Friday , August 19 2022

Mediile cu care s-a intrat anul acesta la Universitatea Suceava

C=]iva candida]i au fost admi[i pe locurile subven]ionate de stat cu medii de 10, `n vreme ce `n cazul unor facult\]i pentru care adresabilitatea absolven]ilor a fost mai sc\zut\, `nscri[ii au prins un loc bugetat [i cu media 5. De regul\, `n cazul specializ\rilor care au fost la mare c\utare printre candida]i, mediile de admitere cu care s-a ocupat un loc bugetat au fost mai mari de 8,5. De cealalt\ parte, candida]i cu media de admitere 5,53 au prins un loc bugetat la noul Departament de S\n\tate [i Dezvoltare uman\

O noutate pentru anul universitar urm\tor const\ în apari]ia „Departamentului de s\n\tate [i dezvoltare uman\” `n cadrul c\ruia vor func]iona specializ\rile ‚Nutri]ie [i dietetic\’ [i ‚Balneofiziokinetoterapie [i recuperare’ fiecare având alocate în total un num\r de 30 de locuri, din care 12 locuri sunt finan]ate de la buget [i 18 locuri cu tax\.
~n sesiunea de `nscriere, adresabilitatea a fost mai ridicat\ pentru programul de studiu Balneokinetofizioterapie [i recuperare unde s-au `nscris 46 absolven]i, asta `n vreme ce pentru Nutri]ie [i dietetic\ au optat doar 17 candida]i. Pentru cel de-al doilea program, cea mai mare medie de admitere a fost de 8,73 `ns\ [i medii precum 5,74 sau 5,53 au trimis candida]ii direct pe un loc subven]ionat. {ase candida]i au fost declara]i admi[i cu medii mai mici de [ase, notele mediocre justific=ndu-se prin calificativele mici pe care absolven]ii le-au ob]inut la testul gril\ (examenul de admitere) pe care l-au sus]inut fie la disciplina Biologie, fie la Chimie. {apte candida]i au ob]inut calificative sub 5 la examenul cu pricina.
La specializarea Balneofiziokinetoterapie [i recuperare notele cu care candida]ii au fost admi[i sunt ceva mai ridicate, cea mai mare not\ de admitere fiind 9,14, `n vreme ce ultima medie a fost de 6.88.
N note de admitere mari la specializ\rile unde a fost concuren]\ ridicat\
La specializarea Administra]ie Public\, ultima medie de admitere pe un loc finan]at de stat a fost 9,2 iar pentru un loc cu tax\ a fost de 8,15.
La Management, ultima medie de admitere la un loc bugetat a fost de 9,25. Pentru specializarea Drept, acolo unde concuren]a a fost de zece candida]i pentru un loc bugetat, ultima medie de admitere a fost de 9,4, `n timp ce candida]i cu medii aproape la fel de mari de 9.2, 9.3, 9, sau 8,75 nu au prins dec=t un loc `n regim cu tax\. Pentru Contabilitate [i informatic\ de gestiune, specializare pentru care concuren]a pe un loc bugetat a fost de 4,5 candida]i pentru un loc finan]at de stat, ultima medie de admitere este de 9,2.
La specializarea Calculatoare din cadrul Facult\]ii de {tiin]e Electrice [i {tiin]a calculatoarelor, ultima medie a fost de 8,87, `n vreme ce primul candidat admis a avut media 10.
La Facultatea de Istorie [i Geografie, la Geografia turismului ultima medie de admitere a fost de 8,65, la Geografie- 8,75 [i Istorie- 7,96. La Asisten]\ social\, unde pentru 12 locuri bugetate s-au `nscris 59 de candida]i, ultima medie de admitere a fost de 8,97.
La Facultatea de Silvicultur\, mediile de admite pentru locurile bugetate s-au `ncadrat `n intervalul 8,32- 10
La Facultatea de Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii, la Limba [i literatura rom=n\- limbi moderne (francez\, german\) au fost 79 de `nscri[i pentru a ocupa unul din cele 20 de locuri subven]ionate de la bugetul de stat, ultima
medie de admitere fiind 9,05. La Comunicare [i rela]ii publice, ultima medie a fost de 9,30.
La Facultatea de Inginerie Alimentar\, Ingineria produiselor Alimentare, ultima medie de admitere a fost de 7,77.
Note de admitere sub 6 s-au `nregistrat la specializ\rile Facult\]ile de Inginerie Mecanic\, Mecatronic\ [i Management.
N admi[ii trebuie s\ se `nmatriculeze p=n\ mar]i
Candida]ii care au fost admi[i la unul din programele de studiu ale Universit\]ii „{tefan cel Mare”, trebuie ca p=n\ la data de 31 iulie s\ se `nmatriculeze, `n caz contrar ace[tia pierz=nd locul c=[tigat prin concursul de admitere. A[adar, cei care nu `[i vor confirma inten]ia de a r\m=ne la programul la care au fost admi[i nu vor putea beneficia de statutul de student al universit\]ii sucevene, decât în urma particip\rii la un nou concurs de admitere.
Dac\ la anumite programe de studiu se dep\[e[te num\rul total de locuri (buget ^ tax\), candida]ii `n cauza se pot `nmatricula la alt program de studiu, `n func]ie de op]iunile exprimate la `nscriere.
Informa]ii suplimentare pot fi g\site la adresa www.admitere.usv.ro. (Adelina TALPALARIU)
 
 

Vezi si

Angajații Spitalului Județean care au stat mai mult de zece zile în concediu trebuie să se testeze Covid când revin la muncă

S-a luat această decizie din cauza creșterii numărului de cazuri de Covid. Reprezentanții DSP avertizează …