Tuesday , October 4 2022

Noi aranjamente la PNL in batalia pentru alegerile parlamentare

Liderul jude]ean {tefan B\i[anu nu a reu[it s\ `i pun\ pe na[ul Mircea Irimescu [i pe cum\trul Marius Zm\u candida]i pe colegiul de deputat 6 – zona R\d\u]i [i pe cel de senator 4 – zonele R\d\u]i, Siret [i Vicov n nici actualul senator Tiberiu Prodan nu a reu[it s\ c=[tige majoritatea op]iunilor delega]ilor organiza]iilor liberale [i nu exlude nici posibile aranjamente n Mihai Sandu Capr\ a renun]at la un conflict cu primarul humorean Marius Ursaciuc, ob]in=nd cele mai multe voturi pentru o candidatur\ la colegiul 4 de Senat, primind astfel simpatia lui Petru Carcalete – candidat mai mult cu orgoliu dec=t cu [anse [i care `l vedea `nving\tor de la bun `nceput pe „cum\trul Zm\u”

S=mb\t\, la sala mic\ a Casei de Cultur\ a Sindicatelor din Suceava, a avut loc [edin]a Delega]iei Permanente a organiza]iei jude]ene a PNL, motivul fiind cel de a desemna pe liberalii care vor candida la alegerile parlamentare din 9 decembrie pe cele [ase colegii care le-au revenit `n urma negocierilor din cadrul USL. Evenimentul a reunit `n jur de 140 de participan]i iar pe fe]ele multora, `ndeosebi a celor care candidau sau care aveau un interes aparte pentru un candidat sau altul la alegerile parlamentare. Tensiunea se sim]ea `n aer, [edin]a a `nceput cu o `nt=rziere de cel pu]in 15 minute iar surprizele nu au `ncetat s\ apar\ de la bun `nceput. De[i cu o sear\ `nainte p\rea a fi treaba rezolvat\ pe unele colegii cu unele candidaturi, la [edin]a de s=mb\t\ liderul liberal {tefan B\i[anu a p\rut u[or surprins c\ unii s-au r\zg=ndit peste noapte.
Singurul lucru deloc surprinz\tor a fost faptul c\ pe colegiul de deputat 1 – municipiul Suceava f\r\ cartierul Burdujeni – nu s-a `nscris nimeni `n afar\ de {tefan Alexandru B\i[anu. Pe colegiul 2 – cartierul Burdujeni [i c=teva localit\]i limitrofe, de[i erau vehiculate mai multe nume cu o sear\ `nainte, singurul candidat r\mas `n curs\ a fost Ilie Ni]\. Pe colegiul de deputat 6 – municipiul R\d\u]i [i c=teva localit\]i limitrofe – au candidat actualul deputat Mircea Irimescu [i omul de afaceri Constantin Galan. Fostul [ef al Inspectoratului {colar Jude]ean [i candidat al USL la func]ia de primar al R\d\u]iului `n aceast\ var\, Petru Carcalete, nu a mai vrut s\ candideze pe acest colegiu. Nici Br=ndu[el Nichitean nu a dorit de[i erau unele persoane care `l creditau cu ceva [anse m\car s\ `ncurce ni[te treburi, dac\ nu chiar s\ fie desemnat candidat. Pe colegiul de deputat 9 – bazinele r=urilor Dorna [i Bistri]a – a fost un singur candidat `n persoana actualului deputat Dumitru Pard\u. Pe colegiul de deputat 10 – zona Humor [i C=mpulung Moldovenesc – a candidat doar Raul Rotaru, t=n\rul notar protejat de primarul humorean Marius Ursaciuc. Mihai Sandu Capr\ a f\cut pasul `n spate de[i era vehiculat printre contracandida]ii lui Raul Rotaru. ~nainte de `nceperea [edin]ei, `ntre Mihai Sandu Capr\ [i Marius Ursaciuc a avut loc, `n fa]a Casei de Cultur\, o ultim\ discu]ie, probabil aceasta fiind cea edificatoare pentru ambele p\r]i.
