Thursday , April 18 2024

Norman Manea, Piersic si Arsinel, cetateni de onoare ai judetului Suceava

Ale[ii jude]ului vor lua `n discu]ie la `nceputul s\pt\m=nii viitoare  acordarea titlului de cet\]ean de onoare actorilor Florin Piersic [i Alexandru Ar[inel. Proiectul de hot\r=re prin care celor doi ilu[tri actori li de acord\ acest titlu va fi supus aprob\rii  Consiliului Jude]ean `n [edin]a de luni, 29 noiembrie.Tot `n cadrul aceleia[i reuniuni se va propune [i acordarea titlului de cet\]ean de onoare scriitorilor Norman Manea [i Dimitrie Vatamaniuc. Potrivit expunerii de motive a pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur din proiectul de hot\r=re cele patru personalit\]i  cu r\d\cini `n Bucovina, nu mai au nevoie de nici o prezentare deoarece prin activitatea desf\[urat\ ,au reu[it s\-[i construiasc\ un renume at=t `n ]ar\ c=t [i `n str\in\tate.
Prin activitatea desf\[urat\ de-a lungul timpului,personalit\]ile nominaliate  au contribuit la promovarea jude]ului [i a Bucovinei at=t `n ]ar\ c=t [i `n str\in\tate,particip=nd astfel, fiecare pe segmentul s\u de activiate,la scoaterea `n eviden]\ a valorilor culturale autentice ale acestui jude].  Potrivit [efului administra]iei jude]ene hot\r=rea de a acorda  titlul de cet\]ean de onoare a vine “din dorin]a de a omagia munca acestor oameni,care [i-au dedicat via]a [i activiatea promov\rii valorilor spa]iului cultural rom=nesc”.
Potrivit Statului jude]ului “Consiliul jude]ean poate conferi persoanelor fiyice rom=ne sau str\ine ,cu merite deosebite pe plan politic, economic, social sau cultural ,`n folosul intereselor jude]uui titlul de “cet\]ean de onoare al jude]ului Suceava”. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …