Friday , May 24 2024

Nedecontarea navetei ii obliga pe suplinitori sa renunte la catedre, iar pe titulari sa-si dea demisia din invatamant

N “Legea austerit\]ii prevede `ntr-un articol separat c\ `n acest an nu se deconteaz\ naveta cadrelor didactice. Suplinitorii sunt cei mai afecta]i pentru c\ au salariile mai mici, [i a[a diminuate cu 25%, iar to]i banii s-ar duce pe navet\, astfel c\ ace[tia renun]\ la post. ~n ce-i prive[te pe titulari, mul]i [i-au luat concedii f\r\ plat\ iar al]ii [i-au depus demisiile din `nv\]\m=nt”, a declarat Gheorghe {orodoc, liderul Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i
Anul trecut naveta profesorilor din jude]ul Suceava a fost decontat\ numai de prim\riile care au cuprins fondurile necesare `n bugetul local, acestea put=nd fi num\rate pe degete. Chiar dac\ nu au primit bani pentru navet\ `n primele luni ale anului [colar trecut, dasc\lii au tras speran]a c\ anul 2010 va fi mai darnic [i bugetele prim\riilor vor cuprinde [i sumele promise pentru decontarea navetei. Noul an [colar se anun]\ de dou\ ori mai greu din punct de vedere financiar pentru angaja]ii din `nv\]\m=nt, iar decontarea navetei nici nu intr\ `n discu]ie, un articol din Legea austerit\]ii preciz=nd foarte clar acest lucru. Prin vocea sindicali[tilor, dasc\lii se pl=ng de condi]iile greu de suportat din `nv\]\m=nt [i amenin]\ cu demisiile sau renun]area la posturile prea departe de domiciliu, care presupun un efort financiar pe care nu [i-l permit.
“Legea austerit\]ii prevede `ntr-un articol separat c\ `n acest an nu se deconteaz\ naveta cadrelor didactice. Suplinitorii sunt cei mai afecta]i pentru c\ au salariile mai mici, [i a[a diminuate cu 25%, iar to]i banii s-ar duce pe navet\, astfel c\ ace[tia renun]\ la post. ~n ce-i prive[te pe titulari, mul]i [i-au luat concedii f\r\ plat\ iar al]ii [i-au depus demisiile din `nv\]\m=nt. Este o situa]ie grav\ `n acest moment `n sistem”, a declarat Gheorghe {orodoc, liderul Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i.
~n leg\tur\ cu reducerea indemniza]iilor de concediu – de care au beneficiat profesorii pe timpul vacan]ei de var\ – liderii FSLI se ocup\ `n acest moment cu preg\tirea dosarelor pentru a ac]iona `n instan]\ Ministerul Educa]iei `n numele celor 9.000 de membri de sindicat de pe raza jude]ului nostru. “Cu tot cu reducerea de 25% a salariilor, nedecontarea navetei `i afecteaz\ foarte tare pe to]i angaja]ii din sistem, de la titulari p=n\ la femeia de serviciu. La nivelul Biroului Juridic al FSLI am demarat ac]iunea de dare `n judecat\ a Ministerului pentru reducerea celor 25 de procente din indemniza]ia de concediu”, a declarat Constantin Cernica, liderul Sindicatului ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava, afiliat FSLI.
De precizat c\ profesorii au revenit `n [coli din data de 1 septembrie, fiind prezen]i la catedre pentru a stabili orarul, pentru a-[i lua `n primire s\lile de clas\ [i a pune la punct cele necesare `nceperii anului [colar `n condi]ii optime. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Șapte medalii de aur pentru doctoranzi și cadre didactice ale USV, la Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ

Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din …

No comments

  1. Exista diferente salariale intre suplinitorii calificati si necalificati.

  2. nu exista diferente la salariu intre titulari si suplinitori
    salariul e in functie de vechime si grad didactic

  3. suplinitorii nu au salarii mai mici decat titularii ;nu mai dezinformati iar salariul a scazut si la titulari si la suplinitori.