Modernizarea Blocului Operator cere sacrificii medicilor chirurgi

reportersite
14 iulie 2011, 20:51

Ace[tia trebuie s\ `[i desf\[oare activitatea p=n\ la sf=r[itul anului `n jum\tate din num\rul de s\li pe care le aveau la dispozi]ie p=n\ `n prezent, cu modificarea programului [i afecta]i de zgomotele produse `n sectorul reabilitat – sacrificii care trebuie f\cute pentru a opera apoi `n condi]ii mai bune [i cu aparatur\ nou\

La `nceputul s\pt\m=nii au fost demarate lucr\rile de renovare a blocului operator din cadrul Spitalului Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava. P=n\ la sf=r[itul anului, aripile blocului operator de la nivelul III al Spitalului vor fi modernizate [i dotate cu aparatur\, din fonduri alocate de Consiliul Jude]ean Suceava, `n cuantum de 15 miliarde lei vechi, [i de Ministerul S\n\t\]ii, `n cuantum de 38 miliarde lei vechi. Dou\ dintre s\lile de opera]ii vor fi dotate complet cu aparatur\ nou\, iar restul par]ial, `n func]ie de vechimea aparaturii. Cu toate c\ acest lucru este unul benefic pentru desf\[urarea actului medical – cre=nd condi]ii mai bune pentru personal [i pacien]i – [i pentru imaginea unit\]ii sanitare, la momentul actual medicii chirurgi trebuie s\ fac\ anumite sacrificii.
Opera]ii dificile, `n num\r la fel de mare ca `nainte, vor trebui s\ se desf\[oare acum aglomerate `n s\li mai pu]ine [i `ntr-un program nu tocmai comod pentru doctori. Blocul operator cuprinde nou\ s\li de opera]ie, dintre care cea de neurochirurgie nu va mai fi renovat\ pentru c\ se afl\ deja la standarde decente. Celelalte opt vor fi `nchise c=te trei, astfel `nc=t activitatea s\ se poat\ desf\[ura `n continuare `n limite acceptabile. “La blocul operator vom lucra secven]ial. Am `nceput cu sectorul postoperator, iar una dintre s\lile de opera]ii a fost eliberat\ `n acest scop, pentru activitatea post-operatorie. Vor `ncepe apoi lucr\rile la primele trei s\li de opera]ie, [i sper\m ca acestea s\ fie date `n func]iune `n luna septembrie”, a explicat managerul Spitalului, Vasile R`mbu. Dac\ lucr\rile se vor finaliza la sf=r[itul anului 2011, acest lucru `nseamn\ c\ patru din cele opt s\li de opera]ie nu vor fi disponibile, pe r=nd, pentru medicii chirurgi p=n\ atunci. Acest lucru afecteaz\ at=t programarea opera]iilor pe specializ\ri, gestionara urgen]elor, c=t [i programul ca atare al medicilor, care p=n\ acum operau `n mod normal p=n\ la ora 13.00.
“Medicii chirurgi vor opera [i dup\-masa, programul se va prelungi `n blocul operator, se vor prioritiza program\rile pentru pacien]i, iar urgen]ele vor avea, bine`n]eles, `nt=ietate. Exist\ o serie de sacrificii care trebuiesc f\cute, dar chirurgii `[i doresc de mult\ vreme modernizarea s\lilor de opera]ii [i au `n]eles c\ trebuie s\ se adapteze acestei situa]ii. Vom merge [i cu [antierul [i cu activitatea medical\ `n continuare”, a mai spus Vasile R`mbu. Acesta a ad\ugat c\ pe timp de var\ num\rul interven]iilor chirurgicale este de obicei mai redus, astfel `nc=t `ntr-o prim\ faz\, cel pu]in, impactul spa]iilor mai mici din acest punct de vedere nu va fi important.
Dr. Radu Petrea, specialist `n chirurgie vascular\, a explicat c\ preg\tirea pre-operatorie este `ngreunat\ de reducerea spa]iului din blocul operator. “Instrumentarul specific fiec\rui tip de interven]ie chirurgical\ trebuie mutat dintr-o sal\ `n alta `nainte de opera]ie, iar acest lucru cere timp. Plus c\ se poate `nt=mpla s\ omi]i ceva dac\ tot le sco]i dintr-o sal\ [i le duci `n alta, [i nu po]i ie[i din sala de opera]ie apoi ca s\ g\se[ti un instrument lips\”, a explicat dr. Petrea. El a mai ad\ugat c\ programul medicilor va fi dat peste cap, [i c\ va fi nevoie s\ opereze [i noaptea. Un alt dezavantaj major pentru bunul mers al actului chirurgical este zgomotul produs `n sectorul `n care se desf\[oar\ lucr\rile. “Este un zgomot constant care devine foarte obositor `n timpul opera]iilor, mai ales dac\ trebuie s\ stai `n sal\ c=teva ore”, a spus dr. Petrea.
Din punct de vedere al igienei, sectorul postoperator `n care au `nceput lucr\rile este `nchis complet, astfel `nc=t s\ nu exist\ un risc crescut al infec]iilor pentru pacien]i. Cu toate acestea, opera]ii dificile cu risc crescut de infec]ie, cum ar fi protezarea de genunchi, nu pot fi realizate `n aceste condi]ii. Dr. Marius Gr\mad\, specialist `n acest tip de interven]ie, a precizat c\ o infec]ie cauzat\ de protezarea genunchiului poate avea consecin]e dezastruoase [i c\ trebuie a[teptat\ finalizarea renov\rii blocului operator.
Managerul Spitalului Jude]ean a spus c\ lucr\rile sunt destul de avansate `n privin]a moderniz\rii sec]iei de Terapie Intensiv\. Se lucreaz\ acum la amenajarea unor instala]ii moderne de aer [i gaze, folosite pentru `ngrijirea post-operatorie a pacien]ilor [i pentru cei afla]i `n st\ri foarte grave. ~n scopul `ngrijirii post-operatorii, au fost aglomerate mai multe paturi `mprumutate de pe alte sec]ii `n compartimentele de chirurgie. Sec]ia de chirurgie general\, condus\ de dr. Sorin H=ncu, g\zduie[te acum [i compartimentul de chirurgie plastic\, pe cel de chirurgie vascular\ [i pe cel de neurochirurgie. (Andreea DIACONU)