~n fine, singurul colegiu de Senat din jude]ul Suceava unde PNL ar putea, conform negocierilor cu USL, s\ trimit\ un candidat este cel cu num\rul 4 – zonele Siret, R\d\u]i [i Vicov. Aici b\t\lia a fost `ncins\, anun]=ndu-se nu mai pu]in de cinci candidaturi, asta `n condi]iile `n care `n continuare era riscul ca, peste capul organiza]iei de la Suceava, s\ fie trimis de la Bucure[ti un alt candidat din PC, `ns\ apropiat din c=te se pare de fostul premier liberal C\lin Popescu T\riceanu. Astfel, prima candidatur\ anun]at\ a fost a lui Br`ndu[el Nichitean, urmat apoi de Petru Carcalete, Marius Zm\u, Mihai Sandu Capr\ [i de actualul senator Tiberiu Prodan.
B\i[anu: „Gata cu joaca de-a politica”
Au urmat apoi prezent\rile candida]ilor iar unul din discursurile cele mai lungi a fost cel al liderului {tefan B\i[anu care s-a ar\tat `ncrez\tor `n [ansa sa [i, dup\ ce i-a urat „succes” actualului deputat de pe colegiul 1 – Sanda Maria Ardeleanu (PDL) – a ]inut totu[i s\ spun\ c\ de aceast\ dat\ „nu ne vom mai juca de-a politica”. Totu[i, de la bun `nceput {tefan B\i[anu a ]inut s\ spun\ c\ nici cele hot\r=re la Delega]ia Permanent\ a PNL Suceava nu ar putea fi „b\tut `n cuie” dec=t cu acordul Bucure[tiului. Afirma]ia a fost f\cut\ `n urma celor corect, de altfel, sesizate de senatorul Tiberiu Prodan care a spus c\ sunt anumite negocieri la nivel central conform c\rora dac\ actualii parlamentari liberali nu vor fi desemna]i de organiza]ii s\ candideze pe colegiile respective, atunci cei de la PC vor putea veni s\ fac\ nominaliz\ri. Con[tient de aceste aranjamente care s-ar putea face peste capul s\u, liderul PNL le-a recunoscut, `n trecere, dar nu f\r\ s\ le califice drept “o nelegiuire” dup\ care a continuat mesajul s\u mobilizator spun=nd c\ PNL se bate pentru c=[tigarea tuturor celor [ase colegii unde [i-a desemnat candida]ii.
Singurul discurs comparabil ca lungime cu a lui {tefan B\i[anu a fost cel a senatorului Tiberiu Prodan, `ntrerupt de liderul PNL pe motiv c\ ar fi dep\[it timpul. Desigur c\, `n conjunctura actual\, nimeni din sal\ nu ar fi `ndr\znit s\ procedeze la fel [i cu {tefan B\i[anu, cu toate c\ [i acesta a fost extrem de generos cu vorbele. Con[tient c\ merge cu [ansa a doua, Tiberiu Prodan a avut, totu[i, un discurs remarcabil `n care a punctat [i posibilele aranjamente de la Bucure[ti `ntre PNL [i PC motiv pentru care a spus celor din sal\ c\ nu trebuie s\ voteze cu inima, dar [i proiectele la care a participat [i care au fost realizate `n fiecare comun\, except=nd patru localit\]i pe care de altfel le-a [i nominalizat [i fa]\ de care [i-a cerut scuze. {i-a motivat plecarea timp de doi ani la PDL ar\t=nd c\ a putut `n felul aceasta s\ contribuie mai mult la proiectele pe care aproape toate localit\]ile din colegiul s\u le-au derulat.
n colegiul de Senat nr. 4 adjudecat la Suceava de un fost deputat, dar candidatura final\ ar putea fi decis\ tot de Bucure[ti
Ceilal]i candida]i au avut `ns\ discursuri scurte, cu pu]ine trimiteri la realiz\rile lor [i din care nu s-a putut desprinde m\car vreo perspectiv\ a vreunui proiect politic concret. Totu[i, fiecare au punctat lucruri veridice sau m\car verosimile. Petru Carcalete a spus c\ `n aceast\ b\t\lie politic\ forma]iunea politic\ este cea care va conta `n propor]ie de 75% pe fiecare colegiu iar candidatul doar `n cel mult 25%, lucru pe care l-a admis [i liderul PNL Suceava. Marius Zm\u nu a spus dec=t c\ USL poate c=[tiga colegiul de senator 4 cu 