Thursday , February 9 2023

Norman Manea, Piersic si Arsinel, cetateni de onoare ai judetului Suceava

Ale[ii jude]ului vor lua `n discu]ie la `nceputul s\pt\m=nii viitoare  acordarea titlului de cet\]ean de onoare actorilor Florin Piersic [i Alexandru Ar[inel. Proiectul de hot\r=re prin care celor doi ilu[tri actori li de acord\ acest titlu va fi supus aprob\rii  Consiliului Jude]ean `n [edin]a de luni, 29 noiembrie.Tot `n cadrul aceleia[i reuniuni se va propune [i acordarea titlului de cet\]ean de onoare scriitorilor Norman Manea [i Dimitrie Vatamaniuc. Potrivit expunerii de motive a pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur din proiectul de hot\r=re cele patru personalit\]i  cu r\d\cini `n Bucovina, nu mai au nevoie de nici o prezentare deoarece prin activitatea desf\[urat\ ,au reu[it s\-[i construiasc\ un renume at=t `n ]ar\ c=t [i `n str\in\tate.
Prin activitatea desf\[urat\ de-a lungul timpului,personalit\]ile nominaliate  au contribuit la promovarea jude]ului [i a Bucovinei at=t `n ]ar\ c=t [i `n str\in\tate,particip=nd astfel, fiecare pe segmentul s\u de activiate,la scoaterea `n eviden]\ a valorilor culturale autentice ale acestui jude].  Potrivit [efului administra]iei jude]ene hot\r=rea de a acorda  titlul de cet\]ean de onoare a vine “din dorin]a de a omagia munca acestor oameni,care [i-au dedicat via]a [i activiatea promov\rii valorilor spa]iului cultural rom=nesc”.
Potrivit Statului jude]ului “Consiliul jude]ean poate conferi persoanelor fiyice rom=ne sau str\ine ,cu merite deosebite pe plan politic, economic, social sau cultural ,`n folosul intereselor jude]uui titlul de “cet\]ean de onoare al jude]ului Suceava”. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Impact puternic între două autocamioane, la Argestru. Unul dintre șoferi a fost rănit

O coliziune puternică între două autocamioane a avut loc miercuri seară, în jurul orei 19. …