Tuesday , March 5 2024

Nicio firma nu vrea sa modernizeze actualul CET Suceava

N dac\ la licita]ia pentru construc]ia unui nou CET dimensionat pe nevoile actuale ale ora[ului s-a prezentat o firm\ iar `n maximum o s\pt\m=n\ se va lua o hot\r=re `n sensul accept\rii sau neaccept\rii ofertei, la licita]ia de concesionare a actualului CET `n vederea moderniz\rii [i schimb\rii solu]iei de producere a energiei termice nu s-a prezentat nicio firm\ n directorul general al SC Termica SA Suceava, Constantin Pl\cint\, a declarat c\ a primit semnale c\ exist\ unele firme interesate, cu condi]ia diminu\rii redeven]ei anuale [i a modific\rii unor clauze din caietul de sarcini iar `n maximum zece zile AGA societ\]ii de termoficare va trebui s\ ia o decizie cu privire la strategia privind actualul CET

Nicio societate care activeaz\ `n domeniul energetic nu vrea s\ preia actuala central\ electric\ de termoficare (CET) pe care s\ o modernizeze `n condi]iile ce au fost puse `n caietul de sarcini. La licita]ia de ieri organizat\ la SC Termica SA Suceava pentru concesionarea CET-ului `n vederea moderniz\rii acestuia nu s-a prezentat nicio firm\ de specialitate. Asta `n condi]iile `n care la precedenta licita]ie, organizat\ la finele s\pt\m=nii trecute, pentru construirea unui nou CET dimensionat la nevoile actuale ale ora[ului Suceava o firm\ din Bucure[ti s-a `ncumetat s\ depun\ o ofert\, considerat\ a fi destul de atractiv\ de cei de la SC Termcia SA Suceava, care de altfel nu [i-au permis `n actualele condi]ii de pia]\ s\ o resping\.
De fapt, dup\ cum ne-a declarat directorul general al SC Termica SA Suceava, Constantin Pl\cint\, oferta depus\ de firma bucure[tean\ Adrem Invest este bun\ [i mai sunt “mici aspecte ce tebuie discutate”. “Probabil c\ `n maxim o s\pt\m=n\ vom declara adjudecarea sau neadjudecarea licita]iei”, ne-a declarat Constantin Pl\cint\, referindu-se la construirea unui nou CET de o capacitate mai mic\, dimensionat la nevoiel actuale ale ora[ului.
Nu la fel stau lucrurile `n ceea ce prive[te actualul CET, construit cu aproape trei decenii `n urm\, c=nd conjunctura economic\ [i social\ era cu totul alta. Atunci era necesar\ o mare capacitate de produc]ie de energie termic\, `ndeosebi zonei industriale. S-a optat pentru construirea unei unit\]i care s\ produc\ [i energie electric\, `n cogenerare, folosindu-se drept combustibil c\rbunele inferior de tipul lignitului. Cu aproape un deceniu `n urm\ s-au f\cut o serie de lucr\ri pentru a se putea utiliza c\rbunele superior de tipul huilei energetice la producerea energiei termice [i electrice. Acest lucru a ajutat par]ial CET-ul, `ns\ vechea solu]ie de producere masiv\ de energie termic\ nu a fost modificat\ [i odat\ cu declinul zonei industriale s-a pierdut o uria[\ pia]\ de desfacere.
Aproape zece ani, SC Termica SA a fost nevoit\ s\ `[i asigure principalele surse de venit din v=nzarea energiei electrice. C=t\ vreme pia]a era reglementat\ strict, situa]ia a fost oarecum ]inut\ sub control iar venituri c=t s\ ]in\ pe linia de plutire societatea erau asigurate chiar [i `n condi]iile `n care CET-ul producea energie electric\ doar jum\tate de an. Liberalizarea tot mai accentuat\ a pie]ei [i faptul c\ producerea la CET Suceava a energiei electrice nu era `n cogenerare de `nalt\ eficien]\ a dus, cu prec\dere din 2010, la o reducere accentuat\ a veniturilor.
