Tuesday , November 28 2023

~n Suceava se ridica mai multe case dec=t `n toata Oltenia

Presa central\ a ajuns s\  considere jude]ul nostru, fa]\ de cele cinci jude]e oltene[ti luate ca termen de compara]ie, un “El Dorado” pe pia]a locuin]elor n datele statistice na]ionale referitoare la construc]iile de case noi pe parcursul anului trecut ne pozi]ioneaz\ pe locul doi, la nivel na]ional, dup\ Ilfov – Bucure[ti n pe aceea[i pozi]ie se situeaz\ Suceava [i `n primul semestru a acestui an, cu precizarea c\ num\rul de locuin]e terminate a crescut, iar num\rul autoriza]iilor de construire nou solicitate este `n sc\dere n majoritatea locuin]elor din Suceava se fac `n regie proprie

Ziarul Financiar a prezentat zilele trecute o analiz\ privind pia]a construc]iilor de locuin]e na]ional\, publica]ia central\ manifest=nd o oarecare surprindere legat\ de faptul c\ `ntr-un jude] ca Suceava, unde economia este la un nivel modest, se construie[te at=t de mult.  „Cu o singur\ firm\ între primele 300 din ]ar\ în func]ie de cifra de afaceri, fabrica de prelucrare a lemnului din R\d\u]i, de]inut\ de austriecii de la Egger – jude]ul Suceava, continu\ s\ fie un El Dorado pe pia]a locuin]elor. Dup\ Ilfov-Bucure[ti, jude]ul din nord-estul ]\rii a construit cu bani din Italia [i Spania cele mai multe case din România anul trecut, aproape 3.700, cu 20% mai multe decât toat\ Oltenia la un loc, în cinci jude]e”, se arat\ `n Ziarul Financiar.
La nivel na]ional,  pia]a caselor din România a continuat s\ se “atrofieze” anul trecut, într-un ritm mai alert fa]\ de anul 2009, dup\ ce iner]ia proiectelor din anii de boom s-a estompat, finan]\rile private au lipsit, iar programul “Prima cas\” nu a reu[it s\ mi[te pia]a.
~n `ntreaga ]ar\, aproape 49.000 de locuin]e au fost construite `n anul 2010, în sc\dere cu 23% fa]\ de 2009, din care mai pu]in de 3.000 de unit\]i au fost realizate din bani publici, mai pu]in de jum\tate fa]\ de anul anterior.
Circa 60% din casele noi ridicate sunt concentrate în zece jude]e din România, unde regiunea Bucure[ti-Ilfov î[i adjudec\ în mod tradi]ional pozi]ia de lider, cu 6.700 de locuin]e livrate, în sc\dere cu 17%, în timp ce Suceava a devenit anul trecut al doilea jude] din ]ar\, cu 3.700 de unit\]i, în sc\dere cu doar 9%.
~n jude] se construie[te mai mult `n jurul ora[elor
Autorit\]ile sucevene au explicat pentru Ziarul Na]ional  c\ se construie[te în general în jurul ora[ului, la o distan]\ de pân\ la 5-6 kilometri, pia]a reziden]ial\ tr\ind în primul rând din banii trimi[i de românii pleca]i la munc\ în afar\. “Din datele pe care le avem noi, cei mai mul]i oameni care î[i construiesc acum case au bani de la rude plecate în afara ]\rii, în general în Italia [i Spania”, a declarat Angela Zarojanu, subprefectul jude]ului Suceava. “Cei mai mul]i aveau deja terenuri în jurul Sucevei, în zone ca Mitoc, {cheia sau Ipote[ti, [i au început s\ construiasc\ locuin]e acolo”, a mai spus subprefectul Angela Zarojanu.
Periferia municipiului re[edin]\ de jude] dar [i a altor ora[e importante, precum R\d\u]i, C=mpulung, Gura Humorului este  marcat\ de o relativ\ efervescen]\ imobiliar\, autorit\]ile locale estimând num\rul proiectelor din zon\ la câteva sute doar pe l=ng\ Suceava.  Un num\r important de proiecte de construc]ie sunt  concentrate de exemplu `n  zona lacului Dragomirna, recent pus `n discu]ie dup\ ce o deversare de ape prost gestionat\ a dus la inundarea mai multor zeci de locuin]e `n aval. Aceasta ar fi o regiune cu poten]ial turistic situat\ la doar câ]iva kilometri de municipiul Suceava, care a atras [i aten]ia unui grup de investitiori din care face parte [i Drago[ Pav\l, fondatorul Dedeman, pentru realizarea unui teren de golf.
