Tuesday , October 3 2023

Neconstituirea claselor de liceu se va reflecta in salariile profesorilor

N potrivit inspectorilor [colari, vor fi afectate normele, nu unit\]ile [colare `n sine, deci [i fondul de salarii, pentru c\ finan]area se face func]ie de num\rul de elevi din [coal\ n nerealizarea claselor de liceu va avea un impact negativ asupra buzunarelor profesorilor care predau `n unit\]ile [colare `n care au r\mas sute de locuri neocupate, pentru c\ `n cazul unora va sc\dea norma, deci remunera]ia va fi mai mic\, iar al]ii vor intra `n restr=ngere de activitate n doar 17 din cele 39 licee [i-au realizat planul de [colarizare pentru clasa a IX-a pentru anul 2010-2011, 851 locuri r\m=n=nd vacante `n urma admiterii computerizate
La finalul celor dou\ sesiuni de admitere a absolven]ilor de clasa a VIII-a `n unit\]ile de `nv\]\m=nt liceale de stat de pe raza jude]ului Suceava au r\mas circa 20 de clase nerealizate. La solicitarea Ministerului Educa]iei, inspectorii [colari se ocup\ de identificarea celor peste 1.000 de elevi care nu s-au reg\sit printre admi[ii la liceu, fapt ce a afectat planul de [colarizare pentru anul [colar 2010-2011. Nerealizarea claselor de liceu va avea `ns\ un impact negativ asupra buzunarelor profesorilor care predau `n unit\]ile [colare `n care au r\mas sute de locuri neocupate, pentru c\ `n cazul unora va sc\dea norma, deci remunera]ia va fi mai mic\, iar al]ii vor intra `n restr=ngere de activitate. Potrivit inspectorilor [colari, vor fi afectate normele, nu unit\]ile [colare `n sine, deci [i fondul de salarii, pentru c\ finan]area se face func]ie de num\rul de elevi din [coal\.
“Vor fi afectate un num\r de norme [i, implicit, unele discipline. Fondul de salarii va fi mai mic prin nerealizarea claselor, nu vor fi afectate `ns\ unit\]ile [colare”, a explicat inspectorul general Petru Carcalete.
N Doar 17 din cele 39 licee [i-au realizat planul de [colarizare pentru clasa a IX-a pentru anul 2010-2011
Preciz\m c\ `n urma repartiz\rii computerizate pentru admiterea `n unit\]ile liceale de stat a absolven]ilor de clasa a VIII-a, care a avut loc `n luna iulie a.c., au r\mas vacante 851 locuri. Doar 17 din cele 39 licee [i-au realizat planul de [colarizare pentru clasa a IX-a pentru anul 2010-2011. Chiar [i la Colegiul “Petru Rare[“ Suceava, care, de[i s-a bucurat [i `n acest an de elita promo]iei 2010, concuren]a fiind foarte mare la mai toate specializ\rile, au r\mas patru locuri neocupate, la specializarea filologie. Specializ\rile pe care le-au “evitat” candida]ii `n op]iunile lor apar]in, `n mare parte, profilelor tehnic [i resurse naturale [i protec]ia mediului, `ns\ [i c=teva sute de locuri la profilele uman [i real au r\mas neocupate. ~n total, este vorba despre 20 de clase `ntregi, iar restul p=n\ la 851 locuri r\mase neocupate sunt sub 20 pe specializare. Au pus probleme `n realizarea num\rului de clase prev\zut `n planul de [colarizare specializ\ri ca fabricarea produselor din lemn, construc]ii, agricultur\, filologie, industrie textil\, matematic\-informatic\, electronic\ [i automatiz\ri, protec]ia mediului [i [tiin]e sociale [i [tiin]e naturale.
De asemenea, un alt factor care a contribuit la sc\derea num\rului de elevi `n unele unit\]i liceale, dar, pe de alt\ parte, a m\rit efectivele altora, `l constituie transferul acestora dup\ admiterea computerizat\. Astfel, potrivit Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava, au fost depuse 231 solicit\ri de transfer pentru situa]ii speciale `n urma admiterii computerizate la liceu. Dintre acestea, au fost aprobate 160 cereri, fiind vorba despre transferul elevului mai aproape de domiciliu, situa]ii medicale [i gemeni, iar celelalte 71 de cereri au fost respinse. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Au început probele de furnizare a căldurii în municipiul Suceava

Thermonet a anunțat că începe, ca urmare a scăderii accentuate a temperaturilor exterioare în timpul …