Wednesday , April 7 2021

Mii de persoane au participat, ieri, la Bucsoaia, la Hora Bucovinei

Dac\ `n anii trecu]i organizatorul era Consiliul Jude]ean Suceava, de aceast\ dat\ a fost vorba despre Asocia]ia „Produs `n Bucovina”, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur ]in=nd s\ mul]umeasc\ acestora pentru c\ au organizat acest eveniment n de[i vremea a fost destul de rea, cu frig [i ploaie, ieri s-au str=ns c=teva mii de persoane ce au participat la diverse manifest\ri folclorice sau gastronomice n st=nile au fost printre locurile cele mai vizitate, unde cei doritori au v\zut obiceiurile specifice [i au putut degusta din specialit\]i culinare  specifice st=nilor

C=teva mii de persoane au participat, duminic\, `n localitatea sucevean\ Buc[oaia, din ora[ul Frasin, la „Hora Bucovinei”, manifestare anual\ [i care marcheaz\ urcatul oilor la munte, `n acest an organizarea fiind asigurat\ de cresc\torii de animale [i produc\tori, [i nu de autorit\]i jude]ene.
Manifestarea a debutat `n centrul ora[ului Frasin, unde a fost dat semnalul plec\rii oilor la munte, fiind apoi organizat\ o parad\ a tr\surilor trase de cai.
Ac]iunea a continuat pe platoul Taberei Buc[oaia, unde, de[i vremea era nefavorabil\, fiind frig [i ploaie, s-au str=ns c=teva mii de persoane ce au participat la diverse manifest\ri folclorice sau gastronomice.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, ini]iatorul acestei ac]iuni, a deschis „Hora Bucovinei” ar\t=nd c\ la a patra edi]ie, manifestarea este organizat\ de cresc\tori de animale [i produc\torii din jude]. „~n acest an manifestarea este finan]at\ exclusiv din fonduri private”, a spus Flutur, care a subliniat c\ organizarea apar]ine de acum Asocia]iei Cresc\torilor de Animale „Plaiul Bucovinei” [i Asocia]ia „Produs `n Bucovina”. El a precizat c\ ac]iunea lansat\ `n 2008 [i sus]inut\ ulterior de autorit\]ile jude]ene [i-a atins acum scopul ini]ial, s\ fie organizat\ de cei c\rora li se adreseaz\.
Participan]ii la aceast\ manifestare au urm\rit spectacole folclorice, au vizitat st=nele amenajate `n zon\ unde s-au prezentat obiceiuri de st=n\, dar [i degust\ri de produse specifice sau s-au plimbat cu tr\surile. Printre participan]i s-au aflat directori de institu]ii descentralizate cum ar fi Petrea Dulgheru – [eful DSVSA [i Camelia Chitul – [efa Casei de Pensii; primari cum ar fi Vasile Tofan de la F\lticeni, Ionel Hrincescu de la Arbore, Grigora[ P\str\v de la Com\ne[ti, Traian Ionesi de la Moldovi]a, Virgil Saghin de la Vatra Moldovi]ei, Ioan Ghia]\ de la Boto[ana, viceprimari, dar [i candida]i pentru func]ii din administra]ia local\ din zon\, vicepre[edin]ii Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie [i Daniel Cadariu, secretarul general al PDL Suceava, deputatul Ioan B\lan, senatorul PDL Sorin Fodoreanu, deputatul Dan Gabriel Gospodaru, deputatul Sanda Maria Ardeleanu, directorul Spitalului Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou”, Vasile R=mbu, fostul secretar destat `n Ministerul S\n\t\]ii, dr. Cristian Irimie, dar [i liderul PSD Suceava, deputatul C\t\lin Nechifor sau liderul UNPR Suceava, C\t\lina Vartic.
