesta, prin calculele f\cute s-au alocat, cel pu]in pentru [colile din jude]ul Suceava, `n medie, cu patru milioane de lei mai pu]in dec=t anul trecut, pe cap de elev.
N “Nu pot s\ dau profesori afar\ pentru c\ s-ar ajunge ca `ntregi clase s\ nu aib\ cu cine s\ `nve]e”
“Anul trecut, salariile au fost mai mici cu 15% fa]\ de anul acesta. Nu `n]eleg cum s-a ajuns la un astfel de calcul ca s\ se aloce o sum\ mai mic\ fa]\ de anul trecut”, a declarat inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete.
{eful `nv\]\m=ntului sucevean nu `n]elege cum va fi gestionat\ `n perspectiv\ activitatea `n unit\]ile de `nv\]\m=nt din jude]. Pentru a fi asigurate salariile conform legii [i hot=r=rilor judec\tore[ti, c=[tigate `n instan]\ de angaja]ii unit\]ilor de `nv\]\m=nt ar trebui s\ fie redus num\rul de clase, ar trebui s\ fie modificat planul de `nv\]\m=nt, num\rul de ore alocat pentru fiecare dasc\l `n parte. Toate aceste lucruri nu pot fi restabilite dec=t prin lege. “Se pot da afar\ ori se pot angaja 1000 de profesori dar num\rul de ore alocat fiec\ruia este acela[i. Nu pot s\ dau profesori afar\ pentru c\ astfel s-ar ajunge ca clase `ntregi s\ nu aib\ cu cine s\ `nve]e”, a mai spus inspectorul general al IPJ. El a mai ad\ugat c\ “nici dac\ a[ da tot personalul nedicactic afar\, tot nu s-ar reu[i s\ se asigure salariile cadrelor didactice”. Petru Carcalete a mai ad\ugat c\  a adus la cuno[tin]a Ministerului Educa]iei aceast\ stare de lucruri, recent, `n [edin]a Comisiei de Dialog Social unde s-au `ntrunit reprezentan]i ai sindicatelor din `nv\]\m=nt cu prefectul de Suceava, directorul Trezoreriei, inspectorul genral al I{J, s-a stabilit ca fiecare pe linie proprie s\ solicite ministerelor su a c\ror coordonare sunt – Ministerul Administra]iei [i Internelor, Ministerul Finan]elor Publice, Ministerul Educa]iei, s\ analizeze starea de lucruri [i s\ se ia foarte repede o decizie fiindc\ presiunea din partea angaja]ilor din `nv\]\m=nt este foarte mare, pe fondul neachit\]ii salariilor cuvenite pentru luna trecut\. “Decizia nu este la noi, am anun]at ce se `nt=mpl\, ordonatorul principal de credite este Ministerul Educa]iei [i a Ministerului Finan]elor”, a concluzionat inspectorul general a I{J, Petru Carcalete.

N 1 aprilie – ziua speran]ei pentru  dasc\lii nepl\ti]i
Liderul sindical Gheorghe {orodoc, de la Sindicatul Bucovina R\d\u]i din `nv\]\m=ntul preuniversitar, a ar\tat c\ cele mai afectate [coli, din punct de vedere al pl\]ii salariilor pentru luna februarie sunt chiar cele `n care angaja]ii au c=[tigat `n instan]\ drepturi salariale suplimentare. “{colile din zonele R\d\u]i, Siret, Solca, nu au fonduri asigurate dec=t pentru jum\tate din salariile lunii februarie. Mai mult, nicio [coal\ din municipiul Suceava nu are fonduri suficente pentru plata salariilor”, a explicat Gheorghe {orodoc. El este mai optimist dec=t inspectorul general al I{J, Petru Carcalete, crez=nd c\ dup\ data de 1 aprilie, drepturile salariale ce nu vor putea fi pl\tite `n aceast\ lun\, pentru februarie, vor putea fi acordate. Trebuie precizat faptul c\ la o bun\ parte din unit\]ile de `nv\]\m=nt din jude], care nu au emis preten]ii suplimentare la `nceputul acestui an, cu hot=r=ri judec\tore[ti `n m=n\, lucrurile sunt deja a[ezate iar dasc\lii care nu au comb\tut `mpotriva deciziilor guvernamentale vor primi salariile `ntocmai [i la timp. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Patru autoutilitare dintr-o parcare din Șcheia au fost distruse de un incendiu (FOTO, VIDEO)

Duminică seara a fost semnalată izbucnirea unui incendiu la o autoutilitară dintr-o parcare de pe …

No comments

  1. ……dupa cum sunt si scoli “care au combatut” aberatiile guvernamentale, au salarii mai mari cu 33% si deja i-au primit….Chiar prin jurul Sucevei…nu va spun unde poate va mai deplasati pentru documentare…
    Succesuri!

  2. D-le Rosca, pentru informarea d-voastra, va anunt ca nici in scolile care “nu au combatut deciziile guvernamentale” nu sunt bani pentru salarii, desi acestea sunt cu 33% mai mici decat in unitatile “care au combatut”…Vor primi doar 57% din ce li se cuvine in viziunea guvernantilor…
    Nu mai scrieti aberatii, doar de dragul de a scrie ceva…documentati-va…
    Si nu va mai faceti griji ca “profesorii” vor veni la scoala si daca nu mai primesc salarii deloc si pe deasupra ar avea de platit si o taxa la intrare….
    Invatamantul romanesc este in siguranta…