Wednesday , November 30 2022

Morfina si citostaticile – suficiente la Spitalul Judetean cel putin doua luni

Directorul medical al unit\]ii spitalice[ti jude]ene, doctorul oncolog Doina Ganea Motan, arat\ c\ stocurile de morfin\ [i citostatice necesare sunt asigurate pentru urm\toarele dou\ luni
Criza morfinei [i a medicamentelor citostatice necesare bolnavilor de cancer nu a afectat Spitalul Jude]ean Suceava. Cel pu]in a[a declar\ conducerea unit\]ii spitalice[ti sucevene, prin vocea directorului medical [i a managerului unit\]ii. Directorul medical Doina Ganea Motan, doctor oncolog [i, din acest punct de vedere, bun\ cunosc\toare a situa]iei `n ceea ce prive[te aprovizionarea cu acest gen de medicamente de baz\ pentru tratarea maladiilor canceroase a ar\tat c\ exist\ `n stoc un num\r de 894 de morfin\ fiole, achizi]ionate anterior de la firma Mediplus, precum [i o cantitate important\ de morfin\ pastile. Este vorba despre 182 de asemenea doze de 30 de miligrame [i 108 doze de 60 de miligrame. “Cantitatea este `ndestul\toare pentru dou\ luni [i las\ loc pentru o reaprovizionare `n acest interval, a explicat doctorul Ganea Motan. ~n ceea ce prive[te medicamentele citostatice, destinate la fel, bolnavilor de cancer, `n farmacia spitalului jude]ean exist\ de asemeni o rezerv\ important\ de asemenea substan]e farmaceutice. Doina Ganea Motan a explicat c\ `n ceea ce prive[te medicamentele citostatice, acestea pot fi cump\rate doar din farmacia Spitalului. Morfina, pentru pacien]ii interna]i este pl\tit\ din bugetul de medica]ie al spitalului, exist=nd [i posibilitatea achizi]ion\rii, contra cost, din farmacii.
Managerul Spitalului Jude]ean Suceava, Vasile R=mbu consider\ c\ discu]ia care se poart\ la nivel na]ional privin absen]a morfinei [i a altor medicamente necesare bolnavilor de cancer este artificial\, construit\ `n baza unor interese economice. “Noi de aprovizion\m cu astfel de medicamente de la firme rom=ne[ti – Mediplus Ia[i, Polisan Sibiu [i fosta Sicomed Bucure[ti, pentru morfin\. Medicamentele rom=ne[ti sunt cel pu]in la fel de bune ca [i cele din import dar problema este undeva `n zona managementului. Nu po]i l\sa o problem\ de aceast\ gravitate pe ultima zi. Este vorba despre bolnavi care nu au multe alternative. Morfina nu `ns\n\to[e[te, calmeaz\ durerile pe care ace[ti oameni le sufer\. Dac\ nici aceast\ problem\ nu o putem rezolva, unde vom ajunge? Eu cred c\ este vorba despre un management defectuos la spitalele a c\ror [efi se pl=ng c\ au r\mas f\r\ acest medicament fiindc\ nu [tiu ce firm\ str\in\ a plecat din Rom=nia. Dar firmele rom=ne[ti produc\toare de asemenea medicamente ce au?”.
Vasile R=mbu a mai ar\tat c\ la Spitalul Jude]ean Suceava, `n ultimii ani s-a reu[it ca `n economia total\ a institu]iei, ponderea salariilor s\ fie `n jur de 65%. La alte unit\]i aceasta este de 80 – 85%, de[i legal nu ar trebui s\ dep\[easc\ 70 de procente. Astfel, la Spitalul Jude]ean Suceava se poate aloca lunar pentru medicamente 20 – 25% din buget, `n condi]iile `n care majoritatea spitalelor din ]ar\ afecteaz\ pentru aceast\ cheltuial\ maxim 10%, unele neput=ndu-[i permite dec=t 8 sau chiar 6% din buget, pentru cump\rarea de medicamente. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …