Monday , December 5 2022

Medicii de familie isi pregatesc dosarele de contractare, in speranta ca nemultumirile lor vor fi rezolvate

N p=n\ pe 15 iunie, termen limit\ pentru depunerea dosarelor de contractare la CAS, medicii `[i preg\tesc actele necesare, dar nu vor semna contractele `n perioada 25-30 iunie dac\ modific\rile pe care le doresc nu vor fi realizate n de asemenea, ace[tia au anun]at c\ pentru urm\toarele zile consulta]iile se men]in `n regim gratuit

 
Medicii de familie au speran]a c\ `n urm\toarele zile nemul]umirile lor ar putea fi negociate de reprezentan]ii institu]iilor implicate la nivel na]ional. ~n jude]ul Suceava, ace[tia au decis s\ `[i preg\teasc\ dosarele de contractare, astfel `nc=t p=n\ `n data de 15 iunie, termen limit\, s\ le poat\ depune la Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava, `n cazul `n care se vor realiza modific\rile pe care le cer. Dr. Irina Badrajan, secretar al AJMF Suceava, a subliniat c\ depunerea dosarelor nu implic\ `n niciun fel [i semnarea contractului-cadru pe 2011-2012. Casa de Asigur\ri de S\n\tate va evalua toate aceste dosare, urm=nd ca semnarea s\ se fac\ `n perioada 25-30 iunie. Cu alte cuvinte, dac\ normele nu se vor modifica `n sensul dorit de medicii de familie, ace[tia au posibilitatea s\ refuze `n continuare contractarea chiar [i dup\ depunerea dosarelor.
O alt\ hot\r=re luat\ de medicii de familie este ca pacien]ilor s\ nu li se perceap\ taxe la consulta]ie pentru zilele care urmeaz\. Chiar dac\ nu mai pot elibera acte [i vor trebui s\ acopere cheltuielile pentru cabinete pe luna iunie, medicii `[i vor continua activitatea f\r\ compensa]ie financiar\ p=n\ pe 14 iunie, `n a[teptarea unor rezultate pozitive ale negocierilor. Mai mult, cu toate c\ ziua de luni este zi liber\ prin lege, mul]i dintre doctori au decis s\ lucreze, pentru a veni `n sprijinul pacien]ilor [i a[a priva]i de anumite drepturi `n contextul tenstionat al acestei perioade.
Dr. Badrajan a mai spus c\ sistemul este blocat din cauza faptului c\ medicii nu pot elibera re]ete [i bilete de trimitere [i c\ va r\m=ne a[a dac\ `n zilele urm\toare nu se vor lua m\suri astfel `nc=t cabinetele lor s\ nu falimenteze. Pacien]ii `i sus]in pe medicii de familie, p=n\ `n prezent nefiind cazul de situa]ii conflictuale `ntre ace[tia `n cabinetele din jude]. De asemenea, a fost remarcat faptul c\ `n jude]ul Suceava nu au existat situa]ii at=t de tensionate [i c\ reprezentan]ii CAS nu au fost agresivi [i nu au amenin]at c\ nu primesc raport\rile pe luna mai dac\ medicii nu semneaz\ actele adi]ionale pe luna iunie, cum s-a `nt=mplat `n alte jude]e ale ]\rii. (Andreea DIACONU)
 

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …