Nicio firma nu vrea sa modernizeze actualul CET Suceava

reportersite
30 noiembrie 2010, 11:24

N dac\ la licita]ia pentru construc]ia unui nou CET dimensionat pe nevoile actuale ale ora[ului s-a prezentat o firm\ iar `n maximum o s\pt\m=n\ se va lua o hot\r=re `n sensul accept\rii sau neaccept\rii ofertei, la licita]ia de concesionare a actualului CET `n vederea moderniz\rii [i schimb\rii solu]iei de producere a energiei termice nu s-a prezentat nicio firm\ n directorul general al SC Termica SA Suceava, Constantin Pl\cint\, a declarat c\ a primit semnale c\ exist\ unele firme interesate, cu condi]ia diminu\rii redeven]ei anuale [i a modific\rii unor clauze din caietul de sarcini iar `n maximum zece zile AGA societ\]ii de termoficare va trebui s\ ia o decizie cu privire la strategia privind actualul CET

Nicio societate care activeaz\ `n domeniul energetic nu vrea s\ preia actuala central\ electric\ de termoficare (CET) pe care s\ o modernizeze `n condi]iile ce au fost puse `n caietul de sarcini. La licita]ia de ieri organizat\ la SC Termica SA Suceava pentru concesionarea CET-ului `n vederea moderniz\rii acestuia nu s-a prezentat nicio firm\ de specialitate. Asta `n condi]iile `n care la precedenta licita]ie, organizat\ la finele s\pt\m=nii trecute, pentru construirea unui nou CET dimensionat la nevoile actuale ale ora[ului Suceava o firm\ din Bucure[ti s-a `ncumetat s\ depun\ o ofert\, considerat\ a fi destul de atractiv\ de cei de la SC Termcia SA Suceava, care de altfel nu [i-au permis `n actualele condi]ii de pia]\ s\ o resping\.

De fapt, dup\ cum ne-a declarat directorul general al SC Termica SA Suceava, Constantin Pl\cint\, oferta depus\ de firma bucure[tean\ Adrem Invest este bun\ [i mai sunt “mici aspecte ce tebuie discutate”. “Probabil c\ `n maxim o s\pt\m=n\ vom declara adjudecarea sau neadjudecarea licita]iei”, ne-a declarat Constantin Pl\cint\, referindu-se la construirea unui nou CET de o capacitate mai mic\, dimensionat la nevoiel actuale ale ora[ului.

Nu la fel stau lucrurile `n ceea ce prive[te actualul CET, construit cu aproape trei decenii `n urm\, c=nd conjunctura economic\ [i social\ era cu totul alta. Atunci era necesar\ o mare capacitate de produc]ie de energie termic\, `ndeosebi zonei industriale. S-a optat pentru construirea unei unit\]i care s\ produc\ [i energie electric\, `n cogenerare, folosindu-se drept combustibil c\rbunele inferior de tipul lignitului. Cu aproape un deceniu `n urm\ s-au f\cut o serie de lucr\ri pentru a se putea utiliza c\rbunele superior de tipul huilei energetice la producerea energiei termice [i electrice. Acest lucru a ajutat par]ial CET-ul, `ns\ vechea solu]ie de producere masiv\ de energie termic\ nu a fost modificat\ [i odat\ cu declinul zonei industriale s-a pierdut o uria[\ pia]\ de desfacere.

Aproape zece ani, SC Termica SA a fost nevoit\ s\ `[i asigure principalele surse de venit din v=nzarea energiei electrice. C=t\ vreme pia]a era reglementat\ strict, situa]ia a fost oarecum ]inut\ sub control iar venituri c=t s\ ]in\ pe linia de plutire societatea erau asigurate chiar [i `n condi]iile `n care CET-ul producea energie electric\ doar jum\tate de an. Liberalizarea tot mai accentuat\ a pie]ei [i faptul c\ producerea la CET Suceava a energiei electrice nu era `n cogenerare de `nalt\ eficien]\ a dus, cu prec\dere din 2010, la o reducere accentuat\ a veniturilor.

