Friday , October 7 2022

Nimeni nu se inghesuie sa cumpere activele firmelor executate silit de catre Fisc

 Licita]ii multe, `ncas\ri infime la bugetul statului – aceasta este concuzia tras\ dup\ nou\ luni, la DGFP Suceava u nimeni nu dore[te s\ cumpere activele datornicilor la stat, scoase la licita]ie u de la Nil Construct la TASA, de la Pescoliv la Omega Trust, [ansele ca statul s\ `ncaseze ceva din v=nzarea prin licita]ie a bunurilor acestor datornici este ca [i inexistent\, `n acest moment

Mai nimic nu s-a ob]inut de c\tre Direc]ia General\ a Finan]elor Publice `n urma procedurilor de executare silit\ prin scoaterea la v=nzare a activelor societ\]ilor comerciale debitoare, `n cursul acestui an. Acest lucru este recunoscut chiar de c\tre angaja]ii fiscului care se ocup\ de executarea silit\ a debitorilor. Fiscul sucevean public\ `n presa local\ aproape zilnic, contra cost, anun]uri privind executarea silit\ a unor agen]i economici, a c\ror bunuri au fost scoase la v=nzare, pentru neplata datoriilor la Bugetul de Stat. Efortul financiar al DGFP Suceava pentru atragerea de posibili cump\r\tori este `ns\, cel pu]in anul acesta, mai mult zadarnic. Nimeni nu mai vrea s\ cumpere cl\diri, terenuri, spa]ii de produc]ie, utilaje, automobile. Motivele sunt de dou\ feluri – unii a[teapt\ ca la ultima licita]ie, acestea s\ se poat\ fi cump\rate pe nimic ori, pur [i simplu, nu
`i mai interesea pe nimeni achizi]ionarea unor active cu care nu au ce s\ fac\.
De la restaurante r\mase `n semiparagin\, la hale din industria lemnului sau a alcoolului, de la terenuri din intravilan cu spa]ii comerciale construite deasupra, la autocare [i alte mijloace de transport, toate sunt pe taraba de v=nz\ri a DGFP Suceava `ns\ cum\p\r\torii nu se `nghesuie delor s\ fac\ cump\r\turi
Conform legii, la prima licita]ie, activele sunt scoase la v=nzare la pre]ul stabilit `n consens cu debitorul, dar cel mai adesea `n urma unei evalu\ri pl\tite din banii publici. Dac\ nu se prezint\ nimeni la aceasta, urmeaz\ a dou\ licita]ie la care pre]ul este diminuat cu 25%. Dac\ nici de aceast\ dat\ nu vine niciun doritor s\ cumpere bunurile scoase la v=nzare, acestea pot fi achizi]ionate la cel mai mare pre] oferit, cu condi]ia ca acesta s\ nu fie mai mic dec= de cel pu]in 10 ori valoarea impozitului pl\tit pe acesta. De re]inut `ns\ c\ `nainte de participarea la licita]ie trebuie pl\tit\ contravaloarea a 10% din pre]ul evaluat ini]ial pentru bunul scos la licita]ie.
Dac\ nici de aceast\ dat\ nu se identific\ vreun cump\r\tor, executarea se suspend\ [i se reia de la cap\t `n termen de [ase luni, conform aceleia[i proceduri.
~n acest context legal se scot la mezat bunurile firmelor debitoare la bugetul statului [i este explicabil faptul c\ nimeni nu se gr\be[te s\ cumpere acum, `n plin\ criz\, bunuri care pot fi cump\rate de la Administra]iile Fiscale apar]in=nd DGFP Suceava, peste ceva timp, la pre]uri mult mai mici.
Nimeni nu se `ncumet\ s\ cumpere ceva din averea executat\ a lui Ilie Ni]\
Facem o trecere `n revist\ a celor mai importante licita]ii organizate `n acest an de c\tre Fiscul sucevean. ~n luna aprilie, Administra]ia Finan]elor Publice Suceava a scos la v=nzare un spa]iu comercial de 80 de metri p\tra]i [i un teren aferent de 176 de metri p\tra]i situate l=ng\ Liceul cu Program Sportiv prin licita]ie public\, cu un
pre] de pornire de 1,5 miliarde de lei vechi
Propriet\]ile apar]in omului de afaceri [i liderului politic sucevean Ilie Ni]\, vicepre[edintele PNL Suceava, anun]at ca proasp\t candidat la Camera Deputa]ilor din partea USL, pentru Colegiul 2 Suceava. A fost a doua oar\ c=nd aceste imobile apar]in=nd SC Nil Construct SRL, firm\ condus\ de Ilie Ni]\ au fost scoase la v=nzare, dup\ ce `n runda anterioar\ – luna decembrie a anului 2010, nu s-a oferit niciun cump\r\tor. Serviciul de colectare, executare silit\ persoane juridice din cadrul Administra]iei Finan]elor Publice Municipale Suceava a scos la v=nzare cl\direa pe care Ilie Ni]\ a ridicat-o `n fa]a vilei sale de l=ng\ Liceul cu Program Sportiv, pentru recuperarea unei datorii de 143.388 lei (1,43 miliarde de lei vechi) plus TVA-ul aferent, `n contul unei datorii de
2,9 miliarde de lei vechi pe care firma Nil Construct o datora bugetului de stat.
Niciun cump\r\tor pentru autocarele TASA
