Tuesday , October 4 2022

Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale a semnat un proiect menit sa sustina electronic procesul educational al USV

Valerian Vreme a fost prezent ieri la Suceava, unde a semnat contractul depus de USV `n urm\ cu trei ani
La invita]ia pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur [i a deputatului Sanda-Maria Ardeleanu, duminic\, 31 iulie, Ministrul Comunica]iilor [i Societ\]ii Informa]ionale, Valerian Vreme, a fost prezent la Universitatea „{tefan cel Mare” unde a semnat contractul pentru ‚Proiectul de dezvoltare a platformelor informatice de tip e-educa]ie’, un proiect menit s\ sus]in\ electronic procesul educa]ional.
Contractul, `n valoare total\ de aproximativ un milion de euro va fi finan]at cu 40 de miliarde vechi de c\tre Guvernul Rom=niei –sum\ nerambursabil\-, urm=nd ca diferen]a de 900 de milioane s\ fie acoperit\ prin contribu]ia proprie a USV. „Am ajuns la momentul `n care dup\ evaluarea unuia dintre proiectele depuse de universitatea din Suceava `n urm\ cu aproximativ trei ani, acesta a fost aprobat, drept urmare vom semna contractul pentru finan]are, urm=nd ca ulterior speciali[ti s\-l revizuiasc\”, a declarat rectorul USV, Adrian Graur.
„E o onoare s\ semnez acest contract, iar astfel s\ sprijin comunitatea din care am plecat. Sper\m ca prin crearea acestui parteneriat cu o durat\ 24 de luni s\ d\m startul unui proces prin care s\-i apropiem pe cet\]eni de mediul virtual. Statisticile relev\ c\ 54% din popula]ia Uniunii Europene este prezent\ `n mediul virtual, `ns\ `n Rom=nia procentul este undeva la jum\tate. Sunt anumi]i factori obiectivi care ne dezavantajeaz\ din acest punct de vedere, printre care rata ridicat\ a popula]iei din mediul rural. ~n acest sens am ini]iat un program special de acoperire cu internet a acestor zone din Rom=nia, pentru crearea unei leg\turi at=t `n mediul urban c=t [i `n cel rural cu mediul virtual [i astfel s\ ne prezent\m `n viitor, cu o serie de indicatori `mbun\t\]i]i `n fa]a Europei”, a men]ionat Valerian Vreme, ministrul Comunica]iilor [i Societ\]ilor Informa]ionale.
Proiectul E-learning  î[i propune cre[terea calit\]ii [i eficien]ei în educa]ia asistat\ de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea practicilor [i a experien]elor, prin informarea continu\ cu privire la ini]iativele [i evenimentele semnificative din domeniu [i prin promovarea celor mai bune solu]ii, sisteme [i servicii pentru E-learning. „Resursa uman\ din Rom=nia este extrem de valoroas\ `n domeniul IT, Bucure[tiul devenind o capital\ regional\ a IT-ului. Multina]ionale precum Oracle, IBM sau HP sunt prezente `n Rom=nia [i recruteaz\ speciali[ti rom=ni `n domeniu”, a men]ionat ministrul.
Ministrul boto[\nean s-a declarat pl\cut impresionat de maniera `n care s-au gestionat investi]iile `n cadrul Universit\]ii „{tefan cel Mare”, de ordinea, dezvoltarea [i viitoarele proiecte ale USV, oferindu-[i sprijinul [i sus]inerea pentru realizarea urm\toarelor programe ale institu]iei.
(Adelina TALPALARIU)

Vezi si

4 șoferi reținuți de polițiștii suceveni într-o singură zi

 Duminică în jurul orei 03:20, un bărbat  în vârstă de 28 de ani, din localitatea …