Thursday , December 1 2022

Mortii de la Slobozia au lucrat ani de zile la firma lui H=ntar dar au fost angajati cu doua saptam=ni `nainte de accident

De[i lucrau, unul de un an, altul de patru ani la fabrica de tocat cauciucuri de la Slobozia, Toader Pribeagu [i Gheorghe Cristinel Prodan aveau `ncheiate contracte de munc\ legale abia `ncep=nd cu data de 25 mai 2011 rudele familiei lui Toader Pribeagu sus]in c\ b\rbatul a mai avut un accident de munc\ la fabric\, la sf=r[itul lunii aprilie, `n perioada c=nd nu era angajat legal [i afost nevoit s\ se trateze singur, acas\, mai ales c\ ar fi fost amenin]at de reprezentan]i ai lui H=n]ar s\ nu spun\ nimic despre accident n sicriele cu trupurile celor doi suceveni omor=]i `n explozia de la fabrica de la Slobozia vor ajunge `n aceast\ sear\ acas\
Modul `n care s-a lucrat la fabrica de procesare a cauciucurilor de la Slobozia, p=n\ s\ se `nt=mple tragedia care a dus la moartea a doi oameni, angaja]i la sf=r[itul lunii mai, conform datelor furnizate de Inspectoratul Teritorial de Munc\, dar  lucr\tori de patru ani `n unitate, conform declara]iilor oamenilor care i-au cunoscut [i cu care au lucrat `mpreun\, constituie provocarea perfect\ pentru inspectorii de la ITM Suceava [i pentru [efii lor de la Inspec]ia Muncii din subordinea direct\ a Ministerului Muncii, Familiei [i Protec]iei Sociale, care au preluat ancheta. Toader Pribeagu, de 56 ani, din Gura Solcii  lucra `n firm\ de peste un an iar  Gheorghe Cristinel Prodan, de 23 de ani, din satul }ibeni presta la societatea comercial\ de la Slobozia de patru ani.
De remarcat faptul c\ `n luna mai a acestui an patronul firmei Super Mag Imperial a angajat 33 de salaria]i, conform eviden]elor ITM Suceava. Printre ace[tia, [i cei trei b\rba]i victime ale exploziei din diminea]a zilei de joi, 9 iunie, din care doi au `ncetat din via]\. Un asemenea eveniment este, f\r\ doar [i poate, nefast pentru afacere.
N  contracte de munc\  `ncheiate cu dou\ s\pt\m=ni `nainte de moarte
Fabrica de procesare a cauciucurilor apar]in=nd firmei Super Mag Imperial din satul Slobozia, comuna Gr\nice[ti, este `nregistrat\ la Inspectoratul Teritorial de Munc\ Suceava cu un num\r de 115 angaja]i. Dintre ace[tia, 33 au fost `ncadra]i `n munc\ cu forme legale abia `n luna mai a acestui an.
“Cele trei victime ale exploziei care a avut loc `n diminea]a zilei de 9 iunie, figureaz\ ca angaja]i `ncep=nd cu data de 25 mai 2011”, a confirmat inspectorul [ef al ITM Suceava, Ionu] Cre]uteac.
~n realitate `ns\,Toader Pribeagu, de 56 ani, din Gura Solcii, tat\ a zece copii, lucra `n fabrica de procesare a cauciucurilor apar]in=nd fimei Super Mag Imperial de peste un an iar  Gheorghe Cristinel Prodan, de 23 de ani, din satul }ibeni, comuna Satu Mare, muncea la fabric\ de aproximativ patru ani.  ~n luna mai a acestui an, conducerea societ\]ii a decis s\ `ncheie contracte de munc\ pentru `nc\ 33 de muncitori care lucrau deja, cel mai probabil f\r\ forme legale.
Inspectorii de munc\ urmeaz\ s\ stea de vorb\, `n mod oficial,  at=t cu angaja]ii unit\]ii cu  [efii acestora dar [i cu rudele victimelor ucise sau r\nite `n urma accidentului de joi diminea]\.
Odat\ cu dezvoltarea cazului, ies la iveal\ [i alte prevederi nerespectate din legispal]ia privind protec]ia muncii. Potrivit func]ionarilor de la ITM,  angaja]ii de la fabrica de procesare a cauciucurilor de la Slobozia, care lucrau `ntr-un mediu toxic, potrivit legisla]iei ar fi trebuit s\ primeasc\ 0,5 litri de lapte pe zi,  un fel de antidot care să-i ajute pe timpul orelor de lucru. ~n realitate nu au primit nimic, nici m\car un pahar cu ap\.
N  probleme de protec]ia muncii, ce vor trebui analizate
Potrivit  articolului 14 din Legea  319/2006 privind protec]ia [i securitatea muncii, „alimenta]ia de protec]ie se acord\ `n mod obligatoriu [i gratuit de c\tre angajatori persoanelor care lucreaz\ `n condi]ii de munc\ ce impun acest lucru [i se stabile[te prin contractul colectiv de munca [i/sau contractul individual de munc\”.