Prima solu]ie de avarie a fost trimiterea `n [omaj a sute de angaja]i, ce-i drept `n condi]ii mult mai avantajoase pentru salaria]ii dec=t se f\cuse la celelelate firme din Suceava care au redus personalul. Cu toate acestea, era tot mai clar c\ nu se mai poate men]ine CET-ul `n actuala conjunctur\ economic\ iar strategia ce a fost adoptat\ a constat `n doi pa[i: g\sirea unui investitor pentru un nou CET [i modernizarea actualului CET prin schimbarea solu]iei de producere a energie electrice din cogenerare `n condensa]ie. ~n func]ie de realizarea sau nerealizarea acestor pa[i depinde siguran]a financiar\ a c=torva sute de oameni care mai lucreaz\ la SC Termica SA Suceava.
Cum, deocamdat\, doar pentru primul pas al strategiei se `ntrevede un orizont mai optimsit, este de presupus c\ `n urm\toarele luni am putea asista la un nou val de disponibiliz\ri la SC Termica SA. Deocamdat\, directorul general a evitat s\ fac\ vreo precizare clar\ cu privire la acest aspect, spun=nd c\ vor trebui s\ fie analizate alte oportunit\]i.
Constantin Pl\cint\ a declarat c\ de[i la licita]ia de pieri nu s-a pezentat nicio firm\, exist\ semnale `n pia]\ c\ ar putea fi interesa]i unii actori importan]i de pe pia]a energetic\ na]ional\, `ns\ nu `n condi]iile din prezentul caiet de sarcini. El a dat de `n]eles c\ sunt unele criterii stabilite de firma care a f\cut consultan]a care sunt foarte stricte [i c\ o mai mare flexibilitate ar putea atrage unii investitori care s\ doreasc\ modernizarea CET-ului actual. „Vineri, cei de la UNICOM Holding au trimis o scrisoare de inten]ie privind posibilitatea unor investi]ii, dar au spus c\ nu `n aceste condi]ii din caietul de sarcini. Au avut de obiectat [i `n ce prive[te plata redeven]ei de 14 milioane de lei pe an despre care au considerat c\ este mare”, ne-a declarat Constantin Pl\cint\. El a precizat c\ a avut discu]ii pe aceast\ tem\ cu ceilal]i membri din conducerea societ\]ii, dar c\ `n maxim zece zile va trebui s\ fie luat\ o decizie `n cadrul AGA, nu `nainte de a avea loc [i unele consult\ri cu primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. „P\rerea mea este c\ ar trebui s\ continu\m dialogul deoarece este posibil s\ apar\ unii poten]iali investitori dac\ modific\m unele condi]ii din caietul de sarcini”, a declarat Constantin Pl\cint\.
~n schimb, primarul Ion Lungu a declarat c\ se `ncearc\ salvarea patrimoniului [i a poten]ialului uman de la SC Termica SA, `ns\ condi]iile economice sunt foarte dificile iar `ntrevederea unei noi solu]ii imediate este, de asemenea, dificil\. „Din p\cate, se pare c\ nu am g\sit nici de aceast\ dat\ un investitor. Nu doresc s\ m\ pronun] `n acest moment p=n\ nu se analizeaz\ clar situa]ia, dar p\rerea mea este c\ dac\ vreo firm\ dorea s\ investeasc\ venea la licita]ii [i ini]ia discu]ii. Oricum, trebuie mai `nt=i de toate s\ ne asigur\m c\ o eventual\ reluare a dialogului s\ se fac\ `n mod transparent [i legal, cu consultatea AGA [i a Consiliului Local”, ne-a declarat primarul Ion Lungu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …

No comments

  1. bai..lungu are bani pt construirea unui nou cet…banii fraierilor…si daca incepe construirea o sa mai vedeti in suceava timp de cativa ani doar gropi si afise electorale cu lungu”DAM ABONAMENTE GRATUITE”HAHA:))))