Tuesday , November 29 2022

Nesf=rsita comedie cu procesele de extradare ale lui Puscasu ne costa pe toti sute de milioane de lei

Orice zi de am=nare a extr\d\rii lui Pu[ca[u `nseamn\ pentru statul rom=n o cheltuial\ `n plus n Pu[ca[u este asigurat la CAS `ns\ aceast\ structur\ a decontat pentru perioada de mai bine de o lun\ de c=nd a fost internat doar 18 milioane de lei vechi, diferen]a p=n\ la 100 de milioane de lei vechi, bani cheltui]i pentru opera]iile [i asisten]a medical\ de care beneficiaz\, r\m=n=nd `n sarcina unit\]ii spitalice[ti care `l g\zduie[te n cheltuielile suplimentare, legate de transportul s\u cu ambulan]a la investiga]iile pe care le-a f\cut la Ia[i, cele cu internarea la spitalul ie[ean `n perioada investiga]iilor, banii pe care IPJ i-a cheltuit `n zilele `n care Vasilic\ Pu[ca[u a fost cazat `n arest adaug\ al]i bani la suma deja amintit\
Ieri, ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis am=narea cu o zi a recursului formulat de omul de afaceri sucevean Vasilic\ Pu[ca[u `mpotriva punerii `n executate a mandatului european de arestare emis pe numele s\u de autorit\]ile austriece. Cel care a cerut am=narea a fost chiar Pu[ca[u, care a explicat judec\torilor, prin intermediul avoca]ilor s\i c\ dore[te s\ fie prezent personal la judecarea recursului. Vasilic\ Pu[ca[u este a[teptat ast\zi la Bucure[ti, `n fa]a ~naltei Cur]i dar, potrivit avoca]ilor s\i, acesta nu se va prezenta acolo, invoc=nd `nc\ odat\, motive medicale.
Fiecare zi pe care Vasilic\ Pu[ca[u o petrece `n Spitalul Jude]ean Suceava, acolo unde se afl\ acum internat, cost\ statul rom=n peste dou\ milioane de lei vechi. El are calitatea de pl\titor la Casa de Asigur\ri de S\n\tate `ns\, potrivit reprezentan]ilor Spitalului Jude]ean, pentru intervalul de c=nd Pu[ca[u este internat `n aceast\ unitate spitaliceasc\ i s-au alocat circa 100 de milioane de lei vechi, sum\ `n care sunt incluse [i costurile opera]iei de care a beneficiat, pentru hernia de disc. Pentru necesitatea acestei opera]ii, Pu[ca[u a indicat drept cauz\ transportul s\u la Bucure[ti, pentru judecarea unui recurs pe care tot el l-a solicitat, `n duba aresta]ilor. Hurduc\turile suferite pe drum i-ar fi agravat problemele pe care Pu[ca[u le avea deja la [ira spin\rii [i de aceea, c=nd s-a `ntors la Suceava a fost transferat, sub paz\, din arestul poli]iei, `n Spitalul Jude]ean. Devenit din acel moment intern al unit\]ii spitalice[ti sucevene, Vasilic\ Pu[ca[u a beneficiat `n continuare de facilit\]ile pe care le ofer\ sistemul juridico-medical na]ional. A cerut o expertiz\ a medicilor legi[ti de la Institutul de Medicin\ Legal\ Ia[i, acuz=nd c\ `n urma opera]iei f\cute de doctorii suceveni i-ar fi r\mas o pung\ cu puroi. I s-a acceptat expertiza [i a fost transportat, cu o ambulan]\ public\, la Ia[i, unde a fost internat timp de o s\pt\m=n\, `ntr-un spital public, timp `n care i s-au f\cut investiga]iile care se impuneau. Concluzia medicilor legi[ti ie[eni a fost `ns\ at=t de pu]in clar\ `nc=t procurorii Parchetului de pe l=ng\ Curtea de Apel Suceava au `n]eles c\ Vasilic\ Pu[ca[u poate fi extr\dat `n Austria chiar [i pe targ\ `n vreme ce judec\torii acestei instan]e au considerat atitudinea colegilor de la parchet exagerat\, `ntreb=ndu-se retoric dac\ cet\]enii rom=ni trebuie neap\rat extr\da]i pe targ\, chiar dac\ sunt mor]i.
Aceast\ atitudine a dat din nou curaj ap\r\torilor lui Vasilic\ Pu[ca[u, care sper\ `ntr-o rezolvare favorabil\ a cazului, pentru clientul lor.
P=n\ c=nd instan]a se va pronun]a definitiv `n acest dosar, trebuie remarcat faptul c\ Vasilic\ Pu[ca[u utilizeaz\ toate mijloacele pe care le are la `ndem=n\ pentru a nu fi extr\dat `n ]ara care a emis pe numele s\u mandatul de extr\dare interna]ional.