Cele mai multe locuin]e se ridic\ `n regie proprie
Companiile de construc]ii sucevene nu au mare c=[tig din aceast\ afacere fiindc\ majoritatea proiectelor se fac în regie proprie, cererea pentru proiecte mai mari de blocuri fiind destul de sc\zut\. Mihai Ursan, director economic la General Construct, una dintre cele mai mari firme de profil din Su-ceava, cu afaceri de 60 milioane de  lei -14 milioane de  euro în 2010, a explicat Ziarului Financiar c\ a livrat anul trecut 54 de apartamente, rezultatul unor proiecte începute în 2008 [i 2009, îns\ de atunci nu a mai început dezvolt\ri similare. “Lumea prefer\ s\ lucreze în regie proprie”, sus]ine constructorul, care apreciaz\ c\ pentru un metru p\trat construit costurile oscileaz\ în jurul valorii de 600 de euro.
Pentru Ziarul Financiar relevant este faptul c\ cea mai mare investi]ie a ultimilor ani din jude]ul Suceava  a fost realizat\ de c\tre austriecii de la Egger, care au avut anul trecut în fabrica de prelucrare a lemnului din R\d\u]i venituri de peste 100 de milioane de euro. Suceava a mai atras investi]ii în trei malluri, care au zile mai bune `n în perioada vacan]elor, când sucevenii pleca]i `n str\in\tate se întorc temporar acas\.
N jude]ul Cluj, detronat de Suceava la construc]ia de locuin]e `n ultimii ani
Suceava a detronat anul trecut jude]ul Cluj în topul construc]iei de locuin]e, dup\ ce în inima Transilvaniei num\rul de case realizate a sc\zut anul de la 6.700 de unit\]i la 3.200, cu peste 50%, `ntre anii 2009 [i 2010.
“Pia]a a crescut artificial în Cluj mai mult decât în orice alt ora[ din ]ar\”, spune Cristina M\rginean, consilier economic în cadrul prefecturii Cluj. “Ajunsesem la un record pe ]ar\ la costul pe metru p\trat construit. Foarte mul]i investitori, chiar [i locali, au alocat bani pentru construc]ia de apartamente, îns\ dup\ venirea crizei cei mai mul]i au r\mas cu ele. Num\rul mare de locuin]e livrate pân\ în 2010 a fost rezultatul acestor investi]ii. Dup\ venirea crizei, proiectele s-au oprit”, explic\ M\rginean. Dac\ la Cluj imobiliarele au crescut artificial, în Oltenia pia]a locuin]elor este aproape inexistent\. Per total, în cele cinci jude]e – Dolj, Gorj, Mehedin]i, Olt [i Vâlcea – au fost construite doar 3.086 de locuin]e, cu 20% mai pu]ine decât în Suceava.
Doar Dolj [i Vâlcea s-au apropiat de pragul de 1.000 de unit\]i realizate, în timp ce Mehedin]i [i Gorj, la fel ca un alt jude] din sud, Teleorman, aproape nu exist\ pe pia]a locuin]elor.
În jude]ele din Oltenia se afl\ 12 din cele mai mari 300 de firme din România în func]ie de cifra de afaceri, majoritatea fiind din energie (CEZ, complexurile energetice Rovinari, Turceni [i Craiova, Societatea Na]ional\ a Lignitului Oltenia) [i industrie (Oltchim, TMK Artrom, Alro sau Pirelli). Aceste companii, la care poate fi ad\ugat\ [i investi]ia Ford [i a componenti[tilor atra[i în zon\, nu au îns\ acela[i efect asupra pie]ei locuin]elor ca miile de suceveni care lucreaz\ pe bani de dou\ ori mai mul]i în str\in\tate.
Construc]ia caselor în mediul rural, în apropierea ora[elor mari, a devenit un trend dominant pe o pia]\ imobiliar\ în care proiectele dezvoltatorilor sunt din ce în ce mai pu]ine. Dac\ la nivel rural num\rul construc]iilor a sc\zut cu doar 15% anul trecut, în ora[e declinul se situeaz\ la 30%, conform datelor de la Institutul Na]ional de Statistic\, astfel c\ locuin]ele noi construite în mediul rural au ajuns la o pondere de 53% din total, la nivel na]ional. Mai bine se vede declinul pie]ei dezvoltatorilor imobiliari din statistica legat\ de locuin]ele construite în blocuri, unde num\rul apartamentelor ridicate în cl\diri cu cel pu]in patru etaje a sc\zut cu 43% anul trecut.
