Thursday , June 24 2021

“Mica reforma” in Justitie, primita diferit de sefii instantelor sucevene

Presedintele Tribunalului Suceava, Doru Bunduc

N pre[edintele Tribunalului Suceava, Doru Ioan Bunduc, apreciaz\ faptul c\ majoritatea dosarelor penale se vor judeca `n recurs la Curtea de Apel, ceea ce `nseamn\ o degrevare a activit\]ii tribunalelor n pre[edintele Cur]ii de Apel, Cezar H=ncu, crede c\ “mica reform\”, promovat\ prin legea 202/2010, “constituie un pas `nainte `n reforma sistemului judiciar, care `ns\ nu a fost dus p=n\ la cap\t”

Legea 202/2010, privind unele m\suri pentru accelerarea solu]ion\rii proceselor, este comentat\ diferit la nivelul instan]elor sucevene, de c\tre pre[edin]ii instan]elor sucevene. Legea, publicat\ `n Monitorul Oficial la sf=r[itul anului trecut, con]ine modific\ri ale codurilor de procedur\ civil\ [i penal\, precum [i a altor legi care au drept scop solu]ionarea mai rapid\ a proceselor `n justi]ie, `n vederea `ndeplinirii obiectivelor recomandate de Uniunea European\.
Din punctul de vedere a unei p\r]i a justi]iabililor, o bun\ parte dintre prevederi sunt binevenite, mai ales pentru cei care doresc o solu]ionare mai rapid\ a dosarelor penale. Al]ii ar putea invoca faptul c\ reducerea c\ilor de atac `n anumite spe]e, `i priveaz\ de posibilitatea de a dezvolta p=n\ la cap\t argumentele `n sus]inerea demersurilor lor.
Pre[edintele Tribunalului Suceava, Doru Ioan Bunduc, a punctat ce aduce nou, pe linie de procedur\ penal\ Legea 202/2010. “Pl=ngerile `mpotriva ordonan]elor procurorilor vor avea doar o singur\ cale de atac, la instan]a competent\ `n solu]ionarea cauzei”, a ar\tat magistratul sucevean. Aceast\ modificare a codului de procedur\ penal\ vine mai degrab\ `n avantajul procurorilor p=r=]i, care nu vor mai trebui s\ se conformeze cita]iilor la instan]ele de recurs ori apel `n astfel de cauze. Cu c=teva zile `n urm\ ziarul Obiectiv ar\ta c\ `n anul 2010, num\rul pl=ngerilor `mpotriva ordonan]elor procurorilor de netrimitere `n judecat\ sau de ne`ncepere a urm\ririi penale crescuser\ cu peste 30%, dep\[ind ca num\r 1000, dosare care ocupau mult din timpul judec\torilor `n completele de judecat\ penale. Cu alte cuvinte, acest gen de pl=ngeri r\m=n definitive [i f\r\ cale de atac `nc\ de la prima instan]\. Este drept c\ magistra]ii s-au exprimat deja `n sensul c\ aceste demersuri au minim sor]i de izb=nd\, cele mai multe fiind redactate de persoane f\r\ preg\tire juridic\ astfel `nc=t nici m\car 1% din dosarele av=nd ca obiect pl=ngeri `mpotriva rezolu]iilor procurorilor, nu au fost  solu]ionate `n favoarea peten]ilor.
Un alt aspect considerat bun pentru operativizarea muncii judec\torilor `n constituie, `n opinea pre[edintelui Tribunalului, Doru Ioan Bunduc, faptul c\ `ncep=nd din acest an, hot\r=rile judecate `n prim\ instan]\ de judec\torii pot fi atacate `n recurs doar direct la Curtea de Apel. “Hot\r=rile `n materie penal\  pronun]ate  `n prim\ instan]\ de judec\torii se atac\ cu recurs direct la cur]ile de apel, cu c=teva excep]ii. Pentru anumite hot\r=ri nu exist\ cale de atac iar pentru alte dosare s-a eliminat una dintre c\ile de atac intermediare la tribunal – apelul sau recursul, dup\ caz”, a explicat Doru Ioan Bunduc. Pre[edintele Tribunalului Suceava a concluzionat c\ pentru justi]iabilii care doresc s\ `[i rezolve rapid procesele `n instan]\ m\surile prev\zute de legea 202/2010 vor fi apreciate. Pentru Tribunalul Suceava aceste m\suri reprezint\ o degrevare de activitate `n condi]iile `n care la aceast\ instan]\ exist\ un deficit de personal de 35% procentual, din schema total\ de 36 de judec\tori fiind ocupate numai 24 de posturi.

Cezar Hancu, presedintele Curtii de Apel Suceava
Pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava, Cezar H`ncu, consider\ c\ Legea 202 reprezint\ un pas `nainte `n ceea ce prive[te reforma sistemului judiciar din Rom=nia, numai c\ aceasta nu a fost dus\ p=n\ la cap\t. “S-au prev\zut modalit\]i moderne de citare, inclusiv pe partea electronic, dar nu s-a realizat un cadru coerent de desf\[urare a activit\]ii judec\tore[ti”, declar\ Cezar H`ncu, el d=nd ca exemplu concret faptul c\ se prevede s\ se dea termene `n continuare (de pe o zi pe alta) la procese, dar acest lucru benefic justi]iabililor care ar putea s\ termine procesele mai repede, nu a avut `n vedere situa]ia real\ din instan]ele judec\tore[ti – lipsa dot\rilor, at=t cele din s\lile de judecat\ c=t [i cele din s\lile de consiliu. “Numai ast\zi, la Sec]ia Comercial\ a Cur]ii au fost opt liste de [edin]\ `ntr-o singur\ sal\, aceste [edin]e  termin=ndu-se cel mai devreme pe la ora 17.00. Reforma a privit actele normative utile pentru func]ionarea sistemului juridic dar nu a avut `n vedere dublarea necesar\ a logisticii `n vederea solu]ion\rii mai rapide a cauzelor”, a declarat Cezar H`ncu.
Pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava a ar\tat c\, `n ceea ce prive[te cauzele penale, tribunalele vor fi degrevate cu p=n\ la 40% din activitate, recursurile la aceste dosare urm=nd s\ fie preluate de sec]iile penale ale cur]ilor de apel. “Acest lucru va reprezenta o bun\ oportunitate pentru reorganizarea tribunalelor fa]\ de materiile care le revin `n competen]\”, a punctat Cezar H`ncu.
La Curtea de Apel Suceava, au fost ocupate `ntre timp toate posturile vacante de judec\tori, astfel `nc=t nu se consider\ c\ exist\ o presiune suplimentar\, chiar la sec]ia penal\ `n urma recursurilor penale ce vor fi preluate. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Doi suceveni au ajuns în Penitenciarul Botoșani după ce au condus sub influența băuturilor alcoolice

  3 ani, respectiv 1 an și 3 luni sunt pedepsele primite de cei doi …