Curtea de Apel Suceava a decis `n data de 1 martie 2012 punerea `n executare a mandatului european de arestare emis pe numele lui Pu[ca[u. Decizia nu era definitiv\ [i a fost atacat\ cu recurs la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie. Instan]a sucevean\ a dispus la `nceputul acestei luni [i prelungirea m\surii arest\rii preventive `mpotriva lui Vasilic\ Pu[ca[u p=n\ c=nd va fi extr\dat efectiv c\tre statul austriac Data pred\rii lui Vasilic\ Pu[ca[u va fi stabilit\ de Interpol, dup\ rezolvarea recursului la ~nalta Curte.
N cum s-a `mboln\vit Vasilic\ Pu[ca[u `n duba Poli]iei
Omul de afaceri sucevean, prin avoca]ii s\i, a reclamat faptul c\, av=nd afec]iuni importante la coloana vertebral\, certificate anterior de medici, a suferit `n timpul transportului spre Bucure[ti [i `napoi spre arestul IPJ Suceava, cu ma[inile Poli]iei, sus]in=ndu-se c\ boala de care sufer\ – hernia de disc, a fost agravat\ din cauza tratamentului la care a fost supus `n calitate de arestat.
La sf=r[itul lunii ianuarie a acestui an, Pu[ca[u a fost internat la Spitalul Jude]ean „Sf=ntul Ioan cel Nou”, sec]ia Neurochirurgie, fiind p\zit de poli]i[ti. Aici, el a fost supus unei interven]ii chirurgicale. Acuz=nd faptul c\ interven]ia chirurgical\ nu a fost reu[it\, r\m=n=nd cu puroi `n zona afectat\ de opera]ie, Pu[ca[u a fost transferat la un spital din Ia[i unde medicii legi[ti l-au investigat din nou. Ace[tia au constatat `ns\ c\ pacientul nu este at=t de bolnav pe c=t ar vrea s\ fie, transmi]=nd c\, dup\ ce efectele interven]iei chirurgicale vor fi rezolvate, nu ar fi un impediment `n transferarea pacientului `n Austria, unde este chemat s\ dea socoteal\ pentru faptele care se prezum\ c\ le-a comis, sub supraveghere medical\.
N omul de afaceri Vasilic\ Pu[ca[u, acuzat c\ a jefuit `n 2005 dou\ b\nci din Austria
Vasilic\ Pu[ca[u este suspectat de autorit\]ile judiciare din Austria c\ ar fi spart dou\ b\nci, una la Leobersdorf [i alta la Klagenfurt. Conform documentelor trimise din Austria Parchetului [i Cur]ii de Apel Suceava, `n noaptea de 7 aprilie 2005, `n Leobersorf, `mpreun\ cu o alt\ persoan\, Pu[ca[u [i-a `nsu[it sume importante din dou\ b\nci austriece. Conform mandatului european de arestare emis pe numele s\u, Vasilic\ Pu[ca[u, “prin constr=ngerea unor persoane [i punerea `n pericol real a integrit\]ii corporale sau a vie]ii, cu inten]ia ca prin `nsu[irea acestora s\ se `mbog\]easc\ pe cale nejust\, prin faptul c\ a intrat prin efrac]ie `n filiala institu]iei Sparkasse Leobersdorf”. Ajuns acolo, Pu[ca[u [i complicele s\u au a[teptat sosirea angaja]ilor [i apoi i-a constr=ns amenin]=ndu-i cu un pistol, s\ deschid\ seiful [i s\-i predea suma de 262.105 euro.
~nvinuitul este de asemenea suspect c\ ar fi ob]inut `n noaptea de 1 aprilie 2005, suma de 70.000 de euro, jefuind de aceast\ dat\ o banc\ din Klagenfurt. Pentru aceste infrac]iuni, autorit\]ile austriece au emis un mandat european de arestare care a fost preluat de Curtea de Apel Suceava.
~nainte de a fi arestat, la sf=r[itul lunii ianuarie, Vasilic\ Pu[ca[u a sus]inut c\ acuza]iile ce `i sunt aduse din partea autorit\]ilor austriece nu sunt conforme cu realitatea, fiind vorba de o confuzie pe care abia a[teapt\ s\ o clarifice, pentru a nu mai plana asupra sa suspiciunea c\ ar fi autorul infrac]iunilor de care este `nvinuit [i pentru care s-a emis pe numele s\u mandatul european de arestare.
Felul `n care a gestionat Pu[ca[u [i ap\r\torii s\i dosarul care `l vizeaz\ relev\ `ns\ faptul c\ omul de afaceri sucevean nu are nicio dorin]\ de a clarifica `n cel mai scurt timp situa]ia sa, `n fa]a autorit\]ilor austriece.
Ca informa]ie de ultim\ or\, Vasilic\ Pu[ca[u ar fi renun]at la serviciile avoca]ilor suceveni care l-au ap\rat p=n\ acum `n favoarea unei case de avocatur\ bucure[tean\. (N.R., P.B.)

Vezi si

Ziua Bucovinei și Ziua Marii Uniri au fost sărbătorite cu fast la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”

Toată suflarea Colegiului a purtat costume populare. Unitatea de învățământ a răsunat de cântece patriotice, …