Sunday , January 29 2023

~n sesiunea de toamna, alti 458 de absolventi de liceu au ales sa-si continue studiile la Universitatea din Suceava

La  Facultatea de Silvicultur\, dup\ admiterea din toamn\, at=t locurile subven]ionate c=t [i cele cu tax\ s-au ocupat integral N `n cadrul Facult\]ii de Istorie [i Geografie, la majoritatea specializ\rilor num\rul celor `nmatricula]i nu a trecut de zece N pentru master au fost admi[i 1.165 de absolven]i de facultate
De[i Comisia de Admitere a Universit\]ii “{tefan cel Mare” [i-a motivat prelungirea sesiunii de `nmatriculare din toamn\ ca urmare a “solicit\rilor primite din partea candida]ilor”, num\rul celor care au ales s\ dob=ndeasc\ statutul de student al USV `n ultimele zile a fost incontestabil mai mic `n compara]ie cu m\rimea ofertei institu]iei sucevene.
Cu o s\pt\m=n\ `naintea debutului noului an universitar, USV a publicat num\rul studentilor care [i-au asigurat `n aceast\ toamn\ un loc la una din direc]iile de studiu ale universit\]ii sucevene, pentru care s-au `nscris ini]ial.
Sesiunea din toamn\ a adus institu]iei `nc\ 458 de absolven]i la [apte din cele nou\ programe de studiu ale sale, la Facultatea de Educa]ie Fizic\ [i Sport [i {tiin]e ale Educa]iei, locurile at=t cele bugetate c=t [i cele cu tax\ fiind ocupate integral `nc\ din prima sesiune de admitere.
Num\rul locurilor neocupate reportate pentru sesiunea din toamn\ a fost de 136 locuri subven]ionate de la bugetul de stat [i 1231 de locuri cu tax\.
La Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\, facultate `n cadrul c\reia `nmatricul\rile au ]inut p=n\ la data de 23 septembrie, cei mai mul]i candida]i au ales s\ studieze `n urm\torii trei ani Administra]ia Public\ (24) sau Managementul (26). Chiar [i `n aceste condi]ii, num\rul locurilor cu tax\ neocupate la cele dou\ specializ\ri men]ionate este de 23, respective 15. Situa]ie mai delicat\ `nt=lnim `n cazul specializ\rilor Cibernetic\ economic\ unde pentru 74 de locuri disponibile s-au `nscris doar doi candida]i sau Economie General\ [i Comunicare Economic\ unde pentru 37 de locuri cu tax\ s-au `nscris patru candida]i. Pentru a studia Dreptul `n cadrul USV au mai optat [ase absolven]i, Afaceri interna]ionale- [ase admi[i, Finan]e [i b\nci- 12 admi[i, Economia comer]ului, serviciilor [i turismului- 13 admi[i.
La Facultatea de Silvicultur\, dup\ finalizarea sesiunii de admitere din toamn\, at=t locurile subven]ionate c=t [i cele cu tax\ s-au ocupat integral.
La Facultatea de Limb\ [i {tiin]e ale Comunic\rii, specializarea Rom=n\- Italian\ din cele 87 de locuri care au fost puse la b\taie pentru sesiunea din toamn\ au fost ocupate doar dou\. Cei mai mul]i dintre candida]ii tomnatici au optat pentru specializ\rile Englez\- German\/ Rom=n\ (11) [i Rom=n\- Francez\/German\.
~n cadrul Facult\]ii de Istorie [i Geografie, la majoritatea specializ\rilor num\rul celor admi[i nu a trecut de zece: {tiin]e politice- 7, Muzeologie- 2, Geografie- 1, Filosofie -6, RISE- 6, Geografia mediului- 7.
La Facultatea de Mecanic\, Mecatronic\ [i Management, la trei din cele [ase specializ\ri, nici m\car locurile subven]ionate de la bugetul de stat nu au fost ocupate integral. Este vorba despre Mecatronic\ ([ase admi[i), Inginerie economic\ `n domeniul mecanic ([apte) [i Echipamente pentru procese industriale (14 admi[i).
N 1.165 de absolven]i de facultate au ales s\ fac\ masterul `n cadrul USV
Pentru studiile masterale, au fost scoase la concurs 340 de locuri finan]ate de la bugetul de stat, cele mai multe pentru facult\]ile de Inginerie Alimentar\, Istorie [i Geografie [i Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor  [i 1240 de locuri cu tax\. Cei mai mul]i absolven]i care au decis s\-[i continue studiile postuniversitate `n cadrul USV au optat pentru specializ\ri precum Administrarea afacerilor, Contabilitate, Geografie sau Inginerie Alimetar\. La polul opus se afl\ masterele `n domenii precum  Istoria, Filosofia sau Mecatronica, domenii care au adunat mai pu]in de 15 candida]i fiecare.
Cele nou\ facult\]i ale universit\]ii sucevene au scos la concurs un total de 2.773 de locuri, dintre care 906 locuri au fost subven]ionate de bugetul de stat, locurile neocupate din cele propuse [i aprobate report=ndu-se pentru sesiunea de admiteri din toamn\. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …

No comments

  1. , listele cu caminele unde sunt afisate, cine se misca asa greu.TRaim intr.o epoca moderna avem net ,pc , puneti si voi astia competenti de asa ceva sa aflam si noi astia studentii..frate