50%^1 [i apoi, ajutat de cum\trul s\u {tefan B\i[anu, a adus `n discu]ie faptul c\ are origini ucrainene iar aceast\ etnie are o pondere `nsemnat\ `n multe din localit\]ile unde va trebui s\ candideze. Unul din discursurile cele mai scurte [i concise a fost a lui Mihai Sandu Capr\ care poate fi rezumat `n mesajul c\ nu se retrage din curs\ [i va r\m=ne liberal. ~n zadar a fost apelul lui Tiberiu Prodan de a nu vota doar cu inima, scorul fiind edificator. De[i presa a fost invitat\ s\ p\r\seasc\ [edin]a dup\ ce candida]ii `[i rosteau discursurile, fiind apoi invitat\ s\ ia parte la anun]area rezultatului final al votului, unele jocuri de culise au fost f\cute publice de c\tre unii candida]i. De altfel, aproape to]i `l vedeau `nving\tor pe „cum\trul Zm\u” iar faptul c\ Mihai Sandu Capr\ a ob]inut cu patru voturi peste omul lui B\i[anu l-a surprins pl\cut pe Petru Carcalete. El l-a felicitat, sincer, pe Mihai Sandu Capr\ iar acesta din urm\ i-a mul]umit [i, politicos, i-a cerut sprijinul. De altfel, Petru Carcalete nici nu [i-a prea f\cut campanie a interiorul partidului iar cele 15 voturi ob]inute la Delega]ia Permanent\ arat\ c\ poate conta pe cel pu]in 10% din cei prezen]i. Tiberiu Prodan a avut 21 de voturi iar dup\ [edin]\ a declarat, „la cald”, c\ nu exclude s\ fie o f\c\tur\ la mijloc, pe motiv c\ atunci c=nd presa a fost invitat\ s\ plece de la [edin]\ au fost discu]ii cu privire la cum s\ voteze – pe fiecare colegiu `n parte sau nu. De altfel, {tefan B\i[anu a luptat p=n\ `n ultima clip\ pentru a-l propulsa pe Marius Zm\u pe colegiul de senator 4, `ns\ `n urma unor discu]ii nu tocmai relaxate cu privire la unii delega]i din zona Sucevei care plecaser\ `ntre timp a fost nevoit s\ cedeze `n fa]a lui Mihai Sandu Capr\. Totu[i, surse din mediul politic spun c\ de-abia a `nceput b\t\lia [i c\ este posibil `n continuare ca un membru PC s\ fie trimis de la Bucure[ti s\ candideze pe colegiul respectiv de Senat, respectivul av=nd leg\turi cu Suceava, dar remarc=ndu-se doar pe la Antene [i pe diverse bloguri.
n Nichitean viseaz\ la scaunul lui B\i[anu, deocamdat\ doar la CJ Suceava
Surprinz\tor a fost [i Br`ndu[el Nichitean. Discursul s\u a fost mai degrab\ o pledoarie anti – B\i[anu, dec=t una `n perspectiva alegerilor parlamentare. Totu[i, este singurul care a avut un discurs ce privea, oarecum, `n perspectiva clar\ de dup\ alegerile legislative, chiar dac\ i se poate imputa c\ privea lucrurile prin prisma propriilor interese [i, mai ales, nemul]umiri. Br`ndu[el Nichitean a anun]at, de altfel, c\ se retrage din cursa pentru desemnarea unei candidaturi pentru colegiul de Senat nr. 4, fie pentru c\ era con[tient de aranjamentele de la centru `ntre PNL [i PC, fie c\ [tia c\ nici aici, la Delega]ia Permanent\, nu ar fi avut [anse contra „cum\trului Marius Zm\u”. Totu[i, Br`ndu[el Nichitean a insistat c\ trebuie s\ nu fie l\sat PNL la Suceava pe m=na celor de la Bucure[ti [i c\ se impune de pe acum stabilirea unei persoane care s\ `l `nlocuiasc\ pe {tefan B\i[anu la func]ia de vicepre[edinte al CJ, dup\ ce liderul PNL va fi ales deputat. V\z=nd c\ este privit cu o oarecare reticen]\ mai ales de sus]in\torii lui {tefan B\i[anu, Br`ndu[el Nichitean a supralicitat spun=nd clar c\ el dore[te s\ fie urm\torul vicepre[edinte al Consiliului Jude]ean. „Br`ndu[el, va veni [i vremea ta”, i-a replicat, ironic, liderul PNL dup\ care a anun]at c\ are `n vedere [i o posibil\ autosuspendare, `n perioada campaniei electorale, din func]ia pe care o de]ine `n executivul administra]iei jude]ene.
