Saturday , September 24 2022

Notarii – oamenii cel mai bine platiti din Suceava

N anul trecut, un notar public din R\d\u]i [i un altul din Gura Humorului, a `ncasat `n medie, zilnic, ca venit net, peste 500 de euro n cei doi sunt cei mai bine pl\ti]i speciali[ti cu profesiuni liberale din jude] n dac\ la nivel na]ional avoca]ii au `ncasat `n 2009 cele mai importante venituri, de p=n\ la 8.400 de euro zilnic, la Suceava, cel mai bine pl\tit avocat a `ncasat ceva mai mult de 120 de euro pe zi  n `n topul na]ional, cu 7,93 miliarde de lei venituri nete, cel mai bine pl\tit specialist din categoria profesiilor liberale, notarul public Petru At\n\soaei, situeaz\ jude]ul nostru pe locul 30
Criza economic\ general\ este sau nu un factor de disconfort pentru activit\]ile lucrative ce se desf\[oar\ `n Rom=nia, fie acestea desf\[urate `n societ\]i comerciale, asocia]ii familiale sau ca profesii liberale.
Aceast\ din urm\ categorie, care cuprinde notari publici, avoca]i, persoane care au muncit `n baza unor conven]ii civile, doctori cu cabinete medicale individuale, etc, nu este chiar at=t de n\p\stuit\ de soart\, cum s-a l\sat a crede.
Astfel, potrivit publica]iei S\pt\m=na Financiar\, veniturile nete declarate de persoanele cu profesii liberale s-au men]inut `n anul 2009 la acela[i nivel cu cel din anul precedent. La nivel na]ional, avoca]ii sunt cei care au str=ns anul trecut cele mai importante c=[tiguri nete, nou\ din cei zece rom=ni `nregistra]i cu preofesiuni liberale care au `ncasat cele mai mari sume de bani din exercitarea profesiei fiind din aceast\ categorie. Ca exemplu, un avocat din sectorul 3 al Capitalei a c=[tigat anul trecut, zilnic, circa 8400 de euro, adun=nd `ntr=un an, venit net, suma de 12,27 milioane de lei – 122,7 miliarde de lei vechi. Cu un an `nainte, un alt avocat din Bucure[ti a ob]inut un venit net de 124,5 miliarde de lei vechi.
La nivel na]ional, circa 70% din veniturile declarate de persoanele cu profesii liberale reprezint\ c=[tiguri lealizate de avoca]i [i notari. Dac\ la nivel na]ional, avoca]ii au reu[it s\ detroneze notarii `n ceea ce prive[te veniturile ob]inute din profesiile liberale, `n jude]ul Suceava,  ace[tia din urm\ `nc\ ]in fruntea.
N Notari cu venituri nete de peste [apte miliarde anul trecut
Suceava este departe de recordurile stabilite la nivel na]ional dar o bun\ parte dintre notarii [i avoca]ii din jude] nu se pot pl=nge c\ sunt muritori de foame. Astfel, cel mai bine pl\tit notar public din jude]ul Suceava, Simion Fomin de la R\d\u]i,  a avut anul trecut un venit brut de 15,61 miliarde de lei vechi, ob]in=nd un venit net de 7,03 miliarde lei vechi. Trebuie re]inut c\ notarul r\\du]ena a pl\tit statului un impozit mult mai mare dec=t suma pe care a c=[tigat-o ca venit net – peste 11,2 miliarde de lei vechi.
~n acest clasament, pe locul doi din punct de vedere al venitului brut se afl\ actualul pre[edinte al Camerei Notarilor Publici Suceava, Ioan Lostun, cu un venit brut de 14,5 miliarde de lei vechi, un venit net de 3,7 miliarde lei vechi [i un impozit pl\tit la stat de 600 milioane de lei vechi net.
~n ordine descresc\toare, `n topul notarilor suceveni cu cele mai mari venituri brute `nregistrate anul trecut se afl\ un notar din Gura Humorului,  Petru At\n\soaie, tat\l prefectului de Bucure[ti – Mihai At\n\soaiei, cu  12,4 miliarde de lei vechi care `ns\ la capitolul venituri nete surclaseaz\ pe cei doi notari dinainte aminti]i, acumul=nd `n anul care a trecut venit net `n valoare de 793.817 lei (7,93 miliarde de lei vechi), acesta fiind de altfel cel mai mare venit `nregistrat `ntr-un an de o persoan\ care des\[oar\ profesii liberale `n jude]ul nostru care plaseaz\ Suceava, `ntr-un tot na]ional pe un sub –mediocru loc 30 `ntre jude]ele ]\rii. Dac\ facem o `mp\r]ire pe cele 365 de zile ale anului, putem constata c\ doi notari din jude]ul Suceava au c=[tigat zilnic peste 500 de euro, `n anul 2009.
N {eful avoca]ilor din jude], lider [i la venituri nete ob]inute din profesia de avocat
Veniturile nete ale avoca]ilor din jude]ul Suceava `n cursul anului trecut sunt mult sub cele `nregistrate la nivel na]ional. Vasile Tudor, fostul decan al Baroului de avoca]i Suceava a declarat anul trecut un venit brut de 4,87 miliarde de lei vechi, de peste trei ori mai mic dec=t cel mai bine cotat  notar public. Din suma respectiv\ i-a r\mas ca venit net 1,96 miliarde de lei vechi, pl\tind la stat un impozit de 315 milioane de lei vechi. Pe locul urm\tor este un avocat care a `ncasat venituri nete de 1,22 miliarde de lei vechi, dintr-un brut de 1,9 miliarde lei vechi. Pe locul trei, un avocat sucevean cu venituri brute de 1,4 miliarde de lei vechi, figureaz\ `n statisticile ANAF  cu minus 356 milioane lei vehi venituri nete.
Pe lista avoca]ilor suceveni care au depus declara]ii la ANAF ca prestatori de profesii liberale figureaz\ `nc\ cinci persoane cu venituri anuale nete de peste 500 de milioane de lei vechi [i 34 cu venituri nete de peste 200 de milioane de lei vechi. Dac\ facem un calcul pe fiecare zi a anului 2009, cel mai bine pl\tit avocat din jude] a `ncasat anul trecut ceva mai mult de 120 de euro pe zi.
~n tabelul al\turat, prezent\m un tabel din care rezult\ pozi]ia jude]ului Suceava la nivel na]ional, prin prisma celor mai mari venituri nete ob]inute de persoane care `[i desf\[oar\ activitatea `n domeniul profesiilor liberale, `n cursul anului 2009. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Primarul Lungu și Paul Koller, directorul general la SC Ambro SA, vor constitui Clubul Francofon al Oamenilor de Afaceri din Suceava

 Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat, la invitatia Camerei de Comerț, Industrie si Agricultură …

No comments

  1. o casta privilegiata,un stat in stat veritabil. acesti paraziti jalnici nu platesc tva. ganditi va oameni buni ca acesti paraziti au onorarii uriase in timp ce voi vachinuiti cu 500 lri pe luna. rusine acestei caste privilegiate