N mai multe locuin]e terminate,  mai pu]ini suceveni doresc s\ `[i construiasc\ o cas\ nou\
~n acest an, `n jude]ul Suceava, statistica relev\ totu[i o sc\dere a num\rului de autoriza]ii de construire solicitate la administra]iile locale, fa]\ de anul precedent. Se constat\ o cre[tere `ns\ a num\rului de locuin]e terminate `n mediul rural, ceea ce `nseamn\ c\ sucevenii care au decis s\ `[i ridice o cas\ `n anii anteriori, anul acesta s-au hot\r=t s\ termine lucr\rile. Chiar [i `n condi]iile acestea, num\rul de autoriza]ii de construire eliberate `n prima jum\tate a acestui an plaseaz\ jude]ul nostru pe locul doi la nivel na]ional, dup\ jude]ul Ilfov [i pe primul loc `n cadrul Regiunii Nord – Est.
Conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, `n luna iulie  a anului 2011 în jude]ul Suceava au fost eliberate un num\r de 279 autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale.
Num\rul autoriza]iilor de construire pentru cl\diri reziden]iale a înregistrat o cre[tere cu 0,4% comparativ cu luna iunie 2011.  Fa]\ de luna iulie 2010 num\rul autoriza]iilor de construire pentru cl\diri reziden]iale a sc\zut cu 6,4%.
Din num\rul total de autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale din luna iulie 2011 în jude]ul Suceava, 25,1% au fost eliberate în mediul urban [i 74,9% în mediul rural. Jude]ul Suceava se afl\ pe locul doi pe ]ar\, dup\ jude]ul Ilfov, de]inând 7,2% din num\rul total al autoriza]iilor pentru cl\diri reziden]iale eliberate în luna iulie  2011.  ~n cadrul regiunii Nord-Est, de]inând 31,6% din num\rul de autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale eliberate în luna iulie 2011, jude]ul Suceava se afl\ pe primul loc, fiind urmat de jude]ele: Neam] – cu 20,9% din totalul autoriza]iilor, Ia[i –  16,5%, Bac\u – 13,0%, Boto[ani – 11,6% [i Vaslui – 6,4%.
~n perioada 1.01. – 31.07.2011 în jude]ul Suceava s-au eliberat 1529 autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale, cu 5,1% mai pu]ine fa]\ de aceea[i perioad\ a anului 2010.
~n ceea ce prive[te num\rul de locuin]e terminate, `n trimestrul doi al acestui an, au fost terminate un num\r de 849 locuin]e, cu 254 locuin]e mai multe fa]\ de primul trimestru [i cu 23 locuin]e mai pu]ine fa]\ de trimestrul doi al anului  2010.
Ponderea cea mai mare a locuin]elor terminate în al doilea trimestru al acestui an  a fost în mediul rural, 522 locuin]e, reprezentând 61,5% din totalul locuin]elor, num\rul lor fiind în cre[tere cu 134,1% fa]\ de trimestrul `nt=i al anului 2011 [i cu 12,5% fa]\ de trimestrul doi al anului  2010.
~n mediul urban au fost terminate 327 locuin]e – 38,5% din totalul locuin]elor, num\rul lor fiind egal cu cel înregistrat în trimestrul `nt=i a.c. dar în sc\dere cu 19,9% fa]\ de trimestrul doi din anul trecut.
Analiza pe surse de finan]are relev\ faptul c\, în trimestrul II 2011, 98,0% au fost realizate din fonduri private, respectiv din fondurile proprii ale persoanelor juridice [i fizice [i 2,0%  din total locuin]e terminate au fost realizate din fonduri publice. ~n semestrul `nt=i al anului  2011 au fost terminate 1444 locuin]e, cu 12,1% mai multe fa]\ de semestrul `nt=i al anului precedent. (N.R.)

Vezi si

Accident la Dumbrăveni – două persoane au ajuns la spital

Luni seara, în jurul orei 19.30, un autoturism ieșit în afara părții carosabile, pe raza …