Ministrii de Finante si de Munca, invitati de Flutur la o dezbatere cu mediul de afaceri sucevean

reportersite
24 martie 2011, 21:10

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, inten]ioneaz\ s\ `i aduc\ `n aceast\ var\ la Suceava pe ministrul de Finan]e [i cel al Muncii pentru o dezbatere pe probleme legate de Codul Fiscal [i Codul Muncii. Anun]ul a fost f\cut de [eful administra]iei jude]ene sucevene la primei `nt=lnire pe care a avut-o, ieri, cu membrii filialei sucevene a Uniunii Generale a Industria[ilor din Rom=nia (UGIR). ~ntrevederea la care au participat peste dou\zeci de oameni de afaceri a durat trei ore, tema fiind „Spa]iul public de dialog `ntre autorit\]ile locale, reprezentan]i ai mediului de afaceri [i organiza]iilor patronale”. Discu]iile s-au purtat cu privire la Codul Muncii [i la facilit\]ile pentru investi]ii iar `n urma discu]iilor cu oamenii de afaceri a rezultat c\ este necesar un dialog consistent `ntre ministere [i `ntreprinz\torii priva]i. ~n cadrul `nt=lnirii au fost dezb\tute prevederile mai multor acte normative, membrii UGIR sesiz=nd `n special problemele pe care le au `n g\sirea for]ei de munc\ calificate, sau controalele institu]iilor fiscale. Tocmai de aceea Gheorghe Flutur a spus c\ problemele pe care le au `ntreprinz\torii suceveni ar trebui discutate direct cu mini[trii finan]elor [i muncii. „~n aceast\ `nt=lnire ar trebui s\ `ncerc\m s\ punem cap la cap ni[te treburi legate de problemele dumneavoastr\ din mediul privat. Sper c\ organiz\m aceast\ `nt=lnire c=t mai repede, iar mini[trii s\ plece de aici cu ni[te propuneri, care s\ poat\ s\ fie materializate. {i nu doar s\ bif\m c\ ne-am `nt=lnit”, a spus Gheorghe Flutur. (D.P.)