Prima solu]ie de avarie a fost trimiterea `n [omaj a sute de angaja]i, ce-i drept `n condi]ii mult mai avantajoase pentru salaria]ii dec=t se f\cuse la celelelate firme din Suceava care au redus personalul. Cu toate acestea, era tot mai clar c\ nu se mai poate men]ine CET-ul `n actuala conjunctur\ economic\ iar strategia ce a fost adoptat\ a constat `n doi pa[i: g\sirea unui investitor pentru un nou CET [i modernizarea actualului CET prin schimbarea solu]iei de producere a energie electrice din cogenerare `n condensa]ie. ~n func]ie de realizarea sau nerealizarea acestor pa[i depinde siguran]a financiar\ a c=torva sute de oameni care mai lucreaz\ la SC Termica SA Suceava.

Cum, deocamdat\, doar pentru primul pas al strategiei se `ntrevede un orizont mai optimsit, este de presupus c\ `n urm\toarele luni am putea asista la un nou val de disponibiliz\ri la SC Termica SA. Deocamdat\, directorul general a evitat s\ fac\ vreo precizare clar\ cu privire la acest aspect, spun=nd c\ vor trebui s\ fie analizate alte oportunit\]i.

Constantin Pl\cint\ a declarat c\ de[i la licita]ia de pieri nu s-a pezentat nicio firm\, exist\ semnale `n pia]\ c\ ar putea fi interesa]i unii actori importan]i de pe pia]a energetic\ na]ional\, `ns\ nu `n condi]iile din prezentul caiet de sarcini. El a dat de `n]eles c\ sunt unele criterii stabilite de firma care a f\cut consultan]a care sunt foarte stricte [i c\ o mai mare flexibilitate ar putea atrage unii investitori care s\ doreasc\ modernizarea CET-ului actual. „Vineri, cei de la UNICOM Holding au trimis o scrisoare de inten]ie privind posibilitatea unor investi]ii, dar au spus c\ nu `n aceste condi]ii din caietul de sarcini. Au avut de obiectat [i `n ce prive[te plata redeven]ei de 14 milioane de lei pe an despre care au considerat c\ este mare”, ne-a declarat Constantin Pl\cint\. El a precizat c\ a avut discu]ii pe aceast\ tem\ cu ceilal]i membri din conducerea societ\]ii, dar c\ `n maxim zece zile va trebui s\ fie luat\ o decizie `n cadrul AGA, nu `nainte de a avea loc [i unele consult\ri cu primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. „P\rerea mea este c\ ar trebui s\ continu\m dialogul deoarece este posibil s\ apar\ unii poten]iali investitori dac\ modific\m unele condi]ii din caietul de sarcini”, a declarat Constantin Pl\cint\.

~n schimb, primarul Ion Lungu a declarat c\ se `ncearc\ salvarea patrimoniului [i a poten]ialului uman de la SC Termica SA, `ns\ condi]iile economice sunt foarte dificile iar `ntrevederea unei noi solu]ii imediate este, de asemenea, dificil\. „Din p\cate, se pare c\ nu am g\sit nici de aceast\ dat\ un investitor. Nu doresc s\ m\ pronun] `n acest moment p=n\ nu se analizeaz\ clar situa]ia, dar p\rerea mea este c\ dac\ vreo firm\ dorea s\ investeasc\ venea la licita]ii [i ini]ia discu]ii. Oricum, trebuie mai `nt=i de toate s\ ne asigur\m c\ o eventual\ reluare a dialogului s\ se fac\ `n mod transparent [i legal, cu consultatea AGA [i a Consiliului Local”, ne-a declarat primarul Ion Lungu. (Dan PRICOPE)

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. vasile 30/11/2010 la ora 18:09 -

    bai..lungu are bani pt construirea unui nou cet…banii fraierilor…si daca incepe construirea o sa mai vedeti in suceava timp de cativa ani doar gropi si afise electorale cu lungu”DAM ABONAMENTE GRATUITE”HAHA:))))