Tuesday , October 3 2023

Noul mod de calcul al compensarii medicamentelor da batai de cap Casei de Asigurari de Sanatate

N `ncep=nd cu data de 1 octombrie intr\ `n vigoare un ordin referitor la un nou mod de calcul al compens\rii medicamentelor
Conform spuselor purt\torului de cuv=nt al Colegiului Medicilor de Familie Suceava medicul Irina Badrajan, aceast\ aplicare a compens\rii nu rezolv\ scumpirile deja existente pe pia]a medicamentelor `n urma compens\rilor ulterioare. Dac\ atunci compensarea se f\cea pe grupe farmaceutice iar pre]ul de compensare se aplica pe cea mai ieftin\ substan]\ dintr-o clas\ de medicamente, `ncep=nd cu data de 1 octombrie medicamentele de pe lista C se pot scumpi `n marea lor majoritate, pacien]ii urm=nd s\ scoat\ din buzunar o sum\ chiar mai mare dec=t aceea de 750% pe care o pl\teau deja `n urma compens\rii de la 1 iulie a.c.
Din fericire r\m=n gratuite medicamentele care se dau prin programele na]ionale de asigur\ri de s\n\tate.
Dup\ cum a explicat Irina Badrajan medicamentele de pe sublista C au trei ramuri. C1 de exemplu se refer\ la medicamentele compensate sut\ la sut\ iar aceste medicamente sunt destinate trat\rii bolilor cronice. Urmeaz\ C2 care se refer\ la programele na]ionale [i la medicamentele destinate trat\rii diabetului, TBC-ului, SIDA,  medicamentele sunt tot compensate sut\ la sut\ [i C3, care cuprinde medicamente destinate trat\rii copiilor, studen]ilor, femeilor `ns\rcinate, lehuzelor [i aceste medicamente fiind de asemeni compensate sut\ la sut\.
Modul de calcul prev\zut de a intra `n vigoare pentru sublista C a st=rnit proteste `n r=ndul Asocia]iei pentru Protec]ia Pacien]ilor [i a Colegiului Medicilor care au protestat fa]\ de acest abuz. Dac\ un pacient are nevoie de o anumit\ substan]\ [i are compensare doar la un miligram iar el are nevoie de trei miligrame pentru tratarea bolii, diferen]a o va suporta din buzunarul lui.
De[i lucrurile au intrat momentan `ntr-o stare de temporizare nici m\car Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava nu [tie `n acest moment cum se vor desc=lci i]ele problemei pentru c\ noul mod de compensare trebuia s\ intre `n vigoare cu data de 1 septembrie dar a fot am=nat pentru luna octombrie. Nu s-a primit nici m\car o adres\,  concret exist\ doar un comunicat al Casei Na]ionale de Asigur\ri de S\n\tate la nivel jude]ean se va aplica doar ceea ce este [i la nivel na]ional dar nu se cunosc [i alte detalii.
Conform comunicatului, `n aceast\ lun\ se definitiveaz\ noua modalitate de compensare a medicamentelor din sublista C [i se vor identifica de asemenea medicamentele existente real pe pia]\.
Modalitatea de compensare a medicamentelor de pe sublista C se define[te la nivel de substan]\ chimic\ activ\ [i forme farmaceutice asimilabile plec=nd de la formula „pre]ul minim per unitate terapeutic\”. Acest lucru `nseamn\ c\ se va asigura pe c=t posibil compensarea medicamentelor generice aferente substan]ei active, acolo unde exist\.
Acolo unde nu exist\ `nregistrate generice, CNAS va pl\ti medicamentele originale. Prin urmare pacien]ii `]i vor primi medicamentele gratuite cu acelea[i substan]e active ca [i p=n\ acum, se mai arat\ `n comunicat.
~ns\ conform spuselor Irinei Badrajan pacientul care a cump\rat medicamente mai ieftine nu `ntotdeauna s-a sim]it bine `n urma tratamentului. Ea nu respinge ideea c\ medicamentele generice vor fi compensate sut\ la sut\ dar e convins\ ca genericele din alte ]\ri au o marj\ de siguran]\ mult mai mare dec=t la noi pentru c\ legea compensa]iei medicamentelor este deja aplicat\ `n afar\. De aceea este necesar ca forurile abilitate s\ nu lase nimic la voia `nt=mpl\rii [i s\ verifice mai des [i mai strict firmele produc\toare de medicamente generice, acest lucru fiind evident `n beneficiul pacien]ilor [i nu numai. (Elena Bodnariu)

Vezi si

Soția primarului comunei Dărmănești a încetat din viață la doar 53 de ani

Durere mare în familia primarului comunei Dărmănești, Dan Chidoveț, după ce soția acestuia a părăsit …