Administra]ia Finan]elor Publice a municipiului Suceava a scos zilele trecute pentru a treia oar\ la v=nzare mai multe active ale SC TASA SA. La primul termenul fixat pentru data de
12 iulie a.c., nu s-a prezentat nicun ofertant, astfel `nc=t urm\torul termen a fost stabilit pentru august. Valoarea total\ a bunurilor scoase la v=nzare, conform pre]ului evaluat este de 428.540 lei plus TVA. La urm\toarea licita]ie, pre]urile de pornire a fost diminuat cu 25%, dar nici de aceast\ dat\ nu s-a prezentat niciun ofertant. ~n aceste condi]ii, AFP Suceava a programat o a treia licita]ie, pentru data de 11 octombrie a.c., cu pre]ul `nc\ o dat\ diminuat. R\m=ne de
v\zut dac\ vor
fi doritori s\ cumpere activele TASA scoase la v=nzare de Fisc.
Este vorba despre un autobuz Volvo fabricat `n anul 2000, care are un pre] evaluat de 129.440 de lei, un autobuz TEMSA, fabricat `n anul 2003, cu un pre] evaluat de 100.000 lei, dou\ microbuze IVECO, fabricate `n 2006 evaluate la 67.700 respectiv 66.700 lei, pre]uri care nu con]in [i taxa pe valoarea ad\ugat\. A mai fost scos la v=nzare de Fisc [i un autobuz Volvo, fabricat `n 1997, evaluat la 64.700 de lei, plus TVA. SC TASA SA apar]ine holdingului ATLASSIB din anul 2006. Dup\ preluarea societ\]ii Transport Auto SA (TASA) Suceava, ATLASSIB a luptat prin intermediul firmei sucevene pentru a intra `n proprietatea terenulului pe care se aflau garajele societ\]ii de transport public municipale fostul TPS, ceea ce a [i reu[it. A preluat [i autogara central\ din Suceava, care a devenit un centru zonal pentru cursele ATLASSIB. ~n urm\torii ani, SC TASA Suceava, folosit\ la `nceput ca v=rf de lance `n lupta pentru propriet\]i `n Suceava a fost l\sat\ pe planul doi de c\tre holdingul de firme sibian, datoriile la bugetul de stat ale firmei sucevene acumul=ndu-se de la an la an, p=n\ la sume imposibil de pl\tit, de ordinul zecilor de miliarde de lei vechi.
Activele Pescoliv,
greu de v=ndut
Fiscul scoate `nc\ odat\ la v=nzare, `ntr-o licita]ie programat\ `n data de 10 octombrie a.c. activele SC Pescoliv SRL F\lticeni, firm\ care gestioneaz\ un num\r important de iazuri piscicole de pe r=ul {omuz. Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava a dispus scoaterea la v=nzare a activelor firmei, dorind s\ recupereze suma de 12,5 miliarde de lei vechi, reprezent=nd debite neachitate la stat `n ultimii ani. Fiscul a scos `n vara acestui an la licita]ie un teren de 810 metri p\tra]i, pentru suma de 36.300 lei; un restaurant din F\lticeni `n suprafa]\ de 661 metri p\tra]i [i terenul aferent de 1.561 de metri p\tra]i, la un pre] de pornire de 298.800 de lei; un ansamblu de bunuri imobile evaluate la 250.838 de lei, dar [i un canton piscicol de 87 metri p\tra]i cu un teren aferent de 7.285 de metri p\tra]i, pre]ul de pornire a licita]iei fiind de 618.000 de lei. Valoarea total\ a bunurilor scoase la v=nzare de fisc `nsumeaz\ 1.203.938 de lei, `n bani vechi dep\[ind suma de 12 miliarde de lei vechi.
Pe l=ng\ aceste bunuri imobile au fost scoase la v=nzare [i dou\ microbuze Mercedes Sprinter, unul cu un pre] de pornire la licita]ie de 12.000 de lei, altul cu 11.325 de lei, dar [i un microbuz Ford evaluat la 23.025 de lei. La licita]ia din 8 august a.c. nu s-a prezentant nimeni.
O fabric\ de alcool, f\r\ cump\r\tori
AFP F\lticeni a mai scos `n var\ la v=nzare activele unei firme din Dolhasca – SC Omega Trust SRL, care p=n\ acum c=]iva ani producea alcool `ntr-o f\bricu]\ din satul Sili[tea Nou\, ora[ul Dolhasca. Fiscul `[i propunea s\ recupereze de la Omega Trust 14,6 miliarde de lei vechi – 1,46 milioane lei, din valorificarea unui teren intravilan din Dolhasca din v=nzarea c\ruia se sper\ ob]inerea a 138.200 de lei, o hal\ multifunc]ional\ de 120 de metri p\tra]i din satul Sili[tea Nou\, ora[ul Dolhasca, scoas\ la v=nzare pentru 151.600 de lei; o alt\ hal\ de produc]ie evaluat\ la 411.900 de lei; o central\ termic\ de 123.000 de lei; un teren intravilan de 1.800 de metri p\tra]i `n Sili[tea Nou\ evaluat la 40.100 de lei, dar [i o alt\ hal\, `n aceea[i localitate, de 540 de metri p\tra]i, pe care fiscul dorea s\ o v=nd\ cu suma de 636.100 de lei. Nu s-a prezentat niciun ofertant [i `n consecin]\, va fi organizat\ `n perioada urm\toare o nou\ licita]ie. (Neculai RO{CA)

Vezi si

O polițistă din Cernăuți a murit împușcată în cap de un pedofil pe care încerca să-l rețină în fața unei școli

O polițistă de patrulare, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcată în cap, …