Sunday , March 3 2024

Modernizarea cinematografului va fi facuta de Civica Group

N primarul Ion Lungu a anun]at c\ firma respectiv\ a c=[tigat licita]ia pentru amenajarea Centrului Cultural “Bucovina”, ce va func]iona `n spa]iul actualului cinematograf din centrul Sucevei n lucr\rile trebuie s\ fie terminate `n doi ani [i au fost adjudecate pentru suma de 8,4 milioane de lei
Dintre cele trei firme de construc]ii care au participat la licita]ia pentru amenajarea spa]iului de func]ionare a Centrului Cultural “Bucovina”, Civica Group S.A, a fost desemnat\ câ[tig\toare întrucât a f\cut oferta cea mai avantajoas\, angaj=ndu-se s\ se `ncadreze `n suma de 8,4 milioane de lei, fa]\ de cele peste nou\ milioane de lei estimate, ini]ial, prin studiul de fezabilitate. Pentru a gr\bi `nceperea lucr\rilor, Guvernul a alocat, cu c=teva luni `n urm\, pentru acest proiect suma de trei milioane de lei.
Prin urmare, Civica Grup SA va finaliza lucr\rile de modernizare a Cinematografului Modern, în incinta c\ruia va fi amenajat sediul Centrului Cultural “Bucovina”. Modernizarea cl\dirii presupune repararea acoperi[ului [i refacerea tencuielilor interioare, schimbarea instala]iilor sanitare, amenajarea unei scene [i refacerea instala]iilor acustice [i de sonorizare. Noua  institu]ie a luat na[tere în urma fuziunii a patru insitu]ii culturale din Suceava; Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu”, {coala Popular\ de Arte [i Meserii “Ion Irimescu” [i Centrul Jude]ean pentru Conservarea [i Promovarea Culturii Tradi]ionale.
Potrivit primarului Ion Lungu, lucr\rile trebuie s\ fie terminate `n 24 de luni de la semnarea contractului cu firma c=[tig\toare. Reamintim c\ imobilul `n care se afl\ acum cinematograful „Modern” a fost cedat de c\tre Guvern, `n urma demersurilor insistente f\cute cu ani `n urm\ de primarul Ion Lungu la Ministerul Culturii [i la Regia de Film RADEF, scopul declarat fiind de a moderniza cl\direa din centrul ora[ului. (Roxana CIOLTAN)

Vezi si

250 de medici stomatologi au participat la un curs organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava

Sâmbătă, 2 martie 2024, Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava (CMS-SV) a organizat o întâlnire la care …