Sunday , September 25 2022

Ministerul Educatiei a alocat 1 milion de lei pentru mobilierul claselor pregatitoare din Suceava

Ministerul Educa]iei a alocat jude]ului Suceava suma de 999.000 lei pentru dotarea a 162 de unit\]i [colare cu mobilier specific pentru func]ionarea clasei preg\titoare N reprezentan]ii MECTS au stabilit ca mobilierul pentru clasele preg\titoare s\ fie nou, cu scaune individuale [i pupitre reglabile N `n perioada urm\toare va avea loc a patra etap\ de înscriere, care va fi [i ultima, [i `n cadrul c\reia se vor putea `nscrie copiii care nu au fost cuprin[i în nicio unitate [colar\

Anul 2012 aduce înv\]\mântului câteva schimb\ri importante, printre acestea num\r=ndu-se [i introducerea `n ciclul primar a clasei preg\titoare.
Noul an [colar ce va debuta în toamn\ îi va cuprinde [i pe copiii de [ase ani, ace[tia urmând s\ intre obligatoriu în grupa preg\titoare, care precede clasa I.
Noutatea a creat numeroase dispute dat fiind faptul c\ [colile se aflau `n incapacitatea de a se adapta într-un timp atât de scurt nevoilor copiilor, `n bugetul MECTS nefiind prev\zute sume pentru achizi]ia unor dot\ri specifice copiilor de [ase ani. Ulterior, reprezentan]ii Ministerului Educa]iei au stabilit ca mobilierul pentru clasele preg\titoare s\ fie nou, cu scaune individuale [i pupitre reglabile, `n acest sens aloc=nd sume de bani cu aceast\ destina]ie.
162 de unit\]i [colare din jude]ul Suceava vor fi dotate cu mobilier [colar specific- pupitre [i scaune individuale reglabile. Cantitatea repartizat\ de c\tre MECTS jude]ului Suceava a fost determinat\ în baza num\rului de copii recenza]i, 4.995 ce urmeaz\ a fi cuprin[i în 281 de clase aprobate pentru anul [colar 2012-2013.
„Achizi]ionarea mobilierului este organizat\ de c\tre Centrul regional nord-est, I.{.J. Ia[i, care, în urma derul\rii procedurilor, va repartiza unit\]ilor [colare din jude]ul Suceava, cantit\]ile corespunz\toare. S\lile de clas\, pentru clasa preg\titoare, trebuie dotate cu mobilier [colar special cea ce înseamn\ resurse financiare mari pentru asigurarea amenaj\rii acestor spa]ii, astfel c\ bugetul alocat jude]ului Suceava pentru achizi]ionarea mobilierului este 999.000 lei”, a precizat prof. Cristian Cuciurean, inspector general `n cadrul Inspectoratului {colar Suceava.
N trei [coli generale din jude] ar putea suplimenta num\rul de locuri pentru clasa preg\titoare
Pentru c\ num\rul copiilor înscri[i îl dep\[e[te cu mult pe cel al locurilor disponibile, trei [coli sucevene au cerut permisiunea de a organiza, la `nceputul anului [colar, mai multe clase dec=t au preconizat ini]ial. Este vorba despre {coala General\ Nr. 3, {coala general\ Nr. 4 [i {coala general\ Nr. 3 C=mpulung Moldovenesc. Inspectoratul {colar Jude]ean a refuzat ini]ial cererea celor trei institu]ii de `nv\]\m=nt, solicit=nd respectarea metodologiei `n vigoare.
Pe ultima sut\ de metri, reprezentan]ii I{J au revenit asupra metodologiei, av=nd astfel permisiunea de a suplimenta num\rul de locuri la clasa I [i la cea preg\titoare `n cazul celor trei unit\]i [colare. Astfel, Inspectoratul {colar Jude]ean va putea aproba solicit\rile de suplimentare privind num\rul de locuri la clasa I [i preg\titoare, dar [colile cu pricina pot func]iona numai în cel mult dou\ schimburi.
~ncep=nd cu data de 2 mai, va avea loc a patra etap\ de înscriere, care va fi [i ultima. Aceasta va cuprinde dou\ intervale, respectiv: între 2 [i 9 mai, va avea loc înscrierea pe locurile disponibile, la unit\]ile dorite, a copiilor ai c\ror p\rin]i au solicitat înscrierea la alt\ [coal\ decât cea de circumscrip]ie, dar au fost respin[i ini]ial, din lips\ de locuri, [i între 11 [i 18 mai, ar urma s\ fie înscri[i copiii care nu au fost cuprin[i în nicio unitate.
~n data de 21 mai 2012, se va afi[a la fiecare unitate de `nv\]\m=nt listele finale ale copiilor `nscri[i `n clasa preg\titoare sau `n clasa I. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …

No comments

  1. Sa mai dea si la licee ca fiul meu invata intr-un sopron la un liceu din oraș aia nu e sala de clasa.La noi la Scheia clasele sunt fumoase si in oras la liceu invata prin camine .