Saturday , June 3 2023

Nedecontarea navetei ii obliga pe suplinitori sa renunte la catedre, iar pe titulari sa-si dea demisia din invatamant

N “Legea austerit\]ii prevede `ntr-un articol separat c\ `n acest an nu se deconteaz\ naveta cadrelor didactice. Suplinitorii sunt cei mai afecta]i pentru c\ au salariile mai mici, [i a[a diminuate cu 25%, iar to]i banii s-ar duce pe navet\, astfel c\ ace[tia renun]\ la post. ~n ce-i prive[te pe titulari, mul]i [i-au luat concedii f\r\ plat\ iar al]ii [i-au depus demisiile din `nv\]\m=nt”, a declarat Gheorghe {orodoc, liderul Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i
Anul trecut naveta profesorilor din jude]ul Suceava a fost decontat\ numai de prim\riile care au cuprins fondurile necesare `n bugetul local, acestea put=nd fi num\rate pe degete. Chiar dac\ nu au primit bani pentru navet\ `n primele luni ale anului [colar trecut, dasc\lii au tras speran]a c\ anul 2010 va fi mai darnic [i bugetele prim\riilor vor cuprinde [i sumele promise pentru decontarea navetei. Noul an [colar se anun]\ de dou\ ori mai greu din punct de vedere financiar pentru angaja]ii din `nv\]\m=nt, iar decontarea navetei nici nu intr\ `n discu]ie, un articol din Legea austerit\]ii preciz=nd foarte clar acest lucru. Prin vocea sindicali[tilor, dasc\lii se pl=ng de condi]iile greu de suportat din `nv\]\m=nt [i amenin]\ cu demisiile sau renun]area la posturile prea departe de domiciliu, care presupun un efort financiar pe care nu [i-l permit.
“Legea austerit\]ii prevede `ntr-un articol separat c\ `n acest an nu se deconteaz\ naveta cadrelor didactice. Suplinitorii sunt cei mai afecta]i pentru c\ au salariile mai mici, [i a[a diminuate cu 25%, iar to]i banii s-ar duce pe navet\, astfel c\ ace[tia renun]\ la post. ~n ce-i prive[te pe titulari, mul]i [i-au luat concedii f\r\ plat\ iar al]ii [i-au depus demisiile din `nv\]\m=nt. Este o situa]ie grav\ `n acest moment `n sistem”, a declarat Gheorghe {orodoc, liderul Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i.
~n leg\tur\ cu reducerea indemniza]iilor de concediu – de care au beneficiat profesorii pe timpul vacan]ei de var\ – liderii FSLI se ocup\ `n acest moment cu preg\tirea dosarelor pentru a ac]iona `n instan]\ Ministerul Educa]iei `n numele celor 9.000 de membri de sindicat de pe raza jude]ului nostru. “Cu tot cu reducerea de 25% a salariilor, nedecontarea navetei `i afecteaz\ foarte tare pe to]i angaja]ii din sistem, de la titulari p=n\ la femeia de serviciu. La nivelul Biroului Juridic al FSLI am demarat ac]iunea de dare `n judecat\ a Ministerului pentru reducerea celor 25 de procente din indemniza]ia de concediu”, a declarat Constantin Cernica, liderul Sindicatului ~nv\]\m=nt “Spiru Haret” Suceava, afiliat FSLI.
De precizat c\ profesorii au revenit `n [coli din data de 1 septembrie, fiind prezen]i la catedre pentru a stabili orarul, pentru a-[i lua `n primire s\lile de clas\ [i a pune la punct cele necesare `nceperii anului [colar `n condi]ii optime. (Oana PAULIUC)

Vezi si

O autocisternă a ajuns într-un șanț, între Fălticeni și Spătărești

Vineri, în jurul orei 15.oo, o autocisternă a ieșit în afara părții carosabile, între municipiul …

No comments

  1. Exista diferente salariale intre suplinitorii calificati si necalificati.

  2. nu exista diferente la salariu intre titulari si suplinitori
    salariul e in functie de vechime si grad didactic

  3. suplinitorii nu au salarii mai mici decat titularii ;nu mai dezinformati iar salariul a scazut si la titulari si la suplinitori.