Sunday , July 21 2024

Nou definitie a ineficientei: Termica lasa o jumatate de oras fara apa calda ca sa faca revizia reviziei

Trei mari cartiere din Suceava r\m=n f\r\ ap\ cald\ la doar o lun\ de la marea revizie anual\ n de[i revizia a fost una cu caracter general, doar termenul a fost mare, de o lun\ de zile, pentru c\ lucr\rile f\cute au fost de mic\ amploare, `ncadrate `n categoria „repara]iilor curente” n magistrala a II-a de termoficare a cr\pat de dou\ ori `n aceast\ s\pt\m=n\, prima dat\ fiind necesar\ sistarea apei calde doar `n Obcine, iar azi `n Obcine, George Enescu [i Zamca n cei de la Termica spun c\ por]iunea respectiv\ din sistemul primar de termoficare este una foarte slab\ [i de[i avariile nu sunt de mari dimensiuni, vor s\ fac\ lucr\ri mai ample pentru ca la iarn\ s\ nu fie probleme [i mai mari

Locuitorii din trei cartiere ale municipiului Suceava nu vor avea, ast\zi, ap\ cald\ la robinete. Apa cald\ se va opri pentru remedierea unor defec]iuni. Astfel, SC Termica SA Suceava a fost nevoit\ s\ `ntrerup\ furnizarea agentului termic, pentru a remedia o serie de defec]iuni depistate la magistrala care alimenteaz\ cartierele Obcini, George Enescu [i Zamca. Este vorba despre magistrala a II-a de termoficare a ora[ului, una din cele mai slabe [i, totodat\, cea mai important\ prin prisma num\rului foarte mare de abona]i ce depind de func]ionarea ei.
Astfel, furnizarea apei calde va fi sistat\ `ntre orele 06.00 – 24.00 c\tre 17 puncte termice din municipiul Suceava. Cu alte cuvinte, aproape jum\tate din locuitorii Sucevei nu vor avea ap\ toat\ ziua, pentru c\ programul de furnizare `ncepe la ora 06.00 [i se finalizeaz\ la ora 22.00. Motivul pentru care s-a spus c\ ar fi vorba de ora 24.00 ar fi acela c\ o parte din punctele termice arondate pe magistrala II de termoficare au fost modernizate [i pot furniza ap\ cald\ menajer\ [i pe timp de noapte.
Cele 17 puncte termice care deservesc cartierele Obcini, George Enescu [i Zamca [i la care va fi stopat\ furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere sunt: Obcini 1, Obcini 2, Obcini 3, Obcini 4, ANL Metro, George Enescu 1, George Enescu 2, George Enescu 4/1, George Enescu 4/2, George Enescu 4/3/1, George Enescu 4/3/2, George Enescu 4/3, Zamca 1, Zamca 3, Zamca 4, Zamca 5 [i TRC.
Situa]ia este una halucinant\ pentru c\ nu a trecut dec=t o lun\ de c=nd au fost finalizate lucr\rile din perioada de revizie cu care cei de la SC Termica chinuie toat\ Suceava `n luna august. De ani de zile, `n luna august, se trimit tot felul de echipe de muncitori `n col]urile ora[ului, `ncep s\ sape str\zi [i trotuare `n c\utare de conducte. Dup\ ce sunt g\site ]evile, `ncepe `nlocuirea sau, `n func]ie de banii disponibili [i gravitatea lucr\rii, c=rpirea ]evilor. Niciodat\ nu este suficient [i de fiecare dat\, dup\ c=teva s\pt\m=ni, Termica mai opre[te apa cald\ la c=te un bloc dou\ sau, mai grav, la un cartier, poate dou\.
De data aceasta ghinioni[ti sunt locuitorii din trei cartiere care au mai r\mas bran[a]i la sistemul centralizat de termoficare. Asta la nu mai pu]in de dou\ zile de la data la care aproape un cartier `ntreg – unul din cele trei care nu va avea ast\zi ap\ cald\ – a fost privat de acelea[i servicii publice. Bine`n]eles, tot din cauza altor avarii.
Explica]iile celor de la SC Termica SA Suceava cu privire la aceast\ situa]ie revolt\toare sunt legate de faptul c\ lucr\rile care s-au f\cut `n timpul reviziei generale nu au fost de mare amploare, iar acum s-a luat decizia ca s\ se intervin\, totu[i, pentru a nu fi nevoi]i s\ intervin\ mai t=rziu, `n timp de iarn\. „~n perioada reviziei generale au fost efectuate lucr\ri curente, care nu sunt de amploare mare”, a declarat directorul de marketing al SC Termica SA Suceava, Doina Oic\. Ea a ad\ugat c\ por]iunea din sistemul primar de termoficare, unde s-a produs avaria [i se intervine, ast\zi, pentru remedierea acesteia, face parte dintr-un tronson mai slab al magistralei II de termoficare. Acolo ar fi trebuit ca s\ fie f\cute lucr\ri mai ample, nu repara]ii curente, `ns\ finan]area pentru astfel de lucr\ri se aloc\ de la bugetul local [i pentru c\ nu au fost fonduri disponibile nu s-au f\cut lucr\rile care trebuiau, ci doar de c=rpire a ]evilor. ~ntre timp, conducta a cedat din nou [i s-a produs o avarie care a fost depistat\ `n zona Centrului de Calcul. Cei de la Termica sus]in c\ avaria nu este una de propor]ii mari, ci este mic\, dar c\ prefer\ s\ `nlocuiasc\ acum o por]iune din conducta magistral\, dec=t aceasta s\ cedeze odat\ cu `nceputul sezonului rece. „Pentru a nu ap\rea probleme de mai mare amploare, s-a luat decizia ca s\ remediem avaria [i s\ facem lucr\ri mai mari acum”, a declarat Doina Oic\. Ea a ad\ugat c\ `n timpul iernii acesteia nu s-ar fi putut face o astfel de lucrare pentru c\ nu permiteau condi]iile [i de aceea s-a optat pentru aceast\ variant\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Băut și nervos tare, un bărbat din Bilca și-a dat foc la mașina care s-a stricat și nu mai pornea

Vineri seara, în jurul orelor 21.50, B. Pavel, din Bilca, se afla în curtea locuinței …

No comments

  1. AM CENTRALA!!!!!!!

  2. de ce nu ati intervenit in timp de o luna???????!!!!!!!!!!
    mie rusine de rusine dumneavoastra!

  3. Lasa ba ca merge-asa! sau vorba unui cantec: americanii-s de vina, fu*ui in gura sa-i f*t.