Friday , September 30 2022

Memorandum semnat `ntre Regia Nationala a Padurilor si Agentia Moldsilva, din Republica Moldova

Directorul  Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu adeclarat c\, la `nt=lnirile avute la Chi[in\u [i `n structurile silvice din Republica Moldova, s-a stabilit organizarea unor convoc\ri periodice pentru o informare reciproc\ asupra intereselor comune ale silvicultorilor din cele dou\ ]\ri
La `nceputul acestei luni, o delega]ie condus\ de directorul general al Regiei Na]ionale a P\durilor, Valerian Solov\stru, din care a f\cut parte directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu (foto), a vizitat structurile silvice din Republica Moldova care sunt coordonate de Agen]ia Na]ional\ Moldsilva din statul vecin. Vizita silvicultorilor din Rom=nia, cu o component\ important\ a silvicultorilor suceveni `n Republica Moldova a oferit un prilej bun pentru un schimb de experien]\, cu neputin]\ s\ fie realizat `n urm\ cu doar c=]iva ani.
Directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu, a ar\tat c\, dup\ ce anul 2011 a fost declarat Anul interna]ional al p\durilor, conducerea Regiei Na]ionale a P\durilor din Rom=nia, de comun acord cu cei din conducerea Agen]ei Moldsilva din Republica Moldova, structur\ reprezentat\ prin directorul general Ion Lupu, directorii adjunc]i Fiodor Botnar pe linie tehnic\ [i Ion Platon pe linie economic\, s-a decis reluarea unei colabor\ri care s\ fie folositoare ambelor p\r]i. ‘Pentru reluarea acestei colabor\ri au depus eforturi tot personalul silvic din cadrul Agen]iei Moldsilva, de la sefii de birouri p=n\ la [efii de direc]ii care compun aceast\ agen]ie”, a punctat directorul Direc]iei Sivice Suceava, Mihai Mihe]iu. “~n trei zile, c=t a durat aceast\ vizit\ de lucru, am luat contact cu modul `n care este gestionat fondul silvic din Republica Moldova. Ca moment central, a, semnat un Memorandum de `n]elegere `ntre Regia Na]ional\ a P\durilor [i Agen]ia Moldsilva, `n baza c\ruia se dore[te dezvoltarea parteneriatelor deja ini]iate `ntre cele dou\ structuri care au `n vedere crearea unei comisii mixte, care s\ elaboreze un program de lucru comun pe diverse domenii de interes. Este vorba despre coordonarea pozi]iilor privind sectorul silvic la nivel interna]ional, constituirea unor norme comune `n cadrul unor programe specifice, promovarea energiei regenerabile [i a unui managemet durabil a p\durilor pe care structurile din cele dou\ t\ri le administreaz\”. Directorul Mihai Mihe]iu a mai sus c\, la `nt=lnirile avute la Chi[in\u [i `n structurile silvice din Republica Moldova, s-a stabilit organizarea unor convoc\ri periodice pentru o informare reciproc\ asupra intereselor comune ale silvicultorilor din cele dou\ ]\ri, Regia Na]ional\ a P\durilor – Romsilva, din Rom=nia, cont=nd pe implementarea unei strategii comune, prin structuri silvice asem\n\toare.
La `nt=lnirea comun\ a silvicultorilor rom=ni [i moldoveni, delega]ia din Rom=nia a fost reprezentat\ de directorul general al Romsilva, Valerian Solov\stru, care a fost `nso]it, cum am spus, de directorul Direc]iei Silvice Suceava [i de Directorul Direc]iei Silvice Bac\u, considerate a fi cele mai puternice din jude]ele din Moldova rom=neasc\ [i chiar [i ]ar\.
“Am sim]it c\ se re`noad\ firul unei colabor\ri  mai vechi, ini]iat\ acum 20 de ani. S-a pus mult suflet `n acea vreme `ns\ revenirea regimului comunist a  blocat mai bine de un deceniu aceste colabor\ri. Acea perioad\ a durat pu]in dar a produs foarte mult, atunci pun=ndu-se bazele unor performan]e deosebite `n alinierea silvicultorilor din Republica Moldova pe concepte noi. Activitatea silvic\ din Republica Moldova, `n vremea Uniuni Sovietice, era legat\ de `nv\]\m=ntul silvic de la Lvov sau Kiev. Acum, este conectat\ la Universitatea {tefan cel Mare din Suceava sau la Liceul Silvic din C=mpulung Moldovenesc, unde `n fiecare an se `nscriu sau devin absolven]i tot mai mul]i studen]i sau elevi din Republica Moldova”, a concluzionat directorul Direc]iei Silvice Suceava, Mihai Mihe]iu.
~n Republica Moldova, Agen]ia Moldsilva care se afl\ `n subordinea direct\ a primului ministru, are `n gestiune o suprafa]\ total\ de aproximativ 600.000 de hectare de p\dure. Mai pu]in dec=t dublul suprafe]ei pe care o administreaz\ Direc]ia Silvic\ Suceava. Nu sunt probleme legate de t\ierile abuzive pentru c\ p\durile, reprezent=nd 10% din suprafa]a ]\rii se afl\ `n proprietatea statului [i sunt bine p\zite. Mai mult, `n ultimii ani s-au `mp\durit circa 30.000 de hectare de teren. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Leii ucraineni refugiați la Rădăuți au ajuns în Africa de Sud

Simba și Mir, cei doi lei care luni au fost preluați de la Grădina Zoologică …