Friday , December 2 2022

Noi perspective de studiu pentru tinerii suceveni, promovate in unitatile scolare

În perioada 10-11 iunie 2011, Inspectoratul {colar al Jude]ului Suceava, în colaborare cu Colegiul Na]ional „Petru Rare[” organizeaz\ un seminar interna]ional cu tema „Procesul de admitere la facult\]ile din Europa [i Statele Unite ale Americii”. La aceast\ activitate vor participa 30 de cadre didactice din `nv\]\mântul liceal, dirigin]i, psihologi [i profesori de limba englez\. Sesiunile de preg\tire a acestora vor fi moderate de c\tre Andy Mennick, reprezentant al International American School Bucharest. Activitatea este coordonat\ de c\tre inspectorul [colar de specialitate prof. Elena Manuela David.
Un proiect asem\n\tor a fost demarat la sf=r[itul lunii mai la Universitatea „{tefan cel Mare”, acolo unde Caravana ‘Liga Studen]ilor Români din Str\in\tate’ (LSRS) a sus]inut un seminar destinat tinerilor români care doresc s\ studieze la universit\]ile din afara grani]elor.
Studen]ii [i absolven]ii rom=ni de peste hotare au venit `n întâmpinarea necesit\]ii de informare a tinerilor suceveni cu privire la oportunit\]ile celor interesa]i, cuno[tin]ele [i experien]a lor de studiu din cadrul universit\]ilor din str\in\tate. (A. T.)

Vezi si

Femeie de 28 de ani prinsă în toiul nopții la volan fără permis

În noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:50, pe drumul județean 178 de pe …