Thursday , September 29 2022

Mii de pelerini la Sfânta Liturghie Pontificala de la Cacica, oficiata de IPS Ioan Robu

Mii de pelerini din România [i de peste hotare au participat, luni, la Sanctuarul marian de la Cacica la Sfânta Liturghie Pontifical\ prilejuit\ de s\rb\toarea Adormirea Maicii Domnului, oficiat\ de IPS Ioan Robu, arhiepiscop [i mitropolit de Bucure[ti, împreun\ cu un sobor de preo]i. Sfânta Liturghie Pontifical\ a fost precedat\ de liturghii în limbile polon\, maghiar\ [i german\, precum [i de liturghia greco-catolic\.
Ceremonia a `nceput `n jurul orelor 11:00 c=nd mul]imea s-a reunit `n pia]eta din fa]a basilicii pentru a rosti rug\ciuni de mul]umire [i elogiere
`n cinstea Sfintei Fecioare [i unde, `n fa]a a sute de credincio[i, Excelen]a sa Petru Gherghel a ]inut un discurs despre familia cre[tin\ [i importan]a zilei de 15 august. „~n aceast\ zi deosebit\ `ntreaga noastr\ familie cre[tin\, familiile din diecez\ [i de pretutindeni, `ndreapt\ spre ceruri rugile de iertare [i celebreaz\ cu vrednicie jertfa Sfintei liturghii. Suntem `n „Gradina Maicii Domnului”, loc sf=nt, pentru a celebra momentul important din anul liturgic [i pastoral, marea s\rb\toare a Maicii Domnului ridicat\ cu trupul [i sufletul la cer de 15 august”, a rostit drept cuv=nt de `nt=mpinare pentru participan]i, Episcopul Petru Gherghel.
La rândul s\u, în cuvântul c\tre credincio[i, IPS Ioan Robu a spus c\ Sfânta Fecioar\ Maria a fost cinstit\ mereu atât în Biserica Catolic\, dar [i pretutindeni.
“Sfânta Fecioara Maria a fost cinstit\, rugat\, l\udat\. Acela[i lucru pe care noi îl facem ast\zi cu gândul de mare credin]\ [i de mare încredere, cu gândul de mare apropiere de Dumnezeu, pe care se bazeaz\ via]a noastr\ de acum [i ceea ce va veni. Sfânta Fecioar\ Maria ne d\ exemplu acesta ca s\ ne baz\m în totalitate pe Dumnezeu [i atunci ne vom asem\na cu ea, ne vom asem\na omului din Evanghelie care [i-a zidit casa pe stânc\, ne vom asem\na cu to]i sfin]ii care au [tiut s\ pre]uiasc\ harul [i lumina lui Dumnezeu. Iat\, fiind în s\rb\toarea aceasta mare, a Adormirii Maicii Domnului sau a ridic\rii ei cu trupul [i sufletul la cer, s\-i mul]umim lui Dumnezeu pentru darul credin]ei”, a spus IPS Ioan Robu.
IPS Ioan Robu le-a spus pelerinilor s\ mul]umeasc\ lui Dumnezeu pentru c\ exist\ acest l\ca[ sfânt la Cacica, un loc unde au fost multe genera]ii de credincio[i, unde s-au f\cut multe rug\ciuni, “un spa]iu deosebit de cinstire a Maicii Domnului”, de înt\rire în credin]\.
Dup\ oficierea slujbei au fost binecuvântate florile [i obiectele aduse de pelerini.
La ceremonie au luat parte Pre[edintele Uniunii Polonezilor din Rom=nia, deputatul Ghervazen Longher, reprezentan]i ai Consulatului Poloniei `n Rom=nia, preo]i, decani [i oficialit\]i locale.
N pelerinajul la Cacica- un gest tradi]ional pentru zeci de credincio[i din ]ar\
S\rb\toarea Adormirii Maicii Domnului a c\p\tat de-a lungul timpului o importan]\ [i o semnifica]ie aparte `n spa]iul bucovinean [i nu numai, mii de pelerini sosind `n fiecare an la Cacica `n aceste momente de mare sim]ire religioas\.  Biserica din Cacica, construit\ `n 1904 `n stil neogotic, este apreciat\ ast\zi ca fiind un important monument de arhitectur\. Pelerinajele organizate aici, `n fiecare an, `n perioada 14-15 august sunt considerate ca fiind cele mai importante pelerinaje catolice din Moldova.
Indiferent de ora[ul de ba[tin\, credincio[ii urmeaz\ negre[it `n fiecare an, la aceast\ dat\, drumul spre Cacica pentru rug\ [i spovedanie.
„Din anii 90 `ncerc\m s\ venim `n fiecare an la Cacica pentru a ne ridica ochii [i sim]irea c\tre cele sfinte. Fiecare purt\m `n suflet poveri [i ap\s\ri iar atmosfera care se creeaz\ aici este netulburat\ de r\ut\]i sau p\cate. Am venit cu busuioc, dup\ slujba acestea toate binecuv=nt\ndu-se de c\tre cei care oficiaz\ slujba [i apoi ne vor feri de cele rele dac\ le p\str\m `n casele noastre”, a m\rturisit Maria Pa[cu din Bistri]a, localitatea Salva.
Pelerinii au luat parte `nc\ de duminic\ la o serie de manifest\ri, respectiv celebrarea peniten]ial\, calea Sfintei Cruci, Adora]ia euharistic\ – ceremonii la care au participat numero[i membrii ai comunit\]ii catolice. Seara, Corul Madrigal `n frunte cu dirijorul Anna Ungureanu a sus]inut un concert de muzic\ religioas\, recitalul `ncheindu-se cu privegherea marian\, urmat\ de procesiunea cu lum=n\ri `n jurul bisericii.
Luni, cu `ncepere de la ora 6:00 diminea]a, s-au ]inut sfintele liturghii `n limba maghiar\ (la grot\), `n limba polon\ (`n biseric\) [i `n limba german\.
Dup\ cele aproape trei zile de pelerinaj, `ntreaga serie de manifest\ri s-a `ncheiat cu spectacolul de teatru „Apus de Soare” de Barbu {tef\nescu Delavrancea, interpretat\ de actori ai Teatrului ‚Mihai Eminescu’ din Boto[ani `n regia lui Marius Rogojinschi.
N  catedrala din Cacica a primit titlul de “Basilica Minor”, titlu acordat de Papa Ioan Paul al II-lea
Construit\ `n 1904, biserica catolic\ din Cacica a devenit `nc\ de atunci loc de pelerinaj pentru catolicii din întreaga Europ\, care veneau pentru a se ruga la Icoana F\c\toare de Minuni a Maicii Domnului, copie a icoanei “Madona Neagr\” din Polonia. ~n anul 2000, la cerererea Episcopului Petru Gherghel, biserica Sanctuarului a primit titlul de “Basilica Minor”, titlu acordat de Papa Ioan Paul al II-lea. Sanctuarul de la Cacica este primul l\ca[ de cult catolic din Moldova care a primit acest titlu. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Primarul Lungu felicită Foresta după meciul cu UTA Arad și anunță că acum se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, unde va fi construit un nou stadion

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la meciul de fotbal din Cupa României dintre …