Sunday , November 27 2022

Mii de apartamente nu mai primesc caldura, ziua, odata cu `ncalzirea vremii

Modernizarea punctelor termice a nivelat opiniile contradictorii ale cet\]enilor cu privire la furnizarea `nc\lzirii, `n sistem centralizat, `n lunile de prim\var\, astfel c\ de fiecare dat\ c=nd temepartura medie trece de zece grade Celsius, `n 27 din 49 de puncte termice din Suceava se opre[te furnizarea `nc\lzirii
Zeci de mii de suceveni nu au mai primit, de cel pu]in o s\pt\m=n\, c\ldur\ `n sistem centralizat pe timpul zilei, cauza principal\ fiind automatizarea punctelor termice din ora[ [i, `ntr-o pondere mai mic\, `nchiderea c\ldurii de la bran[amentul blocului, de c\tre cet\]eni. Situa]ia a `nceput s\ se manifeste de mai bine de o s\pt\m=n\, adic\ din perioada `n care temperaturile medii exterioare au `nceput s\ fie tot mai ridicate, mai ales pe timp de zi. Foarte mul]i cet\]eni, unii nefamiliariza]i cu tehnologia, se `ntrebau de ce s-a ajuns ca s\ nu mai primeasc\ `nc\lzire `n anumite intervale orare ale zilei, mai ales `n condi]iile `n care [tiau clar c\ punctul termic la care erau aronda]i fuse modernizat. Unii dintre suceveni erau [i mai nedumeri]i `n condi]iile `n care [tiau c\ de[i nu au umblat la gigacalorimetrele de la bran[ament, ei fiind cam singurii de pe scar\ care procedau `n acest fel, nu aveau c\ldur\ `n case c=teva ore bune, abia dup\ amiaz\ sau seara `ncep=nd s\ se `nc\lzeasc\ [i caloriferele.
Ei bine, tocmai modernizarea f\cut\ la punctele termice a „nivelat” eternele dispute dintre locatari care, de fiecare dat\ c=nd se `nc\lzea un pic vremea [i `n func]ie de interesele fiec\ruia, ba erau de acord s\ se sisteze furnizarea c\ldurii, ba nu erau de acord cu a[a ceva. De aceast\ dat\, f\r\ s\ `i mai `ntrebe pe unii sau pe al]ii [i f\r\ a mai fi luat\ nici m\cr o decizie la nivelul conducerii societ\]ii sucevene de termoficare, calculatoarele sunt cele care, practic, decid `n locul cet\]enilor. Asta dup\ ce al]i cet\]eni au programat, odat\ cu automatizarea punctelor termice din Suceava, ca de fiecare dat\ c=nd temperatura `n timpul zilei trece de 10 grade Celsius, din pucntul termic s\ se sisteze furnizarea energiei termcie pentru `nc\lzirea locuin]elor arondate. „Dac\, spre exemplu, `n decurs de o or\ temperatura exterioar\ `nregistrat\ la un punct termic automatizat ajunge la 4 grade Celsius, atunci se sisteaz\, temporar furnizarea c\ldurii. Dac\ apoi, `n decurs de o or\, temperatura ajunge la 9 grade Celsius, atunci se reia furnizarea `nc\lzirii `n sistem cenrtalizat”, a declarat directorul de marketing al SC Termica SA Suceava, Doina Oic\.
Ea a precizat c\ aceasta este explica]ia pentru care mul]i suceveni nu beneficiaz\ de `nc\lzire, de c=teva zile `ncoace, la amiaz\, cu condi]ia ca punctul termic la care este arondat\ locuin]a s\ fie automatizat. ~n urma proiectelor care s-au derulat `n municipiul Suceava din 2005 pentru `nlocuirea unor por]iuni de conducte de transport sau de distribu]ie a energie termice sau pentru instalarea de gigacalorimetre la bran[amentul sc\rilor de bloc s-au modernizat mai bine de jum\tate din punctele termice existente `n ora[. Astfel, potrivit eviden]elor SC Termica, sunt 27 de puncte termice din 49 care au fost automatizate [i unde, prin urmare, `nc\lzirea este furnizat\ `n func]ie de condi]iile meteo. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Conf. univ. dr.  Carmen Cornelia Balan, distins membru al comunităţii academice sucevene, a încetat din viață

Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat, sâmbătă,  trecerea la cele veșnice a doamnei conf. …