Sunday , April 21 2024

Noua frati orfani de ambii parinti incearca sa se descurce singuri

Cei mai mici dintre fratii Rebenciuc

N nou\ copii din comuna {erb\u]i, r\ma[i orfani de ambii p\rin]i, reu[esc s\ aib\ singuri grij\ unul de altul n orfani de tat\, ace[tia  au r\mas [i f\r\ mam\ `n urm\ cu dou\ luni n trei dintre cei nou\ orfani sunt majori [i `mpreun\ `ncearc\ s\ se gospod\reasc\ c=t mai bine n `n gospod\rie, toat\ lumea ajut\ – cei mici au grij\ de animale, iar fetele mai mari se ocup\ de cur\]enie [i fac mâncare n modul cum ace[tia fac fa]\ greut\]ilor a impresionat `ntreaga comunitate

Cu v=rste cuprinse `ntre 8 [i 24 de ani fiecare are `mp\r]ite treburile `n gospod\rie. Via]a nu este u[oar\ pentru cei nou\ copii care `n urm\ cu patru ani au r\mas f\r\ tat\ iar `n urm\ dou\ luni au r\mas [i f\r\ mam\.
Despre situa]ia lor [tie toat\ suflarea satului. Dac\ `ntrebi un localnic unde locuiesc copiii r\ma[i f\r\ p\rin]i, s\tenii imediat `]i arat\ drumul. Acas\ am g\sit-o doar pe Maria Rebenciuc, de 23 de ani, cel de-al doilea membru al familiei care [i-a luat rolul de gospodin\ `n cas\ atunci c=nd nu este la facultate. Este student\ `n anul II la Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\ a Universit\]ii {tefan cel Mare. Ea, `mpreun\ cu o alt\ sor\, Ioana, de 24  de ani, student\ `n anul I la aceea[i facultate, fac tot ce ]ine de treburile din cas\, `n timp ce ceilal]i [ase fra]i sunt la [coal\, iar cel de-al optulea  este plecat la munc\ `n Grecia.

Maria Rebenciuc, de 23 de ani, studenta in anul II la Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica la USV, pregateste mancarea de pranz pentru fratii mai mici, aflati la scoala
“Dup\ moartea mamei am r\mas ca noi, cei mai mari dintre copii, s\ avem grij\ de fra]i, patru sunt la [coal\ `n sat, dou\ surori sunt la liceu `n Suceava. C=nd se `ntorc acas\ vin fl\m=nzi [i trebuie s\ `i  a[tepte cineva cu m=ncare cald\, s\ o `nlocuiasc\ pe mama. Pe tata l-am pierdut `n urm\ cu patru ani, ne-a fost greu f\r\ el iar mama s-a consumat mult dup\ pierderea lui. ~ncet s-a stins din via]\. Ne-am rugat ca Dumnezeu s\ o ]in\ `n via]\, dac\ tot am r\mas f\r\ tat\, dar n-a fost s\ fie a[a. E greu, dar ne putem cre[te singuri”, ne-a spus Maria Rebenciuc.  Copiii tr\iesc din pensia de urma[ de pe urma tat\lui [i aloca]ia dat\ de la stat pe care o primesc doar cei care merg la [coal\. Atunci c=nd p\rin]ii le erau `n via]\, sus]in s\tenii, copii au primit o educa]ie aparte, `n spriritul muncii [i al credin]ei. R\ma[i singuri, f\r\ sprijin p\rintesc, cu to]ii au  `nv\]at s\ dr\muiasc\ banii, s\ fie harnici [i cumin]i.  P\rin]ii le-au l\sat `n urm\ o gospod\rie  pentru care au muncit, iar copiii caut\ prin toate mijlocele s\ o men]in\.
Copii de nota 10 la [coal\
Patru din cei nou\ membri ai familiei  `nva]\ la [coala din sat. Rebenciuc Radu, `n v=rst\ de 8 ani, este elev `n clasa a II-a, iar atunci c=nd va cre[te mare ne-a spus c\ vrea  s\ se fac\  p\durar, a[a cum a fost tat\l s\u. Anul trecut a terminat clasa I, cu calificativul excelent, iar `n acest an a `nceput noul an [colar cu acelea[i calificative.  {i celelalte trei surori ale lui Radu, eleve tot la [coala din comun\, `nva]\ foarte bine. Nicoleta, de10 ani, clasa a V a [i Georgiana, de  12 ani,  `n clasa a VI-a , Andreea, de 14 ani, clasa  a VII-a, au fost la r=ndul lor premiante la sf=r[itul anului [colar trecut. To]i vor s\ aib\ o meserie `n via]\ [i vor s\ demonstreze celor din jur c\ au r\mas uni]i [i nimic nu `i poate desp\r]i.  Alte dou\ surori ale lor sunt eleve la licee `n municipiul re[edin]\ de jude]. Gabriela, este elev\ `n clasa a XI-a la Colegiul Na]ional {tefan cel Mare din Suceava, `n timp ce Mihaela este elev\ `n clasa a  X-a la Liceul Pedagogic. Pentru c\ nu [i-a g\sit un loc de munc\ mai bine pl\tit `n comun\, Mihai , `n v=rst\ de  22 de ani, a plecat la munc\ `n str\in\tate.
Preotul satului,  Claudiu Maxim ne-a spus c\ este trist c\ nou\ copii au r\mas f\r\ p\rin]I, dar `n acela[i timp trebuie apreciat faptul c\ ei se sprijin\ unul pe altul. “Copiii sunt de l\udat, au fost educa]i `n a[a fel `nc=t au fric\ de Dumnezeu. ~nva]\ la [coal\, unii au participat [i la olimipiade, incluisv la faza pe jude]. Atunci c=nd `]i pierzi un p\rinte este trist, dar [i mai tragic este atunci c=nd r\m=i f\r\ am=ndoi [i r\m=n copiii orfani. Noi, comunitatea, `ncerc\m s\ ajut\m ace[ti copii [i s\tenii au devenit receptivi la astfel de drame, cum este `n acest caz”,ne-a spus preotul satului. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

Autoutilitară încărcată cu lemn fără acte, descoperită ca fiind sub sechestru cu ajutorul aplicației ”E-dac”

Folosind  aplicația E-Dac, polițiștii suceveni au reușit sâmbătă dimineață identificarea și imobilizarea un autoturism ce …