Wednesday , June 7 2023

Noul Ambulatoriu integrat al Spitalului Judetean va fi inaugurat pe 1 aprilie

N managerul Spitalului Jude]ean Suceava, Vasile R`mbu, a prezentat ieri modul `n care va func]iona, `ncep=nd de s\pt\m=na viitoare, noul Ambulatoriu, `n care s-a investit peste un milion de euro
Ambulatoriul integrat pentru care s-au investit sume importante – peste un milion de euro – la  Spitalul Jude]ean “Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava va func]iona `ncep=nd cu data de 1 aprilie a acestui an. Noul ambulatoriu integrat, `[i va desf\[ura activitatea cu cabinete reamenajate `n principal `n incinta Spitalului nou, dar [i `n Spitalul Vechi precum [i la Sec]ia de Psihiatrie din Burdujeni. ~n zilele care urmeaz\ vor fi finalizate ultimele lucr\ri, care includ completarea dot\rii cu mobilierul necesar pentru pacien]i [i punerea la punct a ultimelor detalii organizatorice [i administrative.


N Ambulatoriul Integrat va cuprinde 29 de specialit\]i
Ambulatoriul Integrat al Spitalului Jude]ean include 29 de specialit\]i [i subspecialit\]i [i va func]iona zilnic, cu un program de 7 ore, `ncep=nd de la ora 08.00 p=n\ la ora 15.00. Ambulatoriul de Psihiatrie va func]iona `n Spitalul de Psihiatrie din Burdujeni, de pe strada Ecaterina Teodoroiu. Specialit\]ile oncologie, dermatologie, pneumologie [i boli infec]ioase sunt organizate [i vor func]iona `n incinta Spitalului Vechi, `n spa]ii special amenajate `n cadrul sec]iilor de profil. Aceste specialit\]i au un regim deosebit care impune situarea `n imediata apropiere a sec]iilor specifice, pentru a evita riscul contamin\rii [i a cre[te eficien]a serviciului medical.
Celelalte specialit\]i [i subspecialit\]i vor func]iona `n noi loca]ii diferite situate la parterul Spitalului Jude]ean, cu excep]ia sec]iei pentru diabetul zaharat, care va func]iona la nivelul II, `n spa]iul `n care p=n\ anul trecut [i-a derulat activitatea Centrul de Dializ\. Neurologia, cardiologia, medicina intern\, hematologia, endocrinologia, obstretica [i ginecologia, gastroenterologia, oftalmologia [i ORL, ortopedia, traumatologia, chirurgia general\, vascular\ [i plastic\ vor beneficia de proximitatea at=t a personalului medical din sec]iile de specialitate ale Spitalului, c=t [i a personalului medical din unitatea de primire a urgen]elor. Acela[i lucru este valabil [i pentru specialit\]ile reumatologie, balneofizeoterapie, nefrologie, urologie, pediatrie, chirurgie [i ortopedie infantil\ [i neurochirurgie.


N Specialit\]ile Ambulatoriului, integrate `n sec]iile Spitalului
Organizarea [i situarea sec]iilor Ambulatoriului au fost g=ndite de c\tre administra]ia Spitalului `n a[a fel `nc=t toate cele 29 de specialit\]i s\ se afle `n proximitatea sec]iilor corespunz\toare ale unit\]ilor medicale. Acest lucru este menit nu numai s\ faciliteze prestarea unor servicii medicale mult mai eficiente [i de calitate mai ridicat\, dar implic\ [i asigurarea asisten]ei medicale `n ambulatorii de c\tre cadre specializate pe fiecare dintre afec]iunile `n cauz\. Prin urmare, ambulatoriile specializate nu au necesitat recrutarea unui personal medical separat [i vor func]iona integrat `n activitatea fiec\rei sec]ii a Spitalului.
Asisten]a medical\ asigurat\ prin Ambulatoriu vizeaz\, `ns\, [i decongestionarea unit\]ii de primire a urgen]elor, precum [i evitarea aglomer\rii sec]iilor specializate `n care se practic\ internarea `n regim continuu. ~n ambulatoriu vor fi tratate multe dintre cazurile care nu necesit\ internare [i asisten]\ medical\ prelungit\ sau opera]ii medicale de mare complexitate. ~ntre acestea se vor `ncadra inclusiv procedee chirurgicale minore.


N Pacien]ii vor putea s\-[i aleag\ medicul pe care `l prefer\
“Ambulatoriul va constitui o alternativ\ mult mai convenabil\ pentru pacien]i, care vor putea fi consulta]i de medici f\r\ a fi nevoi]i s\ achite costurile practicate `n cabinetele medicale private ale acestora. Informa]ii privind orarul Ambulatoriului pe specialit\]i [i cadrele medicale aferente vor fi afi[ate la intrarea `n holul principal al Ambulatoriului (intrare care se va face pe sub cupola ce une[te corpul Spitalului de Centrala Termic\), pe un ecran-plasm\. Astfel, sucevenii vor putea s\ aleag\ ziua, ora [i medicul pe care `l prefer\ pentru a-[i solu]iona problemele medicale, `ncadr=ndu-se `n cele 7 ore zilnice de program”, a declarat managerul Spitalului Jude]ean “Sf=ntul Ioan cel Nou”, Vasile R`mbu.
El a explicat c\ pe holul principal al Ambulatoriului din corpul nou al spitalului, `n apropierea zonei de acces, va func]iona un birou de recep]ie unde vor fi completate datele personale [i medicale ale pacien]ilor [i vor fi distribui]i contra cost papuci din plastic de unic\ folosin]\. Tot la biroul de recep]ie va fi achitat\ contravaloarea `ntocmirii fi[elor de luare `n eviden]\ a pacien]ilor, `n cuantum de 10 lei. Sumele `ncasate `n acest mod vor fi folosite exclusiv pentru `ntre]inerea climatului de ordine [i cur\]enie al Ambulatoriului. La nivelul fiec\rui cabinet al Ambulatoriului, pacien]ii vor avea la dispozi]ie spa]ii amenajate de a[teptare, cu b\ncile specifice unit\]ilor medicale.

N Ambulatoriul, `nfiin]at prin fonduri europene
Pentru modernizarea [i reorganizarea Ambulatoriului Spitalului Jude]ean s-a investit peste un milion de euro, bani proveni]i din fonduri europene, care au fost folosi]i pentru reabilitarea [i amenajarea spa]iilor `n care vor func]iona cabinetele medicale [i la dotarea acestora cu echipamentul [i aparatura medical\ necesare tuturor activit\]ilor [i interven]iilor medicale pentru toate cele 29 de specializ\ri.
Dup\ inaugurarea noului Ambulatoriu, acesta va mai func]iona `nc\ dou\ luni cu aparatura [i instrumentele medicale deja existente `n spital, urm=nd ca echipamentul nou, achizi]ionat deja prin acelea[i fonduri europene, s\ fie instalat. Pe l=ng\ banii europeni, Spitalul Jude]ean a contribuit [i cu fonduri proprii, direc]ionate `n special c\tre completarea mobilierului necesar pentru desf\[urarea activit\]ilor de asisten]\ medical\. La administrarea sa dup\ deschidere vor fi folosite fondurile acumulate din costurile modice prev\zute pentru pacien]i.
“Rezultatele ob]inute la ambulatoriile care func]ionau p=n\ `n prezent `n cadrul fiec\rei sec]ii nu sunt mul]umitoare”, a declarat Vasile R`mbu, managerul Spitalului Jude]ean Suceava. Din aceast\ cauz\ mutarea acestor ambulatorii `n spa]iul compact care va fi pus la dispozi]ia publicului `ncep=nd cu data de 1 aprilie va `nsemna [i mobilizarea personalului medical pentru o activitate ambulatorie mai intens\ [i cu rezultate mai bune. Se va pune un accent foarte mare pe respectarea programului zilnic de activitate [i pe majorarea substan]ial\ a veniturilor realizate din activit\]ile ambulatoriului. Vasile R`mbu mai sper\ c\ decongestionarea unit\]ii de urgen]e a Spitalului [i a sec]iilor cu regim de internare continuu va `nsemna [i o `ncadrare mai facil\ `n cifrele de contract pe care Spitalul Jude]ean l-a `ncheiat cu Casa de Asigur\ri de S\n\tate. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Peste 1.000 de amenzi, în valoare de 552.000 de lei, aplicate de polițiștii suceveni în minivacanța de 1 Iunie și Rusalii

Având în vedere evenimentele organizate în contextul Zilei de 1 Iunie dar și cu prilejul …