Manifestarea de duminic\ a continuat p=n\ seara cu spectacole folclorice sus]inute de Ansamblul „Ciprian Porumbescu” [i de alte forma]ii de arti[ti. Reamintim c\ prima edi]ie a evenimentului „Hora Bucovinei” a fost organizat\ `n anul 2008, la ini]iativa lui Gheorghe Flutur, iar `n 2009 la aceast\ ac]iune a participat [i pre[edintele Traian B\sescu, care a tuns mai multe oi. Proiectul „Hora Bucovinei” a fost finan]at `n 2011 cu fonduri europene prin POR pentru cre[terea gradului de atractivitate a jude]ului Suceava [i promovarea produsului specific „Hora Bucovinei”.
Secretele specialit\]ilor culinare ciob\ne[ti, dezv\luite la „Hora Bucovinei”
~n incinta fostei tabere din Buc[oaia au fost amplasate mai multe st=ni tradi]ionale din Bucovina. St=nile au fost printre locurile cele mai vizitate, unde cei doritori au v\zut obiceiurile specifice [i au putut degusta din specialit\]i culinare ciob\ne[ti precum toc\ni]a de miel, balmo[ul, ca[ul, urda, br=nza.
Despre secretul m=nc\rii preg\tite la st=n\, ciobanii au spus c\ `n prepararea acesteia trebuie pus suflet [i dragoste, iar unele bucate p\store[ti nu se fac oric=nd [i nici de oricine. Spre exemplu, urda este un sortiment de br=nz\ la care trebuie acordat\ aten]ie foarte mare la termenele pe care le are fiecare parte din procedeul de preparare pentru a nu ie[i nici ca o past\ [i nici prea f\r=micioas\, p\str=ndu-[i mereu gustul dulce.
Comercian]ii de la st=nile amplasate `n zona Buc[oaia, veni]i de la Fundu Moldovei [i de la Frasin s-au declarat mul]umi]i de v=nzarea produselor, turi[tii prezent=nd mult interes pentru preparatele tradi]ionale. „Pre]urile sunt `n func]ie de nivelul pie]ei, pentru c\ `n cazul `n care ar fi prea ridicate, nu s-ar mai putea vinde produsul”, a spus unul dintre comercian]ii de la st=ni.
Nu numai produsele lactate, br=nzeturile, au putut fi gustate de turi[ti, ci [i bucate alese, preparate din carne de oaie. Devoalarea secretelor a fost destul de dificil\, mul]i p\str=nd t\cere cu privire la condimentele utilizate [i cantitatea `n care acestea se pun `n m=ncare. Cert este c\ succesul unei m=nc\ri din carne de oaie este legat, cel pu]in pentru `mp\timi]ii gastronomiei tradi]ionale, de g\titul la foc de lemne, preferabil e fag sau alte esen]e tari [i cu putere caloric\ mare. Spre deosebire de alte cazuri `n care por]iile servite sunt mici, la Hora Bucovinei din contr\, s-au servit por]ii de carne suficient de mari c=t s\ potoleasc\ foamea [i, `n acela[i timp, s\ `i fac\ pe unii s\ mai comande pentru c\ nu se [tie c=nd mai m\n=nc\ astfel de bun\t\]i. Era [i de unde m=nca s\n\tos, toat\ m=ncarea fiind f\cut\ `n ceaune sau alte oale mari, suficient c=t buc\t\resele s\ se poat\ „juca” pun=nd condimente sau zarzavat, `nv=rtind stra[nic din lingurile mari de lemn.
n distrac]ie maxim\ cu cai, tr\suri [i c=ini ciob\ne[ti
Nu doar m=ncarea, ci [i muzica [i dansul i-a scos pe miile de oameni din cas\, s\tui poate de monotonie [i dornici s\ petreac\, de[i se anun]ase vreme rece. Totu[i, num\rul destul de mare, poate peste a[tept\rile organizatorilor celei de-a patra edi]ie a „Horei Bocovinei”, la Buc[oaia, `n ora[ul Frasin, a demonstrat c\ a fost un real succes acest eveniment. Pe l=ng\ gastronomia local\, evenimentul organizat de Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava în parteneriat cu Asocia]ia „Produs în Bucovina”, Asocia]ia Cresc\torilor de Animale de Carne din Rom=nia şi Asocia]ia Cresc\torilor de Ovine Suceava a reu[it s\ ofere miilor de turi[ti o atmosfera pl\cut\ `ntre]inut\ de arti[ti consacra]i, dar [i de forma]ii tradi]ionale de arti[ti amatori, iar sucevenii [i turi[tii prezen]i la acest eveniment au putut s\ surprind\ prepararea unor produse culinare, specifice st=nelor.
To]i cei prezen]i au putut admira caii din zona localit\]ii Vama, cu care au venit c=]iva tineri din localitatea respectiv\ sau c=inii de la munte, rasele ciob\nesc carpatin [i ciob\nesc de Bucovina.
Vreo zece tineri veniser\ c\lare, de la Vama la Frasin, [i au st=rnit admira]ia tuturor celor de fa]\, aproape to]i c\l\re]ii venind `mbr\ca]i `n straie populare, caii lor fiind, de asemenea, `ngriji]i foarte bine, iar c=]iva cu imagina]ie mai bogat\ `mpletind coama cailor a[a de mig\los cum numai fetele `[i `mpletesc p\rul iar unul din tineri pun=nd l=ng\ urechi cozi de vulpe. To]i tinerii din Vama afi[au un aer m=ndru atunci c=nd c\l\reau [i o privire bl=nd\ atunci c=nd intrau `n vorb\ cu oamenii, spun=ndu-le de unde sunt, c=nd au venit [i c=t\ pasiune pun `n ceea ce fac. ~n jurul orei 14.00, tinerii au plecat c\lare din tab\r\ de la Buc[oaia spre mica lunc\ a Moldovei din dreptul localit\]ii Frasin [i de acolo, mai departe, c\lare p=n\ la casele lor.
Nici c=inii nu au fost l\sa]i uit\rii de turi[ti, fiecare st=n\ unde era [i c=te un c=ine era vizitat\ non – stop de turi[ti, to]i `ntreb=nd despre rasa c=inelui, v=rsta sa, numele pe care st\p=nul `l d\duse animalului. Unii mai curio[i `ntrebau dac\ e agresiv [i se convingeau rapid c=t poate fi de periculos c=nd uitau mai ciudat `n ochii dul\ului iar acesta se `ndrepta spre ei, de[i st\p=nul c=inelui f\cea eforturi s\ `l ]in\ `n les\. Al]ii voiau doar s\ [tie dac\ este de v=nzare sau dac\ sunt de v=nzare pui de c=ine ciob\nesc carpatin sau de Bucovina, impresiona]i fiind [i de statura c=inelui [i de faptul c\, dac\ nu era deranjat cu ceva, p\rea a fi un c=ine `ndeajuns de docil [i, mai ales, credincios.
Cea mai mare bucurie pentru copii a fost aceea c\ au putut s\ se plimbe cu tr\surile trase de caii falnici din Bucovina sau s\-[i achizi]ioneze diferite juc\rii de la tarabele din dreptul st=nelor. C=]iva copii mai noroco[i au putut, sub atenta supraveghere a p\rin]ilor, s\ urce pe cai [i s\ mearg\ cu ace[tia, `ns\ majoritatea p\rin]ilor au preferat doar s\ `[i plimbe copiii cu tr\sura. Spre sear\, ca de altfel [i `n ceilal]i ani, participan]ii la acest eveniment au putut s\ asiste la focul de tab\r\. (Georgiana GROZA, Dan PRICOPE)

Vezi si

Președintele Academiei Române: Mănăstirea Voroneţ a fost, pentru istoria românilor, o adevărată universitate creştin-ortodoxă (FOTO-VIDEO)

Mănăstirea Voroneţ a fost, pentru istoria românilor, mai ales a celor de la sud şi …