La Suceava a sosit mar]i diminea]\, un expert pe probleme de accidente colective de munc\ [i explozii din cadrul Inspec]iei Muncii din Bucure[ti care `mpreun\ cu doi inspectori de la Inspectoratul Teritorial de Munc\ s-au deplasat la fabrica de procesare a cauciucurilor din satul  Slobozia pentru  a continua cercet\rile. Inspec]ia Muncii  a cerut Institutului  Naţional pentru Securitate Minier\ [i Protec]ie Antiexploziv\ (INSEMEX) Petro[ani s\ efectueze o expertiz\ cu privire la condi]iile `n care a avut loc explozia [i condi]iile `n care praful de cauciuc poate duce la deflagra]ie. Inspectorii ITM au solicitat  compartimentului care se ocup\ de protec]ia muncii `n fabric\ s\ prezinte fi[ele de instructaj pe aceast\ linie ale victimelor exploziei `ns\ cei din conducerea fabricii unde s-a produs tragedia au explicat c\ fi[ele de instructaj se afl\ la cineva care nu se afl\ `n incinta fabricii.
{eful ITM Suceava, Ionu] Cre]uleac a explicat c\ cercet\rile pe linie de protec]ie a muncii “vizeaz\ modul `n care angajatorii respect\ obliga]iile pe care le au cu privire la securitatea [i s\n\tatea muncii precum [i alte dispozi]ii prev\zute de lege. Mare parte din verific\rile f\cute de  inspectorii de  protec]ie a muncii este de natur\ documentar\. Ne folosim [i de expertiza altor structuri pe fiecare domeniu `n parte, cum ar fi raportul de medicin\ legal\, raportul Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\, expertiza INCD-INSEMEX Petro[ani. ~n final toate acestea vor duce la stabilirea concluziilor privind accidentul colectiv de munc\ de la fabrica respectiv\”, ne-a spus [eful ITM, Ionu] Cre]uleac.
N Toader Pribeagu a mai suferit un accident de munc\ la sf=r[itul lunii aprilie, pe c=nd lucra la negru
Rudele familiei lui Toader Pribeagu sus]in c\ b\rbatul a mai avut un accident de munc\ la fabric\, la sf=r[itul lunii aprilie, `n perioada c=nd nu era angajat legal. El a fost nevoit s\ stea acas\ dou\ s\pt\m=ni dar pentru c\ nu era pl\tit dec=t pentru perioada c=t lucra efectiv, a revenit la locul de munc\. “I-a fost zdrobit\ pulpa piciorului [i s-a t\iat la o m=n\ la un utilaj de acolo  [i nici nu a avut curajul s\ mearg\ la spital c\ `l `ntrebau unde s-a accidentat. S-a tratat cum a putut acas\ pentru c\ nu avea ce s\ fac\. Angajata care a fost trimis\ de patron la familie le-a sugerat  c\ ar fi bine s\ nu declare  “ceva”  `n defavoarea conducerii fabricii ”, a declarat una dintre rudele victimei.
N Sicriele cu trupurile celor doi suceveni omor=]i `n explozia de la fabrica de la Slobozia vor ajunge `n aceast\ sear\ acas\
Sicriele cu trupurile celor  doi suceveni care au decedat `n Spitalul de Ar[i din Bucure[ti, victime ale exploziei produse joi diminea]\, s\pt\m=na trecut\ la fabrica de procesare a cauciucurilor Super Mag Imperial din Slobozia vor ajunge la casele lor abia `n seara acestei zile. Ast\zi se va face necropsia, pentru stabilirea exact\ a cauzei mor]ii, probele prelevate de medicii legi[ti urm=nd s\ contribuie la finalizarea corect\ a anchetei demarate de poli]i[ti, procurori [i inspectori de protec]ie a muncii. Din partea patronului societ\]ii unde s-a produs tragedia, familiile lui Toader Pribeagu [i cea a lui Gheorghe Cristinel Prodan au primit c=te 30 de milioane de lei vechi. Familia lui Toader Pribeagu a mai luat `nc\ 10 milioane de lei vechi, pe care `l credeau ajutor dar despre care au aflat apoi c\ `nseamn\ salariul celui acum decedat. Conducerea firmei a pl\tit [i o firm\ de pompe funebre care s\ se ocupe de transportul corpurilor ne`nsufle]ite a victimelor exploziei de s\pt\m=na trecut\ la domiciliile lor. Merit\ amintit faptul c\ pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur,  a donat 20 de milioane de lei vechi  familiei lui Toader Pribeagu [i 10 milioane de lei vechi familiei lui Gheorghe Cristinel Prodan.
Cea de-a treia victim\ a exploziei, Daniel {alg\u, de 33  ani,din Mili[\u]i este `n continuare internat\  la Spitalul de Ar[i din Capital\, fiind `n continuare sub supravegherea medicilor. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …