Monday , October 3 2022

Milici tulbura apele in PDL blocand sansele lui Cadariu de a ajunge senator

C=]iva democrat liberali i-au s\rit `n ap\rare lui Ovidiu Milici pe considerentul c\ o candidatur\ a acestuia din partea ARD ar putea fi, pe termen lung, util\ `ns\ cei mai mul]i democrat liberali din zona de munte nici nu vor s\ aud\ 

Trecerea lui Ovidiu Milici de la PSD la For]a Civic\ [i perspectiva unei candidaturi a acestuia pe colegiul 9 de deputat – localit\]ile din bazinele r=urilor Dorna [i Bistri]a – din partea ARD a tulburat mult apele `n r=ndul democrat liberalillor din jude]ul Suceava, `ndeosebi a celor din zona de munte. Nu doar pentru c\ Ovidiu Milici a fost privit, ani `n [ir, ca adversar al PDL, chiar mai `nver[unat uneori dec=t pesedi[tii C\t\lin Nechifor [i Ovidiu Don]u – liderii organiza]iei jude]ene. Democrat liberalii din zona de munte care de altfel majoritatea locuitorilor din acea parte a jdue]ului sunt mai tradi]ionali[ti [i `[i doresc un om al lor sau, `n orice caz, un om pe care s\ `l [tie de mai mult\ vreme [i care de[i nu s-a n\scut acolo are multe leg\turi de rudenie, prietenie, afaceri etc. Ei bine, Ovidiu Milici nu se prea `nscrie `n acest tipar iar tinichelele pe care le-a avut `n anii c=nd a fost portavocea PSD contra PDL `l fac [i mai indezirabil. S=mb\t\, nu doar liberalii au avut de furc\ foarte mult cu oamenii din teritoriu, ci [i democrat – liberalii. La PDL una din marile probleme a fost perspectiva pierderii fiefului tradi]ional – zona de munte – iar candidatura lui Ovidiu Milici pe unul din cele dou\ colegii de deputat unde sunt doar localit\]i din zona de munte a fost lucrul care a nemul]umit foarte mult pe reprezentan]ii PDL. {i a[a candidatul propus, ini]ial, de PDL `n persoana lui Mircea Rusu – fost viceprimar [i, actualmente, administrator public al municipiului Vatra Dornei – nu era creditat cu foarte multe [anse contra actualului deputat Dumitru Pard\u care a plecat din PDL la PNL. Ovidiu Milici, candidat via For]a Civic\, era privit ca un aranjament ordinar pentru c\ liderul For]ei Civice, nimeni altul dec=t fostul premier Mihai R\zvan Ungureanu, este chiar finul democrat liberalului Dumitru Pard\u. De men]ionat c\ nu to]i cei din PDL au abordat `n acest mod tragic problema “Milici”, fiind [i c=]iva care au privit lucrurile ceva mai deta[at, dintr-o perspectiv\ pe termen lung. Spre exemplu, Marius Vatavu, candidatul PDL pe colegiul de Senat 4 – zonele Vicov, R\d\u]i [i Siret – a `ncercat s\ `ndulceasc\ pilula, dar nu a avut c=[tig de cauz\. Printre cei mai nemul]umi]i de intrarea `n For]a Civic\ a lui Ovidiu Milici, dar nu neap\rat foarte vocali `n acest sens, a fost Daniel Constantin Cadariu, candidatul PDL pe colegiul de Senat 1 – aproape toat\ zona de munte a jude]ului Suceava. De[i are o reputa]ie bun\ printre majoritatea ale[ilor locali ai PDL din zona de munte iar ace[tia nu sunt chiar pu]ini la num\r, Constantin Daniel Cadariu are nevoie ca `n b\t\lia pentru un loc `n Senatul Rom=niei s\ fac\ echip\ cu ni[te persoane capabile s\ atrag\ voturi [i `n cele dou\ colegii de deputat care sunt incluse `n colegiul s\u de senator. Prezen]a lui Ovidiu Milici poate ajuta mai degrab\ pe candidatul USL de pe colegiul 9 de deputat [i chiar poate s\ trag\ `n jos scorul politic pe care ARD `l va ob]ine la nivel de jude], singurul avantaj imediat put=nd fi acela c\ un rezultat slab a lui Ovidiu Milici poate avantaja un candidat al PDL de pe alte colegii. Totu[i, majoritatea democrat liberalilor nu vor s\ ri[te a[a ceva ca la ruleta ruseasc\. Nici celal\lat deputat de pe zona de munte a jude]ului – Dan Gabriel Gospodaru, ales candidat pe colegiul 10 ce include p\r]ile Humorului [i C=mpulungului – nu a fost „extaziat” de intrarea lui Ovidiu Milici `n For]a Civic\. Deocamdat\ nu s-a luat o decizie final\ `n „problema Milici”, iar `n vreme ce pe zona de munte lucrurile se tulbur\, pe zona de deal se limpezesc [i [ansele ca Sanda Maria Ardeleanu s\ fie din nou sus]inut\ de PDL la candidatura pentru un mandat de deputat pe colegiul 1 – municipiul Suceava f\r\ cartierul Burdujeni – sunt de 99,99%. (O.S.)

Vezi si

Ziua Holocaustului din România, marcată la Muzeul de Istorie Suceava prin expoziția foto-documentară ”NU PUTEM UITA…”

Ziua Holocaustului din România va fi marcată vineri, 7 octombrie 2022, ora 10, la Muzeul …