Saturday , December 3 2022

Notele mediocre de la titularizare lasa zeci de catedre fara profesori

Chiar [i cele doar 74 de posturi vacante titularizabile s-au dovedit a fi mult prea numeroase pentru nivelul mediocru de preg\tire al examina]ilor N 44 de candida]i au fost repartiza]i pe un post de profesor, `n timp ce 30 de catedre au r\mas `nc\ neocupate N chiar dac\ unii au ob]inut nota 7 `n cadrul concursului din 13 iulie, ace[tia nu au studii `n concordan]\ cu specialiatea postului
În cadrul  [edin]ei publice de repartizare pe posturile titularizabile vacante din 22 iulie, doar 44 de candida]i care au ob]inut minim nota 7 au fost repartiza]i. De[i 147 de examina]i au avut [ansa de a opta pentru unul din cele 74 de posturi disponibile, 30 de catedre din [colile sucevene au r\mas neocupate.
Cele 30 de posturi au r\mas neocupate `n special din cauza calificativelor sub 7 (nota minim\ necesar\ ocup\rii unui post titularizabil) iar cei c=]iva candida]i care au ob]inut note peste 7 nu au urmat studii `n concordan]\ cu specialitatea postului. La Fizic\, nicio catedr\ vacant\ nu a fost ocupat\ deoarece niciun candidat care a sus]inut examenul la aceast\ disciplin\ nu a ob]inut nota minim\ de 7. O serie de posturi din cadrul [colilor speciale din jude] au r\mas `n continuare neocupate din cauza faptului c\ examina]ii nu au atestat de `nv\]\m=nt special.
De[i ini]ial num\rul de ordinul sutelor al `nscri[ilor pe doar cele 74 de posturi didactice titularizabile a speriat mai to]i candida]ii, se pare c\ num\rul acestora a fost oricum prea mare pentru slaba preg\tire a celor examina]i. Posturile titularizabile r\mase neocupate sunt valabile pentru etapa a IIa a titulariz\rii. Cele mai multe sunt disponibile pentru disciplinele: Educa]ie Fizic\ [i Sport- [ase posturi, fizic\- patru, fizic\- chimie- patru [i matematic\- patru posturi. Dou\ posturi de educator pot fi ocupate `n urma examenului din august [i c=te un post de profesor pentru urm\toarele materii: biologie- geografie, informatic\, dans sportiv, religie ortodox\, limba englez\, muzic\ instrumental\, limba francez\- istorie [i limba englez\- geografie.
„~n urma [edin]ei publice de repartizare pe posturile titularizabile vacante din data de 22 iulie au fost repartiza]i doar 44 de candida]i care au ob]inut note peste [apte la concursul din 13 iulie. {apte candida]i au fost repartiza]i pentru a ocupa un post de educator, patru vor fi pentru urm\torii patru ani profesori de biologie, 15 dasc\li de matematic\,  patru vor fi `nv\]\tori, patru- profesori de limba englez\, patru candida]i vor preda psihopedagogia special\ iar doi limba francez\”, a precizat Laura Hacman, purt\tor de cuv=nt `n cadrul I{J Suceava.
N concursul de suplinire calificat\ din august, la fel de drastic ca examenul de titularizare
La data de 4 august 2011 va avea loc concursul de suplinire calificat\ cu probe scrise. La acest concurs particip\ candida]ii care au ob]inut note sub cinci la examenul de titularizare din 13 iulie, cei care au absentat la concursul men]ionat, cei care s-au `nscris `n perioada 14- 24 iunie 2011 cu singura ob]iune de a participa doar la concursul de suplinire din 4 august [i candida]ii care se vor `nscrie pentru concurs `n zilele de 1 [i 2 august 2011. Condi]iile de desf\[urare [i de evaluare a concursului de suplinire calificat\ sunt asem\n\toare cu cele prev\zute la examenul de titularizare.
Prezent vineri la Suceava pentru a lua parte la o `nt\lnire de lucru a inspectorilor [colari din toat\ ]ara, ministrul educa]iei Daniel Funeriu a precizat c\ `n cursul zilei 21 iulie a semnat un ordin de ministru referitor la organizarea [i desf\[urarea concursului de suplinire din 4 august, subliniind faptul c\ examenul din august va fi asem\n\tor cu examenul de titularizare din punct de vedere al exigen]ei, ministrul d=nd asigur\ri c\ m\surile de securitate vor fi sporite [i `n cazul viitorului examen. „La nivel na]ional, vor fi acelea[i subiecte. Exclud ca la `nceputul anului [colar s\ existe catedre neacoperite”, a declarat Daniel Funeriu. Acesta a garantat c\ nu va permite `ntrarea `n sistemul educa]ional a celor care nu prezint\ standarde de performan]\ acceptabile. “~ntreaga opinie public\ ne `ntreab\ ce m\suri vom lua pentru ca elevii no[tii s\ aib\ un parcurs [colar mai bun, iar personal consider c\ trebuie s\ `ncepem cu `nt\rirea calit\]ii resursei umane, adic\ la clase s\ ajung\ doar titulari [i suplinitori valida]i de concursurile na]ionale”, a punctat ministrul. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Amendă de 2.000 de lei pentru un șofer din Straja prins transportând lemn fără acte în valoare de 335 de lei

Joi, 1 decembrie, în jurul orei 15:45,  pe DJ 209G, pe raza comunei Brodina,polițiștii au …