Friday , September 30 2022

~n ultimii 10 ani, mii de familii au migrat din Suceava catre satele `nvecinate

Popula]ia comunelor din jurul Sucevei a crescut fa]\ de recens\m=ntul din 2002. Ora[ul Salcea r\m=ne singura localitate din jurul Sucevei unde popula]ia a sc\zut, `n vreme ce la Ad=ncata situa]ia este mai nuan]at\ pentru c\ `n 2002 era inclus\ `n limitele administrative [i actuala comun\ H=n]e[ti. Comunele Ipote[ti [i {cheia au `nregistrat, din punct de vedere procentual, cea mai mare cre[tere a num\rului de locuitori, lucru explicabil [i prin num\rul mare de case construite de sucevenii care s-au s\turat de traiul la bloc

Dinamica popula]iei `n ultimul deceniu arat\ c\ sucevenii au preferat `n num\r mare s\ se retrag\ `n localit\]i din mediul rural, apropiate municipiului re[edin]\ de jude], fapt confirmat `n bun\ m\sur\ de datele preliminarii ale recens\m=ntului popula]iei [i locuin]elor (RPL) din acest an. Fa]\ de recens\m=ntul din 2002, toate comunele din jurul municipiului Suceava au `nregistrat cre[teri ale num\rului de locuitori, `n unele cre[terea fiind foarte „sub]ire”, `n vreme ce `n altele s-a `nregistrat [i o cre[tere cu peste o mie de locuitori. Cu alte cuvinte, `n timp ce `n ultimul deceniu popula]ia municipiului Suceava a sc\zut cu aproape 15.000 de locuitori, `n unele comune popula]ia a crescut. Av=nd `n vedere dinamica sectorului imobiliar `n zonele respective [i panta tot mai descendent\ a industriei din municipiul Suceava, aceast\ cre[tere a popula]iei `n comunele limitrofe Sucevei nu poate fi pus\ doar pe seama sporului natural. Astfel, una din cele mai mici cre[teri ale popula]iei `n comunele limitrofe Sucevei ar putea fi, conform unor date preliminare, la Ad=ncata. Aici situa]ia este un pic mai delicat\ pentru c\ la precedentul recens\m=nt `n limitele acestei comune era inclus\ [i comuna H=n]e[ti. ~n 2002, la recens\m=nt au fost `nregistrate 7.801 persoane `n comuna Ad=ncata. Asta `n condi]iile `n care `n 2003 a fost `nfiin]at\ comuna H=n]e[ti. Conform estim\rilor f\cute la aceea vreme, satele care compuneau comuna H=n]e[ti ar fi avut, `n 2002, o popula]ie de 3.722 de locuitori, iar cele care au r\mas `n comuna Ad=ncata num\rau 4.079. Conform datelor preminiare de la recens\m=ntul din anul 2011, comuna Ad=ncata are doar 4.082 de locuitori, cel pu]in acesta este num\rul persoanelor recenzate rezultat `n urma prelucr\rii empirice a datelor de la recenzori. Cre[terea u[oar\ nu este foarte relevant\ `n cazul comunei Ad=ncata, dat fiind faptul c\ aceasta nu a fost, cel pu]in `n ultimele dou\ decenii, printre localit\]ile limitrofe `n care sucevenii s\ `[i doreasc\ s\ se mute [i s\ `[i fac\ o cas\.
n Salcea nu mai este cea mai populat\ localitate din jurul Sucevei
Nu acela[i lucru se poate spune `ns\ [i despre comuna {cheia. De altfel, aceasta se afl\ la polul opus al situa]iei, `nregistr=nd cea mai mare cre[tere a num\rului de locuitori la recens\m=ntul din 2011 comparativ cu cel din 2002. Astfel, dac\ `n urm\ cu aproape zece ani `n comuna {cheia figurau 7.556 de persoane, la datele preliminare ale recens\m=ntului din octombrie a.c. au fost recenzate nu mai pu]in de 9.177 de persoane, ca fiind cu domiciliul `n localitate. Nu este `ns\ exclus ca `n perioada urm\toare s\ aib\ loc, dup\ analiza mai minu]ioas\ a datelor, ni[te modific\ri, `ns\ conform datelor existente la ora actual\, comuna {cheia are un num\r de locuitori pu]in peste 10% din cel al municipiului Suceava.O astfel de situa]ie nu a `nregistrat nici m\car comuna Salcea care, `n 2002, era cea mai populat\ dintre localit\]ile limitrofe municipiului re[edin]\ de jude]. Atunci, Suceava num\ra 105.865 de locuitori `n vreme ce Salcea avea o popula]ie `n jur de 8% c=t avea re[edin]a de jude], adic\ 8.719 persoane. ~ntre timp, Salcea a devenit ora[, `n urma unor discutabile schimb\ri de ordin administrativ produse `n anul 2003. De atunci [i p=n\ `n 2011, ora[ul Salcea a `nregistrat o involu]ie `n ceea ce prive[te popula]ia, cel pu]in din datele preliminare cu privire la persoanele recenzate `n 2011 c=nd num\rul acestora a ajuns la numai 7.105. De altfel, este singura localitate limitrof\ Sucevei unde s-a `nregistrat o sc\dere a num\rului de locuitori. Dup\ {cheia [i Salcea, localitatea limitrof\ Sucevei cu cel mai mare num\r de locuitori este comuna Bosanci. Datele preliminare culese de recenzori arat\ c\ `n octombre 2011 au fost `nregistrate 6.916 persoane, fa]\ de anul 2002 cre[terea popula]iei fiind `n jur de 10 procente. Conform recens\m=ntul efectuat cu un deceniu `n urm\, `n Bosanci erau 6.275 de locuitori. De men]ionat c\ nici Bosanci nu a fost o localitate care s\ fie din cele mai atractive pentru sucevenii care au dorit s\ `[i fac\ o cas\, dar cu toate acestea num\rul de locuitori a crescut considerabil chiar [i dac\ este de notorietate faptul c\ mul]i locuitori lucreaz\ `n str\in\tate.
n localit\]i cu popula]ie similar\, dar cu dinamic\ diferit\
La distan]\ considerabil\ de Bosanci urmeaz\ comuna Ipote[ti cu 5.415 persoane recenzate `n acest an. Din punct de vedere procentual, comuna Ipote[ti `nregistreaz\ `ns\ o cre[tere a popula]iei comparativ cu procentul `nregistrat de comuna {cheia, adic\ `n jur de 20%. Men]ion\m c\ `n 2002, num\rul de locuitori `nregistrat `n comuna Ipote[ti era de 4.543, cu aproape 900 mai pu]in dec=t 1n octombrie a.c. De asemenea, trebuie spus c\ de[i din satele Ipote[tiului au plecat mul]i oameni peste hotare, comuna a reprezentat o atrac]ie permanent\ pentru sucevenii cu dare de m=n\ [i care voiau s\ `[i fac\ o cas\ `ntr-o zon\ mai lini[tit\. At=t de mare a fost atrac]ia pentru aceast\ comun\, `nc=t `n perioada de boom imobiliar pre]urile terenurilor erau peste cele de la {cheia.Comuna Moara, o alt\ localitate care a fost [i este `n continuare un magnet pentru cei ce vor s\ se stabileasc\ `n zonele reziden]iale periurbane, a `nregistrat o u[oar\ cre[tere a num\rului de locuitori. ~n cazul acestei localit\]i au fost [i cazuri relativ multe de persoane plecate la munc\ peste hotare, dar [i poate un pic mai mult fa]\ de alte comune limitrofe, de persoane care s-au stabilit `n municipiul Suceava. Cu toate acestea, num\rul locuin]elor a crescut considerabil, ca [i al locuitorilor, `ns\ nu chiar `ntr-o m\sur\ at=t de mare. Astfel, compar=nd datele cu privire la dinamica popula]iei – 4.329 de locuitori `n 2002 fa]\ de 4.592 `n 2011 – observ\m c\ la Moara cre[terea num\rului de locuitori a fost pu]in peste 5%.La mic\ distan]\ fa]\ de comuna Moara urmeaz\, ca num\r de locuitori, comuna P\tr\u]i cu 4.450 de persoane, conform datelor preliminare ale recens\m=ntului din acest an. Cre[terea num\rului de locuitori este [i `n aceast\ localitate, dar tot `ntr-o propor]ie similar\ cu cea din comuna Moara, c=nd au fost `nregistra]i oficial 4.321 de locuitori. Locul urm\tor este ocupat de comuna Mitocu Dragomirnei. De[i num\rul de locuitori, conform recens\m=ntului din acest an, este pu]in sub cel din P\tr\u]i [i anume 4.421, cre[terea `nregistrat\ `n ultimul deceniu este, din punct de vedere procentual, una semnificativ\, pu]in peste 11%. Conform datelor recens\m=ntului din 2002, `n comuna Mitocu Dragomirnei au fost `nregistrate oficial 3.998 de persoane. La fel ca `n celelalte comune din Suceava, at=t limitrofe municipiului re[edin]\ de jude] c=t [i din alte zone, sunt cazuri de persoane plecate la munc\ `n str\in\tate. Spre deosebire de localit\]i precum {cheia, Ipote[ti sau Moara, `n comuna Mitocu Dragomirnei nu a fost dinamica imobiliar\ at=t de mare, `ns\ au fost semnale `n acest sens mai `n ultimii patru – cini ani. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …

No comments

  1. Fug cetatenii de maretele realizari ale primarilor-frati Lungu….