n jocuri murdare cu o „lista ru[inii” `n care printre parlamentari era trecut [i Mircea Irimescu
Clenciuri nu au lipsit nici la disputa dintre candida]ii de pe colegiul 6. Constantin Galan a venit `mbr\cat la patru ace [i, afi[=nd o atitudine `ncrez\toare `n propriile for]e, a prezentat o situa]ie la nivelul colegiului unde vrea s\ candideze, situa]ie statistic\ `n care `l favoriza pe el. ~n treac\t, el a amintit [i de faptul c\ a avut [i c=teva dispute cu deputatul Mircea Irimescu legate de [efia organiza]iei PNL de la R\d\u]i. ~n replic\, discursul lui Mircea Irimescu a fost cel al unei persoane cu o real\ ]inut\ academic\. F\r\ s\ se ploconeasc\ [i s\ fac\ temenele, a ]inut s\ puncteze faptul c\ a fost mereu al\turi de grupul PNL, de[i ini]ial provenea din PN}CD, [i a ad\ugat, aici fiind probabil singura dat\ c=nd a l\sat loc unor ironii, c\ a votat cu liberalii chiar [i c=nd se discuta despre pauzele de lucru. Nu a sc\pat prilejul de a devoala unele m=n\rii politice f\cute chiar `n timpul [edin]ei `n care a fost dat\ `n sal\ o h=rtie xeroxat\ cu chipurile a zece parlamentari fa]\ de care se spunea c\ vor `nc\ un mandat de[i au fost de acord cu t\ierea salariilor [i a pensiilor. ~ntre ace[tia era [i Mircea Irimescu, lucru de care Mircea Irimescu s-a dezis complet [i fa]\ de care a spus c\ ar fi o f\c\tur\, lucru de altfel adev\rat [i confirmat de al]i parlametari suceveni care au spus c\ deputatul r\d\u]ean nici nu putea vota a[a ceva din moment ce foarte mul]i membri ai familiei sale erau bugetari. Cu toate acestea, manipularea din sal\ [i mai ales negocierile dinaintea [edin]ei au avut succesul scontat, Mircea Irimescu fiind `nvins la o diferen]\ de aproape 80 de voturi fa]\ de Constantin Galan.
La finalul [edin]ei Delega]iei Permanente, liderul PNL a f\cut o demonstra]ie de abilit\]i politice, sus]in=nd c\ totul a fost `n regul\ la aceast\ [edin]\ iar cea mai bun\ dovad\ este chiar faptul c\ na[ul s\u – Mircea Irimescu – [i cum\trul s\u – Marius Zm\u – nu au reu[it s\ ob]in\ majoritatea op]iunilor partidului pentru a mai candida pe colegiile 6 de deputat [i 4 de senator.
C=t despre Raul Rotaru [i Ilie Ni]\, discursurile lor au fost lipsite de sare [i piper, iar cel al lui Dumitru Pard\u, de[i plin de elegan]\, a fost respins de unii liberali care au f\cut aluzii la traseismul politic. A fost o pilul\ extrem de amar\ pe care deputatul Dumitru Pard\u a fost nevoit s\ o `nghit\, chiar dac\ [i-a aranjat din timp lucrurile `n colegiul s\u `n a[a fel `nc=t s\ nu mai aib\ contracandidat din interiorul partidului. Probabil bucuros `n sine c\ a reu[it s\ `[i fac\ c\r]ile pentru o nou\ candidatur\, Dumitru Pard\u a evitat s\ dea o replic\ liberalilor ce chicoteau `n sal\, spun=nd `n schimb c\ merit\ acest tratament [i nu se fere[te de el. (Dan PRICOPE)
 

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …

No comments

  1. o secretara ofuscata

    politicieni jegosi… auzi raul rotaru,baiatul lui tata,asa un nimica sa ne reprezinte. ce a mai ajuns din tarisoara,biata….